30 Godzin, 5 Dni

Najczęściej popełniane błędy w stosowaniu ustawy PZP, 27.06.2011

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia po nowelizacji, w szczególności w zakresie warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykazu dokumentów i oświadczeń, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 • Program szkolenia

  6 godzin

  I. Szacowanie zamówienia publicznego i podział zamówienia na części.

  1.Zasady szacowania wartości zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.
  2.Zasady szacowania wartości zamówień udzielanych w częściach, praktyczne zastosowanie art. 6a ustawy PZP.

  3.Zakaz dzielenia zamówienia w celu ominięcia ustawy w odniesieniu do planowania zamówień.

  4.Zamówienia nie ujęte w planie – zasady postępowania.

  II. Poleganie na zasobach innych podmiotów po nowelizacji.

  1.Dowód jaki powinien przedstawić wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania zasobami innych podmiotów – zawartość pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów w świetle orzecznictwa.

  2.Poleganie na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a podwykonawstwo innego podmiotu?

  3.Różnica pomiędzy „sytuacją ekonomiczną i finansową”, a „zdolnością finansową”.

  III. Co oznacza pojęcie „wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu” - różnica pomiędzy nie złożeniem oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a nie wykazaniem spełniania takich warunków.

  IV. Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp:

  1.Neuzupełnienie dokumentów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

  V. Unieważnienie postępowania w sytuacji braku środków na sfinansowanie zamówienia po nowelizacji.

  VI. Zmiany stawek VAT a ustalona cena brutto zamówienia.

  Umowa w sprawie zamówienia publicznego.

  VIII. Środki ochrony prawnej.

  IX. Udzielanie zamówień do 14 tys. euro.

  1. Definicja zamówienia publicznego w kontekście wyłączenia z art. 4 pkt 8 upzp.

  2. Ustalenie wartości szacunkowej z zachowaniem należytej staranności.

  3. Zakaz dzielenia zamówienia na części.

  4. Podstawy prawne udzielania zamówień do 14 tys. euro: Kodeks cywilny – zasada swobody umów i jej ograniczenia, ustawa o finansach publicznych – zasada oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

  5. Regulamin zamówień „podprogowych” – wdrożenie, wykonywanie, podstawowe zalety, treść i forma regulaminu – przykładowe propozycje.

  6. Progi „wewnętrzne” – czy zamawiającemu wolno je ustanowić?

 • Dyplom ukończenia szkolenia

 • szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać możliwości internetu oraz programów komputerowych i nauczyć się aktywnie z nich korzystać.

 • 682 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Magister inżynier informatyki. Od 2003 roku prowadzi szkolenia techniczne Microsoft dotyczące Windows XP i Windows Server 2003, kursy informatyczne z zakresu obsługi pakietów biurowych Microsoft Office oraz Open Office, Język HTML, szkolenia z obsługi i podstaw administracji Linux Suse, Obsługa Lotus Notes oraz korzystanie z sieci internet. Posiada certyfikaty Microsoft.

Szkolenia o podobnej tematyce