5 Godzin, 1 Dni

OCHRONA ZWIERZĄT W GMINIE NA TLE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

3 200,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Od 1 stycznia wchodzi w życie zmiana do ustawy o ochronie zwierząt, której jednym z ważniejszych elementów jest nałożenie na gminy obowiązku uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jest to uchwała obligatoryjna, podejmowana corocznie, którą należy podjąć do końca marca każdego roku. Jednocześnie uchwała taka podlega zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. Gminy są zobowiązane do przesłania tym podmiotom projektu uchwały o Programie do 1 lutego każdego roku.

 • 1. Nowelizacja ustawy z 16 września 2011 r.
  2. Zmiany w przepisach:
  a. zakazy zabijania zwierząt,
  b. nowe regulacje z zakresie humanitarnego traktowania zwierząt,
  c. ograniczenia w obrocie zwierzętami,
  3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (zwany dalej PROGRAMEM). Nowe regulacje - coroczny obowiązkowy program – ramowy projekt uchwały.
  4. Zadania gminy w zakresie ochrony zwierząt.
  5. Realizacja PROGRAMU poprzez schroniska dla zwierząt – zadania i rola podmiotów prowadzących schroniska.
  6. Tworzenie przepisów prawa miejscowego dotyczących zwierząt domowych na tle ustawy
  o utrzymaniu czystości i porządku.
  7. Rola i zadania powiatowego lekarza weterynarii oraz organizacji społecznych zajmujących się ochroną zwierząt w procedurze podejmowania PROGRAMU i jego realizacji. Opinie - rola
  w procesie uchwalania i składniki.
  8. Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i eliminowanie zagrożenia dla osób trzecich – uprawnienia kontrolne gminy i służb porządkowych.
  9. Postępowanie ze zwłokami zwierzęcymi.
  10. Postępowanie w sprawach odebrania zwierząt w razie stwierdzenia ich rażącego traktowania.
  11. Wydawanie zezwoleń na posiadanie psów rasy uznanej za agresywną.
  12. Wszczęcie postępowania oraz właściwość organów.
  13. Zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w postępowaniu administracyjnym.
  14. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz ich wyłapywanie.
  15. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt i prowadzenie działalności polegającej na wyłapywaniu zwierząt – zasady i procedura.
  16. Wykroczenia i postępowanie z nimi związane – rola gminy w postępowaniu.
  17. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień z zakresu postępowania administracyjnego w działalności orzeczniczej gmin.

 • Zaświadczenie FRDL

 • pracownicy urzędów gmin, miast, pracownicy powiatowych inspekcji weterynarii, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.

 • 3200 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Prowadzący szkolenie: magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego.

Szkolenia o podobnej tematyce