12 Godzin, 2 Dni

"Nowelizacja "podwykonawcza" w praktyce nowy kształt SIWZ, wzorcowa pro-cedura udzielenia zamówienia publicznego oraz badanie i ocena ofert - problemy."

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów

 • WPROWADZENIE – aktualne zestawienie przepisów obowiązujących w systemie zamówień publicznych.
  Zamówienia publiczne realizowane z pominięciem ustawy Pzp po zmianach.
  Przygotowanie do postępowania na dostawy, usługi, roboty budowlane po nowelizacji – punkty sporne:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieopis przedmiotu zamówienia (punkty krytyczne i niebezpieczeństwa),
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieszacowanie wartości zamówienia - zasady ustalania wartości zamówień w roku 2014 w świetle zmiany progu stosowania ustawy zSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieeuro naSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieeuro - zasady szacowania zamówienia w sytuacji nierozstrzygnięcia części postępowania.
  WZORCOWE ZAPISY SIWZ po nowelizacji z 8 listopada 2013 roku w zależności od RODZAJU ZAMÓWIENIA (DOSTAWA, USŁUGA, ROBOTA BUDOWLANA) – nieprawidłowości w obszarze oraz ich skutki dla Zamawiającego oraz możliwości korekt w tym zakresie w toku prowadzonej procedury:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieopisu przedmiotu zamówienia,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewarunków udziału w postępowaniu – dokumenty i oświadczenia na ich potwierdzenie,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedoboru kryteriów oceny ofert i ich wpływu na wynik postępowania,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieterminów,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniew zakresie zapisów wymaganych nowelizacją „podwykonawczą”.
  Wzorcowe prowadzenie postępowania na dostawy, usługi – przykładowe rozwiązania:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewszczęcie procedury – szczegółowa analiza treści ogłoszenia o zamówieniu / zaproszenia do składania ofert – przykłady / ćwiczenia praktyczne;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieczynności do terminu składania ofert wymagane prawem – przykłady warsztatowe;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieotwarcie ofert – badanie wybór oferty lub unieważnienie postępowania – ćwiczenia / przykłady - zmiany w katalogu przesłanek wykluczania wykonawców z udziału w postępowaniu;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezawarcie umowy – czynności wymagane prawem.
  Realizacja procedur, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Punkty krytyczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieopisu przedmiotu zamówienia - Jak należy opisać przedmiot zamówienia, który dotychczas kwalifikowano odpowiednio jako usługę lub dostawę, natomiast po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wykazu robót należy kwalifikować go jako robotę budowlaną?
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieszacowania wartości zamówienia - Jak dokonać czynności szacowania przedmiotu zamówienia odnosząc się do definicji obiektu budowlanego w ustawie Pzp?
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewarunków udziału w postępowaniu;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepytań i odpowiedzi po ogłoszonym przetargu;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniebadanie i ocena ofert;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronierealizacji umowy i ich zmianach;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepodwykonawstwa po nowelizacji z 8 listopada 2013 roku;
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezamówienia dodatkowe i uzupełniające.
  NOWE KIERUNKI KONTROLI ORAZ ZMODYFIKOWANE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH.
  DYSKUSJA.

 • tak

 • Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się finansami w jednostce oraz samych kierowników/dyrektorów.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. Wiedza praktyczna, częste przygotowanie postępowań, specyfikacji czy rozwiązań organizacyjnych na terenie całego kraju w chwili obecnej jest cennym zbiorem doświadczeń, z których warto skorzystać. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

Szkolenia o podobnej tematyce