8 Godzin, 1 Dni

NOWELIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE Z UWGLĘDNIENIEM FUNKCJI I ROLI ZESPOŁÓW INTERDYSYCYPLINARNYCH

więcej terminów () mniej terminów
 • zkolenie zorganizowano w oparciu o art.9a znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w kontekście zadań własnych gminy odnośnie powołania i zasad funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Myślą przewodnią szkolenia jest przekazanie jak najwięcej szczegółów praktycznych dla potencjalnych członków zespołu

 • 1. Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (sposób funkcjonowania, metodyka pracy, właściwa dokumentacja, system przechowywania danych osobowych, system porozumień pomiędzy instytucjonalnych, źródła finansowania zespołu: m.in. czy możliwe jest finansowanie udziału członków gminnej komisji RPA w posiedzeniu zespołu?):
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* wprowadzenie obowiązkowego powoływania w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, uprawnienia tych zespołów - czy zespół będzie kolejnym biurokratycznym tworem czy czemuś służy? Jak zorganizować prace zespołu i które sprawy powinny trafiać pod obrady zespołu;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* zasady przetwarzania danych wrażliwych osobowych oraz procedura zabezpieczenia przed ich wypłynięciem (sposoby oraz źródła finansowania zabezpieczeń; uwzględnienie danych informatycznych będących w systemie)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* obowiązek uchwalania i realizacji gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie - jak powinny być wpisane w gminna strategię rozwiązywania problemów społecznych i jak zaplanować środki finansowe na zabezpieczenie jego realizacji. Nowe elementy polityki społecznej realizowanej w ramach strategii rozwiązywania problemów społecznych n poziomie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie. oddziaływań i programów o charakterze profilaktycznym (zapobieganie poprzez edukację i projekty informacyjne - wykorzystanie najnowszych form marketingu społecznego);
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie. wdrożenie reguł prawnych i ich egzekwowanie w kontekście zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie. zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa ofiarom przemocy poprzez uzupełnienie dotychczasowych procedur postępowania przez poszczególne służby i instytucje (m.in.: nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę na wniosek policji oraz zakaz zbliżania się sprawcy do osób pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie. nowe elementy polityki społecznej realizowanej w ramach strategii rozwiązywania problemów społecznych na poziomie gminy
  2. Zjawisko przemocy w rodzinie - Uczestnicy poznają specyfikę zjawiska przemocy w rodzinie.
  3. Pierwszy kontakt z osobą doświadczającą przemocy - Praktyczne umiejętności budowania kontaktu z osobą zgłaszającą przemoc w rodzinie.
  4. Systemowe spojrzenie na problem przemocy w rodzinie - Zastosowanie istniejących możliwości prawnych oraz funkcjonujących procedur. Omówione zostaną dokładnie: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Ustawa o pomocy społecznej.
  5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- zgodnie z obowiązującą znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy

 • DLA CZŁONKÓW GKRPA I CZŁONKÓW ZESPOŁOW INERDYSCYPLINARNYCH, OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, POLICJANTÓW, KURATORÓW, PRACOWNIKÓW PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH ORAZ INNYCH PRZEDSTAWICIELI SŁUŻB SPOŁECZNYCH Z TERENU GMINY ZAJMUJĄCYCH SIE PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W RODZINIE

Wykładowca: osoba uzgodniona z Zamawiającym

Szkolenia o podobnej tematyce