6 Godzin, 1 Dni

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych dla Zamawiających - zmiany 2016-2018

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Czy wiesz, że...
  Zmieniono ponad 130 artykułów ustawy PZP
  Weszły w życie nowe rozporządzenia do ustawy PZP
  Jest nowa definicja najkorzystniejszej oferty
  Rozszerzono katalog włączeń spod obowiązku stosowania ustawy
  Wprowadzono nowy tryb udzielania zamówień publicznych.
  Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będą składane elektronicznie.
  Zmieniły się terminy na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
  Zmieniły się przesłanki stosowania trybów udzielania zamówień publicznych.
  Są nowe zasady potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  Jest nowy katalog dokumentów, które mają składać wykonawcy w postępowaniu.
  Zmieniły się kryteria wykluczenia wykonawców.
  Zmodyfikowano kryteria odrzucenia oferty.
  Są nowe zasady zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Wprowadzono możliwość rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Rozszerzono możliwość wnoszenia odwołania do Prezesa KIO.
  Część nowych przepisów wejdzie dopiero w 2017 r. i 2018 r.

  Program szkolenia:
  Cel nowelizacji i terminy wejścia w życie nowelizacji.
  Nowe definicje ustawowe m.in. najkorzystniejszej oferty, dostaw, usług.
  Zmiany w katalogu włączeń spod obowiązku stosowania ustawy Pzp.
  Wprowadzenie komunikacji elektronicznej pomiędzy wykonawcą i zamawiającym.
  Publikacja ogłoszeń - zmiany.
  Zmiany w opisie warunków udziału w postępowaniu.
  Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy.
  Aspekty innowacyjne, środowiskowe i społeczne w zamówieniach publicznych.
  Nowe elementy SIWZ.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
  Zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych.
  Nowy tryb udzielania zamówień publicznych: partnerstwo innowacyjne.
  Dodatkowe przesłanki odrzucenia oferty.
  Zmiany w kryteriach oceny ofert.
  Nowe reguły prowadzenia postępowań - umowa ramowa, dynamiczny system zakupów oraz konkurs.
  Wprowadzenie szczególnego reżimu udzielania zamówień na usługi społeczne.
  Nowe zasady zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Wprowadzenie możliwość rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniea) możliwość częściowego uwzględnienia odwołania,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieb) rozszerzenie możliwości wnoszenia odwołania do Prezesa KIO,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniec) ograniczenie formy wnoszenia odwołania do Prezesa KIO.
  Zasady stosowania nowelizacji do postępowań w toku.

  Doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pt. „Zamówienia publiczne jako forma ochrony gospodarczych interesów państwa”, adwokat, prowadzi w Warszawie indywidualną kancelarię adwokacką zajmującą się m.in. obsługą prawną z zakresu zamówień publicznych, od 2000 r. prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, wykładowca przedmiotów prawniczych (w tym wykłady z zamówień publicznych) na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, opracowuje komentarze prawnicze dotyczące zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi dla Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcji Publikacji Elektronicznych. Autor publikacji naukowej pt. „Zamówienia publiczne” oraz blisko 60 artykułów głównie z zakresu zamówień publicznych opublikowanych m.in. w prawniczych miesięcznikach: „Państwo i Prawo”, „Prokuratura i Prawo”, „Gazeta Sądowa”, „Palestra”, „Dziennik. Gazeta Prawna” i „Zamówienia Publiczne. Doradca”.

  Masz pytania? Potrzebujesz dodatkowych informacji? Skontaktuj się z nami tel.:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

 • Tak, z hologramem

 • Warsztaty połączone z wykładem

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 3 dni po szkoleniu
  elementy integracyjne
  udostępnienie sali szkoleniowej

Doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pt. „Zamówienia publiczne jako forma ochrony gospodarczych interesów państwa”, adwokat, prowadzi w Warszawie indywidualną kancelarię adwokacką zajmującą się m.in. obsługą prawną z zakresu zamówień publicznych, od 2000 r. prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, wykładowca przedmiotów prawniczych (w tym wykłady z zamówień publicznych) na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, opracowuje komentarze prawnicze dotyczące zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi dla Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcji Publikacji Elektronicznych. Autor publikacji naukowej pt. „Zamówienia publiczne” oraz blisko 60 artykułów głównie z zakresu zamówień publicznych opublikowanych m.in. w prawniczych miesięcznikach: „Państwo i Prawo”, „Prokuratura i Prawo”, „Gazeta Sądowa”, „Palestra”, „Dziennik. Gazeta Prawna” i „Zamówienia Publiczne. Doradca”.

Szkolenia o podobnej tematyce