7 Godzin, 1 Dni

Ochrona danych osobowych po zmianach od 1 stycznia 2015 r.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz przekazanie wiedzy dotyczącej prawidłowego przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą.

 • PRZED CZYM SIĘ CHRONIĆ – KRÓTKIE OMÓWIENIE ZAGROŻEŃ, PODATNOŚCI, INCYDENTÓW ORAZ TECHNIKI KRADZIEŻY DANYCH:
  statystyki wycieków danych,
  przykłady handlu danymi w Polsce,
  wartość danych.

  PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO:

  Kodeks pracy – uregulowania kodeksu w sprawie przetwarzania danych osobowych pracowników.
  Prawo Autorskie – wizerunek jako dana/informacja, manipulacja wizerunkiem.
  Prawo Cywilne – dane osobowe jako dobro .
  Kodeks karny – przepisy karne związane z bezpieczeństwem informacji.


  USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:

  Omówienie nowelizacji ustawy wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2015 r, w tym zadania Administratora Danych (np. Dyrektora Szpitala, Spółki jako osoby prawnej), zadania „nowego” Administratora Bezpieczeństwa Informacji- w tym obowiązkowe sprawozdania do ADO/GIODO,
  nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych- omówienie podstawowych planowanych zmian spójnego Prawa Unijnego dotyczącego Ochrony Danych Osobowych
  pojęcie danych osobowych oraz kategorii danych ze szczególnym naciskiem na tzw. „dane wrażliwe” np. stan zdrowia,
  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych- obowiązki i prawa,- porozumienie
  GIODO z Państwową Inspekcją Pracy,
  szczegółowe omówienie pojęcia Administrator Danych Osobowych,
  omówienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – zmiany 2015 r.,
  umiejscowienie w hierarchii Instytucji,
  „Idealny ABI” – charakterystyka stanowiska z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w 2015 roku!

  pozostałe podstawowe pojęcia ustawy o ochronie danych osobowych,
  obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych,
  legalne przetwarzanie danych osobowych,
  obowiązki informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych ,
  rejestracja zbiorów danych osobowych – omówienie zmian wchodzących w życie w 2015 roku!

  Powierzenie danych osobowych do przetwarzania.
  zawieranie umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania,

  przekazywanie danych osobowych za granice,
  przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych.

  WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH KONIECZNE PRZY PRZETWARZANIU DANYCH.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
  do przetwarzania danych osobowych:

  szczegółowe omówienie wytycznych co do formy i zawartości dokumentów Polityki
  Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, omówienie poziomów bezpieczeństwa wyszczególnionych w rozporządzeniu,
  osoby odpowiedzialne za opracowanie, wdrożenie i aktualizacje dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa,
  wymogi bezpieczeństwa dotyczące pomieszczeń przetwarzania danych osobowych,
  zabezpieczenia kryptograficzne przetwarzanych danych osobowych,
  praktyczne rozwiązania w zakresie opracowania i wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

 • Nasze szkolenia są prowadzone w formie praktycznych przykładów poprzedzonych wykładami teoretycznymi, co jest sprawdzoną najlepszą metodą przekazywania wiedzy.

 • Administratorzy bezpieczeństwa informacji, administratorzy danych osobowych, IT security officers, osoby odpowiedzialne za kadry i rekrutacje, osoby związane z przetwarzaniem danych w celach zarobkowych np. sklepy internetowe, banki i inne podmioty których głównym odbiorcą jest osoba fizyczna.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce