6 Godzin, 1 Dni

Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych, również po zmianach przepisów w tym zakresie.

więcej terminów () mniej terminów
 • Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK). Na szkoleniu zwrócimy również uwagę na ostatnie zmiany przepisów w tym zakresie.

  Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/ewidencja_ksiegowa_2016bnr

 • 1. Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.:
  a. na podstawie różnych dokumentów,
  b. nadpłaty,
  c. zaległości,
  d. odraczanie terminu płatności,
  e. rozłożenie na raty,
  f. umorzenia,
  g. przedawnienia.

  2. Ewidencja odsetek od należności.

  3. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.

  4. Ewidencja wydatków, w tym min.:
  a. wydatki remontowe i inwestycyjne,
  b. wydatki strukturalne,
  c. zaangażowanie,
  d. wydatki niewygasające.

  5. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych.

  6. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, likwidacja.

  7. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych, w tym m.in.:
  a. nadwyżki,
  b. niedobory zawinione i niezawinione,
  c. ubytki naturalne.

  8. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: faktura proforma, kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.

  9. Ewidencja wyniku finansowego.

  10. Fundusz jednostki.

  11. Sprawozdawczość finansowa.

  12. Sesja pytań i odpowiedzi.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Adresatami szkolenia są skarbnicy jst, pracownicy działów księgowości jst oraz inne osoby zainteresowane tematyką będącą przedmiotem szkolenia.

W latach 1994-2000 specjalistka ds. zarządzania oddziałami kilku banków. Kierownik zespołu analiz strategicznych (produktowych) w procesie konsolidacji banków. W latach 2000-2010 skarbnik w jednostce samorządowej, koordynatorka wdrożenia budżetu zadaniowego w gminie – jednej z pierwszych w kraju.

Od 1990 r prowadzi szkolenia - w dziedzinie budżetowania, zarządzania finansami, fundraisingu, organizacji i rozwoju. Absolwentka I Kursu Trenerów do prowadzenia szkoleń dla organizacji pozarządowych z praktyką w organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii w ramach Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGOs.

Od 2008 r. realizuje szkolenia i doradztwo z zakresu finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie kraju. Realizuje autorskie programy szkoleniowe dla jednostek sektora finansów publicznych: kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, gospodarowanie mieniem itp. Jest autorką artykułów w prasie branżowej i specjalistycznej.

Szkolenia o podobnej tematyce