30 Dni

Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka - szkolenie on-line.

100,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia: zapoznanie z pojęciem i wskaźnikami niedostosowania społecznego: kłamstwo, wagary, agresja, toksykomania, lekomania, alkoholizm wśród dzieci i młodzieży, a także rozpoznawaniem, diagnozowaniem, stosowaniem metod i technik badawczych (Kwestionariuszy i ankiet), przeciwdziałaniem i profilaktyką (zajęcia socjoterapeutyczne).

 • Zagadnienia programowe:

  - Niedostosowanie społeczne – geneza pojęcia, przedmiot, cel i charakter.
  - Symptomy niedostosowania społecznego: nieposłuszeństwo wobec dorosłych, kłamstwa, niepowodzenia szkolne, wagarowanie.
  - Agresja – przyczyny, teorie agresji, mechanizmy obronne. Znaczenie postaw rodzicielskich i atmosfery wychowawczej domu rodzinnego na kształtowanie się agresji. Temperament, zewnątrzsterowność i wewnątrzsterowność.
  - Alkoholizm i przynależność do grup nieformalnych, lekomania i toksykomania, jako niedostosowanie społeczne ucznia.
  - Pojęcie i metody profilaktyki. Zajęcia socjoterapeutyczne z uczniami niedostosowanymi społecznie w młodszych klasach szkolnych i wśród młodzieży z wykorzystaniem choreoterapii.

 • Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

  - Doskonalenia zawodowego z zakresu niedostosowania społecznego
  - Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

 • Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

 • Adresaci: szkolenie skierowane jest do nauczycieli i wychowawców szkół wszystkich typów (podstawowych, gimnazjach i średnich), pedagogów specjalnych, instruktorów zawodowych, pedagogów i psychologów szkolnych, opiekunów społecznych, terapeutów opiekunów-wychowawców ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, terapeutów zajęciowych w świetlicach terapeutycznych dla młodzieży trudnej, kuratorów sądowych, specjalistów pedagogiki resocjalizacyjnej.

 • 100 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena kursu dla jednego uczestnika.

Wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie na kierunku socjoterapia, terapia zajęciowa, logopedia, oligofrenopedagogika, dietoterapia, dietetyka, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją, Studium Nauczycielskie, Uniwersytet dla Rodziców.

Szkolenia o podobnej tematyce