0 Godzin, 1 Dni

Najważniejsze zagadnienia kontrowersyjne w VAT, PDOP i PDOF (aktualne interpretacje i orzeczenia, nowe przepisy budzące największe wątpliwości, praktyczne rozwiązania)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W ostatnim czasie nasiliły się rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów w wielu kwestiach kluczowych dla podatników (np. pojęcie "reprezentacji", imprezy integracyjne i in. świadczenia pracownicze, świadczenia kompleksowe). Ponadto w 2013 roku weszły w życie przepisy, które budzą poważne wątpliwości interpretacyjne (m. in. przepisy dot. fakturowania, przepisy "antyzatorowe", międzynarodowy obrót towarowy).  Celem szkolenia jest przedstawienie wybranych zagadnień kontrowersyjnych w oparciu o aktualne brzmienie przepisów, interpretacje i orzecznictwo. Zagadnienia te zostaną przedstawione w ujęciu praktycznym, w celu wskazania praktycznych rozwiązań służących zmniejszeniu ryzyka podatkowego lub uzyskaniu oszczędności podatkowych.

 • 1. Świadczenia na rzecz pracowników:
  Zagadnienia kontrowersyjne: udział pracownika w imprezie integracyjnej (sprzeczne wyroki i interpretacje); produkty żywnościowe w miejscu pracy (np. kawa, herbata, ciastka) podróże służbowe (wyżywienie, ubezpieczenia, skutki zmiany rozporządzeń); samochody służbowe (używanie do celów prywatnych - rozwiązania praktyczne); zapewnienie dojazdu do pracy; służbowe telefony komórkowe (używanie do celów prywatnych; przekazanie pracownikowi używanego telefonu - rozwiązania praktyczne); świadczenia związane "medyczne" (szczepienia, abonamenty, okulary / soczewki); świadczenia sportowo - rekreacyjne (np. karnety na basen, fitness); zapomogi i darowizny dla pracowników (możliwości optymalizacji); świadczenia z ZFSS (aktualne interpretacje).

  2. Faktury korygujące - ujęcie w VAT i PDOP / PDOF:
  Faktury korygujące - zmiany od 2013 i 2014. Zbiorcze faktury korygujące - zagadnienia kontrowersyjne (np. rabat w odniesieniu do wszystkich dostaw, liczony od części dostaw w danym okresie, rabat w odniesieniu do części asortymentu). Premia pieniężna (bonus) - korekta w VAT i podatkach dochodowych po stronie przyznającego i otrzymującego premię (interpretacja ogólna i "pismo okólne" MF, uchwała NSA, indywidualne interpretacje). Korekta in minus - warunek posiadania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej (sposób potwierdzania, korekta bez potwierdzenia - wyrok TSUE, aktualne interpretacje, zmiana przepisów). Nota korygująca - sposób akceptacji po zmianie przepisów.

  3. VAT - nieodpłatne przekazania towarów:
  Nieodpłatne przekazania po zmianach od 1.04.2013. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu, wytworzeniu, imporcie przekazywanych towarów lub ich części składowych. Zmiana definicji próbki (wątpliwości m. in. identyfikowalność próbki). Przekazywanie produktów do badań (certyfikacji). Skutki wykreślenia "drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych" (czy ich przekazanie podlega VAT?). Prezenty o małej wartości (aktualne interpretacje, m. in. sposób liczenia limitów, prezenty w opakowaniach zbiorczych). Przekazanie a zużycie. Podstawa opodatkowania ("towary podobne"). Przekazania w ramach programów lojalnościowych (sprzeczne interpretacje organów, wyroki sądów niezgodne z wyrokiem TSUE w sprawie Baxi Group Ltd.). Zmiany dot. nieodpłatnego świadczenia usług.

  4. Wydatki na "reprezentację" - rozbieżne orzecznictwo i interpretacje:
  Pojęcie "reprezentacji" w podatkach dochodowych - rozbieżności w wyrokach NSA i interpretacjach organów wydawanych od 2012 (3 różne znaczenia nadawane temu pojęciu). Wydatki na poczęstunek w siedzibie podatnika i w restauracji. Drobny poczęstunek (kawa, ciasteczka, paluszki itp.). Udział klientów i innych gości (np. władz gminy) w imprezach integracyjnych, szkoleniowych (w tym produktowych), szkoleniowo - integracyjnych, konferencjach, jubileuszach, festynach itp. - skutki podatkowe dla podatnika i zaproszonych osób. Prezenty. Wydatki związane z wystrojem siedziby podatnika (np. dzieła sztuki) oraz otoczenia siedziby (np. zieleń). Inne przypadki wynikające z aktualnych interpretacji i orzeczeń (np. bezpłatne naprawy pogwarancyjne).

  5. Przepisy "antyzatorowe" - problemy praktyczne:
  Przepisy "antyzatorowe" w podatkach dochodowych (korekta po przekroczeniu terminów 30, 60, 90 dni) i VAT (150 dni). Interpretacje organów podatkowych. Sytuacje problemowe: koszt zakupu materiałów do produkcji, towarów handlowych, amortyzacja koszt nabycia środka trwałego, zakup na raty, leasing finansowy, wadliwe przepisy dot. korekty po uregulowaniu, koszty uregulowane po upływie terminów "antyzatorowych", zasady obliczania terminów. Weryfikacja sytuacji dłużnika (upadłość, likwidacja) na dzień poprzedzający korektę w VAT. Przepisy "antyzatorowe" a transakcje międzynarodowe.

  6. Faktury po nowelizacjach - zagadnienia budzące wątpliwości:
  Treść faktury wg przepisów obowiązujących w 2013 iSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezagadnienia kontrowersyjne, m. in. jak odróżnić fakturę od innego dokumentu (problem faktury "pro - forma"), podawanie nazw skróconych, stosowanie "starych" wyrażeń (np. "dzień sprzedaży"). Faktura uproszczona - problemy praktyczne. Faktura wystawiona przed dokonaniem dostawy / wykonaniem usługi (rozbieżności w interpretacjach, zmiana przepisów). Zapewnienie autentyczności, integralności, czytelności - "procedury biznesowe", "ścieżka audytu". Faktury elektroniczne (m. in. skan faktury papierowej przesłany mailem, przechowywanie wydrukowanych e-faktur, konwersja e-faktury do innego formatu, akceptacja i cofanie akceptacji po zmianie przepisów). Refakturowanie (np. "mediów" na najemcę).

  7. VAT - transakcje międzynarodowe:
  WDT - zasady dokumentowania (kontrowersje wynikające z aktualnych interpretacji i orzeczeń oraz zmiany przepisów). Transakcje łańcuchowe po zmianach od 1.04.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieproblemy praktyczne związane z miejscem opodatkowania i stawką podatku (decydujące znaczenie warunków dostawy), przykładowe schematy transakcji. Eksport - dokumentowanie wywozu; zaliczka w eksporcie - wymóg wywozu w terminie 2 miesięcy (wyjątek - "specyfika realizacji dostaw" - problemy praktyczne). WNT moment odliczenia podatku naliczonego po zmianach. WDT - brak numeru VAT UE na fakturze (kiedy dopuszczalny, wpływ na stosowanie stawki 0%). Zakup krajowy od podatnika zagranicznego zarejestrowanego w Polsce.

  8. Pozostałe zagadnienia budzące wątpliwości:
  Przeliczanie kwot w walutach obcych na złotówki - kurs faktycznie zastosowany. Dostawa towarów używanych - zwolnienie z VAT (interpretacje; zmiana przepisów). Pokrywanie przez spółkę kosztów związanych z wykonywaniem przez menedżera kontraktu menedżerskiego (kontrowersyjne stanowisko NSA, stanowisko MF). Aport - rozbieżności dotyczące podstawy opodatkowania VAT (wartość rynkowa aportu, czy wartość nominalna udziałów). Wstępna rata leasingowa (czynsz inicjalny) - moment ujęcia jako KUP. Zarządzanie spółką przez wspólnika a VAT. Planowane zmiany dotyczące solidarnej odpowiedzialności nabywcy (np. paliw, wyrobów ze stali) za zaległości w VAT. Inne aktualne zagadnienia.

 • TAK

 • INFORMACJE ORGANIZACYJNE  430 zł + 23% VAT - za jedną osobę  * Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u

  Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.  Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Piotr Passowicz - doradca podatkowy, prawnik. Doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał m. in. w Ernst & Young. Od 2003r. w P & K Taxservices. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie VAT, PDOP i międzynarodowego prawa podatkowego. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego. Od 2007 r. członek Rady Podatkowej PKPP "Lewiatan", w której od 2009 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. Monitorowania Orzecznictwa. Uczestniczy w pracach komisji Sejmu i Senatu RP dotyczących prawa podatkowego, w tym aktualnych zmian w podatku VAT.

Szkolenia o podobnej tematyce