7 Godzin, 1 Dni

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

550,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Na szkoleniu omawiane są podstawowe obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów produktów chemicznych oraz produktów i wyrobów podobnych - podlegających wymaganiom rozporządzenia CLP i REACH, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.

 • 1. Podstawowe informacje o aktach prawnych polskich i wspólnotowych regulujących produkcję, import, wprowadzanie do obrotu oraz stosowanie chemikaliów. Nowa ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach i akty wykonawcze do niej, rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP.

  2. Obowiązki wynikające z przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

  3. Kodeks pracy a substancje/mieszaniny chemiczne.

  4. Obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia REACH:

  rejestracja substancji,
  przekazywanie informacji w dół i w górę łańcucha dostaw,
  ograniczenia i zakazy stosowania chemikaliów – załącznik XVII do rozporządzenia REACH,
  procedura udzielania zezwoleń,
  zgłaszanie substancji SVHC zawartych w wyrobach do Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z rozporządzeniem REACH.

  5. Karta charakterystyki zgodna z wymaganiami rozporządzenia REACH

  jakie informacje powinna zawierać karta,
  okresy przejściowe dla kart charakterystyki,
  w jakim języku karta powinna być na rynku
  aktualizacja, data ważności, kary
  jak prawidłowo wykorzystać informacje zawarte w karcie charakterystyki
  scenariusz narażenia jako załącznik do karty charakterystyki:
  kiedy musi się pojawić
  kto ma go sporządzić
  czego będzie dotyczyć
  jakie informacje będzie zawierać
  format
  poziom szczegółowości

  6. Obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia CLP w zakresie klasyfikacji, oznakowania i opakowania:

  zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania.

  7. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH i CLP.

  8. Dyskusja i analiza problemów przedsiębiorstw biorących udział w szkoleniu.

  Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jej fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu

 • Wykład, ćwiczenia

 • Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek substancji i mieszanin chemicznych oraz innych wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, managerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska itp.

 • 550 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

absolwent Politechniki Łódzkiej - Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Główny specjalista w Departamencie ds Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych Biura ds Substancji Chemicznych. Ekspert w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych, przedstawiciel Polski w grupie roboczej Komisji Europejskiej do spraw substancji niebezpiecznych

Szkolenia o podobnej tematyce