24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 12

Negocjacje zakupowe i umowy handlowe

Warszawa Termin pewny 1 890,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 890,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Pierwszego dnia szkolenia prawnik odpowie na pytania:
  • jak skutecznie wyegzekwować poszczególne klauzule umowne?
  • jak uniknąć błędów formalno - prawnych przy sporządzaniu umowy?
  • jaka odpowiedzialność grozi nierzetelnemu kontrahentowi?
  • jak prawidłowo zabezpieczyć wykonanie umowy?
  • jaki jest obowiązek naprawienia szkody z tytułu nienależytego wykonania umowy?
  Cele kolejnych dni:
  Powszechny dostęp do informacji i rosnące doświadczenie sprzedawców powoduje, iż negocjacje zakupowe są w tej chwili bardziej wymagającym procesem niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu.
  Jednym z kluczowych elementów do złamania schematu w jakim tkwią dzisiejsi „zakupowcy”, będzie analiza etapu w jaki dostawcy przygotowują się do negocjacji z nimi. Zmiana punktu widzenia, pozwoli na znacznie bardziej merytoryczne określenie jaki plan na negocjacje z naszą firmą przyjął Dostawca. Uczestnicy będą potrafili identyfikować sygnały zachowań taktycznych, manipulujących i emocjonalnych oraz zastosować odpowiednią kontrreakcję. Z drugiej strony, uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie sposobów kalkulacji rzeczywistych możliwości cenowych a co za tym idzie wielkości „bufora negocjacyjnego” z jakim mamy do czynienia. Poznają również nowoczesne techniki negocjacyjne, które są wdrażane w wielu firmach na całym świecie. Dzięki temu Uczestnicy będą mogli uzyskiwać większe ustępstwa podnosząc swoją skuteczność. Dodatkowo, posługując się miękkimi regułami wywierania wpływu uczestnicy szkolenia będą potrafili kształtować kontakty z Dostawcami w taki sposób aby osiągać swoje cele podtrzymując jednocześnie wysoki poziom relacji.

 • I dzień

  1. Weryfikacja kontrahenta na podstawie jawnych rejestrów oraz ewidencji, prawo reprezentacji podmiotów prawa handlowego, prokura.

  2. Analiza zapisów umownych:
  • zadatek a zaliczka,
  • pojęcie i stosowanie kar umownych,
  • odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę,
  • odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
  • prawo do odstąpienia od umowy,
  • zapis na sąd, zapis na sąd polubowny,
  • wybór prawa właściwego.

  3. Sposoby zabezpieczeń płatności w transakcjach handlowych:
  • weksel,
  • gwarancja bankowa,
  • polisa ubezpieczeniowa,
  • pułapki w zabezpieczeniach płatności w transakcjach handlowych.

  4. Formy zabezpieczeń na majątku dłużnika:
  • hipoteka,
  • zastaw,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
  • zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej,
  • poręczenie,
  • przystąpienie do długu,
  • przelew wierzytelności,
  • pułapki w zabezpieczeniach na majątku dłużnika.

  5. Podstawy postępowania sądowego w przypadku sporu na tle umowy sprzedaży, umowy o roboty budowlane, przewozu, spedycji.

  6. Przedawnienie roszczeń.

  7. Nowe reguły i przepisy dotyczące sprzedaży:
  • wprowadzenie terminu wydania rzeczy (konsekwencje dla rynku motoryzacyjnego),
  • nowe obowiązki informacyjne związane z umową sprzedaży, które muszą zostać zawarte w umowie.

  8. Nowe przepisy i zasady dotyczące rękojmi. Uchylenie przepisów dotyczących niezgodności towaru z umową:
  • w odniesieniu do obrotu profesjonalnego,
  • w odniesieniu do obrotu konsumenckiego.

  9. Gwarancja przy sprzedaży - nowe ujęcie. Konsekwencje likwidacji gwarancji z ustawy o sprzedaży konsumenckiej.

  10. Zmiana przepisów dotyczących roszczenia sprzedawcy odnośnie producenta, hurtownika itd. w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.

  11. Nowe rozszerzone obowiązki przedsiębiorcy w umowach z konsumentami. Konsekwencje ich niedopełnienia:
  • obowiązek informacyjny,
  • ustawowe prawo odstąpienia przez konsumenta od umowy,
  • zgoda na płatność za świadczenia, w tym dodatkowe.

  12. Obowiązki informacyjne w umowach zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa:
  • przedłużone prawo odstąpienia od umowy. Zmienione przesłanki uprawniające do odstąpienia,
  • nowe formy dla oświadczenia o odstąpieniu,
  • nowe zasady płatności i zwrotu należności i kosztów w przypadku odstąpienia od umowy,
  • nowe obowiązki informacyjne na stronach internetowych www sprzedawcy i konsekwencje ich niedopełnienia.

  13. Problematyka zawierania umów:
  • oświadczenie woli,
  • forma czynności prawnych, forma elektroniczna,
  • forma dokumentowa - możliwość zawierania umowy przez maila,
  • sposoby zawierania umów,
  • oferta,
  • aukcja, licytacja,
  • negocjacje,
  • problematyka związana z zawieraniem umów na odległość przez Internet.


  II i III dzień

  1. Scenariusze kształtowania relacji biznesowych ze względu na pozycję negocjacyjną:
  • z monopolistą - „Dawid i Goliat”,
  • z równorzędnym partnerem - „Przeciąganie liny”,
  • ze słabszym partnerem - „Cytryna”.

  2. Weryfikacja rzeczywistych możliwości cenowych przy negocjacjach zakupowych:
  • Analiza oferty przy zastosowaniu Cost Model oraz VCA,
  • Narzędzia analityczne umożliwiające drążenie „dna negocjacyjnego”,
  • “Sztuczki” sprzedażowe Dostawców jako okazja do uzyskania przewagi taktycznej.

  3. Najczęstsze błędy popełniane przez Kupców podczas:
  • Negocjacji kontraktowych - materiały i środki produkcji,
  • Negocjacji jednorazowych - środki trwałe,
  • Konieczności renegocjacji ustalonych wcześniej warunków.

  4. Planowanie sekwencji negocjacji w zależności od uzyskiwanych efektów
  • Scenariusz wariantowy Fisher’a i Ury’ego - obniżanie poczucia siły przetargowej Dostawcy,
  • Zasady konstruowania propozycji wiązanych,
  • Metoda Matrycy Szachowej,
  • Zmiana strategii podczas negocjacji umożliwiająca porozumienie.

  5. Sposoby obrony na oddziaływanie emocjonalne Dostawców na Kupca:
  • “Dobry Kumpel” – w rzeczywistości : pozorne partnerstwo,
  • “Uniżony sługa” - w rzeczywistości : zmiękczanie poprzez wzbudzanie litości,
  • “Chłodny analityk” - w rzeczywistości : selektywne manipulowanie informacjami i danymi we własnym interesie.

  6. Techniki reagowania w trudnych sytuacjach:
  • Nowe fakty / informacje ze strony dostawcy - np. konieczność wprowadzenia podwyżki,
  • Propozycje „wiązane” utrudniające rzeczywistą kalkulację ceny zakupu,
  • Przedłużający się impas - demonstracja postawy Dostawcy “nie muszę, nie zależy mi”.

 • ukończenia szkolenia

 • • instruktaż: Mini wykłady,
  • generowanie nowych pomysłów: Burza Mózgów, Mind Maping,
  • wizualizacje rozwiązań oparte na metodyce Visual Thinking,
  • praktyka i utrwalanie nowych kompetencji: RPG - Role Playing Game,
  • weryfikacja: Trening behawioralny QRVT (Quick Reaction Video Training),
  • implementacja narzędzi i rozwiązań do środowiska pracy Uczestników.

 • Osoby, których odpowiedzialność zawodowa obejmuje m.in. rolę nawiązywania współpracy, kooperacji, negocjowania umów i warunków w relacji prawno - ekonomicznej oraz renegocjowania.

 • 1 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce