10 Godzin, 2 Dni

Najczęściej spotykane błędy w trakcie badania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych a prawidłowość ich dokumentowania i analiza (szkoły wyższe, instytuty naukowe)

więcej terminów () mniej terminów
 • Program:

  1. Charakterystyka struktury i treści dokumentacji
  2. Omówienie prawidłowości zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
  3. Omówienie prawidłowości metod wyceny aktywów i pasywów – inwentaryzacja
  4. Poprawność prowadzenia ewidencji analitycznej do poszczególnych kont
  5. Dokumentowanie operacji gospodarczych i zapisów księgowych
  a. ewidencja, uregulowania prawne i rozliczanie funduszy
  6. Prowadzenie szczegółowej ewidencji w ciągu roku w zakresie:
  a. rodzajów wynagrodzeń – stanowiąca podstawę do naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz do naliczania składek ZUS – „51”, „52”, „53”
  b. składek ZUS i ich zgodności z deklaracją
  c. podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów o pracę, zlecenia i dzieło i z innych tytułów
  d. podatku VAT (ewidencja sprzedaży i zakupu)
  e. podatku dochodowego od osób prawnych
  f. omówienie zasad prowadzenia ewidencji oraz rozliczania podatków kosztowych
  7. Struktura bilansu i definicje podstawowych pojęć wprowadzonych ustawą o rachunkowości
  8. Rachunek zysków i strat + wariant porównawczy
  a. zasady ewidencji przychodu
  b. zasady ewidencji kosztów wg rodzajów
  c. zasady ewidencji kosztów wg miejsca powstawania
  d. ewidencja kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów
  9. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  a. cel i obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
  b. struktura zestawienia zmian w kapitale
  c. dostosowanie ewidencji księgowej do prawidłowego sporządzania zestawień w kapitale własnym

 • tak

Prowadzący: WIESŁAWA SOLARZ – biegły rewident specjalizujący się od 1990 roku w badaniach bilansów szkół wyższych państwowych i niepaństwowych oraz instytutów naukowych, jednostek badawczo – rozwojowych. Przeprowadza kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania środków przyznanych na działalność statutową, badania własne, fundusze celowe i inne z upoważnienia Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Szkolenia o podobnej tematyce