20 Godzin, 3 Dni

ODPOWIEDZIALNOSC CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI W SWIETLE PRZEPISÓW KSH

więcej terminów () mniej terminów
 • Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radce Prawnego 15 pkt. szkoleniowych. (zgodnie z Uchwała KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie okreslenia zasad wypełniania przez radce prawnego obowiazku brania udziału w szkoleniach zawodowych

 • I.ODPOWIEDZIALNOSC OGRANÓW SPÓŁEK W SWIETLE PRZEPISÓW KSH
  1. Odpowiedzialnosc wobec spółki Art. 293 i 483 KSH.
  - Działanie / zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy/statutu
  - Wina
  - Starannosc „zawodowa”/ „sumiennego kupca”
  2. Domniemanie winy.
  3. Odpowiedzialnosc a brak winy.
  4. Wa4nosc umów zawieranych przez spółke bez zgody wspólników/akcjonariuszy.
  5. Odpowiedzialnosc z tytułu przestrzegania :
  - Umowy/ statutu, uchwał wspólników / akcjonariuszy,
  - Obowiazek zapobiegania szkodzie
  - Art. 375 KSH – wia4ace polecenia.
  6. Odpowiedzialnosc członków zarzadu za zobowiazania spółki, Art. 299, Art.116
  Ordynacji podatkowej.
  7. Odpowiedzialnosc za zobowiazania z okresu przed rejestracja
  - Art. 11 – 13 KSH – spółka w organizacji
  8. Odpowiedzialnosc zwiazana z : podziałem, przekształceniem, łaczeniem spółek.
  9. Odpowiedzialnosc za wiarygodnosc sprawozdania w przypadku, gdy wszyscy
  członkowie zarzadu odmówia zło4enia podpisu (załaczajac uzasadnienie odmowy).
  10. Powierzenie innej osobie odpowiedzialnosci za prowadzenie rachunkowosci- forma.
  11. Absolutorium dla członków zarzadu i rady nadzorczej
  - Brak absolutorium – skutki
  - Odpowiedzialnosc
  II.PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI I RERPREZENTACJA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
  1. Zakres prawa do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki – czynnosci sadowe i pozasadowe.
  2. Sposób reprezentowania spółki przez zarzad jednoosobowy i wieloosobowy.
  3. Zasady dotyczace prokury. Prokura samoistna, jednoosobowa, łaczna.
  4. Uchwały zarzadu w sprawach przekraczajacych zakres zwykłych czynnosci zarzadu.
  5. Pełnomocnictwo udzielone przez członka zarzadu innemu członkowi zarzadu.
  6. Sposób reprezentacji spółki w kontaktach z członkiem zarzadu.
  7. Umowa/statut, regulaminy jako zródło regulacji ustanowionego zakresu reprezentacji i prowadzenia spraw spółki
  III. RYZYKO OSOBISTEJ ODPOWIEDZIALNOSCI MATERIALNEJ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ. MIEDZY INNYMI: UBEZPIECZENIE D&O, ODPOWIEDZIALNOSC ZA OPCJE WALUTOWE, NOWE OBOWIAZKI SPRAWOZDAWCZE.
  Praktyczne przedstawienie problematyki zapobiegania odpowiedzialnosci materialnej członków organów spółek z o.o i akcyjnych wobec narastajacego kryzysu na rynkach
  finansowych i zwiazanych z tym nowych zagro4en.
  1. Ryzyko zarzadzania a zarzadzanie ryzykiem. Najnowsze wymogi dotyczace podejscia do ryzyka w zarzadzaniu ró4nymi podmiotami rynkowymi. Podejscie do ryzyka, jako zródło konfliktu miedzy włascicielami i zarzadzajacymi. Zarzadzanie ryzykiem jako proces celowy. Poszczególne etapy procesu zarzadzania ryzykiem. Metody sterowania ryzykiem.
  2. Bład w procesie decyzyjnym. Działanie w warunkach niepewnosci. Dysonans poznawczy decydenta. Emocje, jako przyczyna błedów zarzadczych. Grupowe
  podejmowanie decyzji. Etapy procesu decyzyjnego i możliwe błedy.
  3. Zasady powstawania odpowiedzialnosci cywilnej. Poziom zawinienia. Pojecie szkody. Najważniejsze normy prawa handlowego, z którymi ustawa łaczy odpowiedzialnosc. Inne przepisy prawa, z których wynika odpowiedzialnosc zarzadzajacego.
  4. Sterowanie i kontrola ryzyka odpowiedzialnosci prywatnej. Umowne zwolnienie z odpowiedzialnosci. Tworzenie funduszy celowych. Ubezpieczenie prywatnej odpowiedzialnosci zarzadzajacych od błedów (D&O). Istota i konstrukcja ubezpieczenia D&O. D&O - ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawarte na cudzy rachunek.
  5. Inne oryginalne cechy ubezpieczenia D&O. Czyste straty finansowe, jako przedmiot ubezpieczenia D&O. Definicja zdarzenia szkodowego – klauzula czasowa „claims made”. Odpowiedzialnosc za zdarzenia zaszłe przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Dodatkowy okres zgłaszania szkód.
  6. Inne elementy ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Dalsza optymalizacja zakresu ochrony. Sumy gwarancyjne. Analiza przypadków. Przykłady roszczen zagranicznych jak i z polskiego rynku. Problematyka odpowiedzialnosci za opcje walutowe.

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Wykłady, analiza przypadków, dyskusja, konsultacje, prezentacja multimedialna.

 • Szkolenie skierowane jest do zarzadów spółek, prezesów, radców prawnych, członków komisji rewizyjnej, osób

  odpowiedzialnych za obsługe prawna i organizacyjna organów spółek oraz wszystkich zainteresowanych.

  Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radce Prawnego 15 pkt. szkoleniowych. (zgodnie z Uchwała KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie okreslenia zasad wypełniania przez radce prawnego obowiazku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Prawnik - wykładowca w CKK Czestochowa , prowadzi obsługe prawna organów spółek kapitałowych , wykładowca na wielu szkoleniach dla praktyków.Prawnik - autor wielu publikacji w zakresie ubezpieczen odpowiedzialnosci cywilnej, b. Dyrektor Oddziału Polskiego Towarzystwa Ubezpieczen S.A. doswiadczony wykładowca, doradca zarzadu spółki z kapitałem francuskim.

Szkolenia o podobnej tematyce