7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RAD NADZORCZYCH za zobowiązania spółki - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Zagrożeniach wiążących się z funkcją członka zarządu w spółkach kapitałowych oraz sposobach na zniwelowanie tego ryzyka.
  Funkcjach, pozycji zarządu spółki kapitałowej i różnych formach odpowiedzialności jego członków (m.in. naprawienie szkody, zobowiązania publicznoprawne, podatkowe).
  Prawach członków zarządu spółki.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Zabezpieczenia interesu spółki.
  Zapobiegania nadużyciom i defraudacjom.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Rozwiązywaniem problemów (specyficznych dla zarządu spółki).
  Samodzielnością w kwestiach prawnych związanych z ochroną interesu spółki.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 13:00 Moduł I. Zarząd i rada nadzorcza w spółkach kapitałowych

  Prawa i obowiązki oraz kompetencje członka zarządu i rady nadzorczej.
  Wymagany stopień staranności przy pełnieniu funkcji.
  Pozycja zarządu wobec rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy).


  Moduł II. Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu i członków rady nadzorczej wobec wierzycieli oraz wobec spółki

  Warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki.
  Warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu i członków rady nadzorczej wobec spółki.
  Kiedy powstaje odpowiedzialność?
  Kiedy członek zarządu odpowiada, a kiedy z odpowiedzialności zostaje zwolniony?
  Na czym polega „obowiązek naprawienia szkody”?
  Znaczenie uchwały udzielającej absolutorium dla odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej spółki.
  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce.
  Odpowiedzialność za bezprawne wypłaty.
  Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone.
  Odpowiedzialność członka rady nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu.
  Zróżnicowanie odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia.
  Przedawnienie roszczeń.


  Moduł III. Odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne spółki

  Warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne spółki z o.o.
  Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z o.o.
  Brak zgłoszenia wniosku o upadłość spółki z o.o. we właściwym czasie.
  Niezawinione niezgłoszenie lub niezawinione opóźnienie w zgłoszeniu wniosku o upadłość.
  Brak szkody po stronie wierzyciela.
  13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 16:10 Moduły IV – VII

  Moduł IV. Zobowiązania publiczno-prawne

  Warunki i zakres podlegania odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne.
  Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe.
  Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
  Moduł V. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa skarbowe  Moduł VI. Odpowiedzialność za tzw. przestępstwa menedżerskie  Moduł VII. Zabezpieczenia interesu spółki i uniknięcie odpowiedzialności majątkowej

  Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w świetle obecnej sytuacji rynkowej i aktualnych sytuacji spółek kapitałowych.
  „Opcje walutowe” – odpowiedzialność członków w zakresie transakcji walutowych.
  Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu i rady nadzorczej.
  Zróżnicowanie odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej w zależności od formy zatrudnienia.
  Ubezpieczenie OC członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.
  Środki prawne służące zabezpieczenia interesów spółki i zaniechaniu ukarania członka zarządu.
  Zapobieganie nadużyciom i defraudacjom w procesie zapewnienia bezpieczeństwa spółki oraz członka zarządu i rady nadzorczej.
  Uprawnienia pracodawcy/zarządu w przypadku wykrycia nadużyć.
  Wdrażanie mechanizmów z zakresu zapobiegania nadużyciom.
  16:10 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.
  Doradcy członków zarządu i rad nadzorczych.
  Pracownicy Biura Zarządu.
  Szefowie Biura Zarządu.
  Dyrektorzy Departamentu Bezpieczeństwa i Departamentu Korporacyjnego.
  Prokurenci.
  Pracownicy Działu Prawnego.
  Dyrektorzy, kierownicy.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

Marcin Sobota

Marcin Sobota z wykształcenia prawnik od ponad czterech lat związany z samorządem terytorialnym. Podczas swojej pracy zawodowej oraz odbywania stażów i praktyk studenckich zdobył wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych. W pracy w samorządzie zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na inwestycje prowadzone przez gminę, przygotowuje dokumentację związaną z prowadzeniem procedury przetargowej ze strony Zamawiającego. Od ponad dwóch lat prowadzi szkolenia z zakresu swoje specjalizacji. Stara się aby jego szkolenia były zawsze przygotowane w sposób rzetelny i konkretny wiedzę przekazuje w dostępny i fachowy sposób. Do tej pory prowadził szkolenia zarówno dla pracowników samorządowych jak i pracowników firm prywatnych. W pracy zawodowej na co dzień ma styczność z procedurą administracyjną, prawem zamówień publicznych i prawem cywilnym. Zajmuje się min. przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miasta, przygotowuje dokumentację związaną procedurą zamówień publicznych jest członkiem komisji przetargowych.

Szkolenia o podobnej tematyce