2 Dni

grupa max. 12

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności pomocnych w:
  • ocenie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
  • przeprowadzaniu analizy ryzyka i zagrożeń dla przetwarzania danych w systemach informatycznych w celu doboru odpowiednich zabezpieczeń
  • ocenie spełnienia wymagań zabezpieczenia danych określonych w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych
  • prowadzeniu i dokumentowaniu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych
  z przepisami, które są przetwarzane w systemach informatycznych

 • Podczas pierwszego dnia szkolenia prezentowane są wykłady podzielone na trzy bloki tematyczne:

  Blok I – ma na celu przybliżenie budowy i funkcjonowania systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe. Podczas wykładów dowiedzą się Państwo:
  • Z czego składa się system informatyczny przetwarzający dane?
  • Jak są wprowadzane dane?
  • W jaki sposób dane są przesyłane?
  • Gdzie i w jaki sposób dane są zapisywane?
  Blok II – to wprowadzenie do analizy ryzyka dla systemów informatycznych. W tej części szkolenia będą Państwo mieli możliwość uzyskania wiedzy:
  • Czym jest analiza ryzyka i jak można ją wykonać?
  • Jak zidentyfikować zagrożenia dla systemu przetwarzającego dane osobowe?
  • Jak zidentyfikować podatności w systemie informatycznym?
  Blok III – ma na celu przedstawienie technologii zabezpieczeń systemów informatycznych
  w kontekście wymagań określonych w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych.

  Drugiego dnia szkolenia przeprowadzona zostanie symulacja sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w testowym systemie informatycznym, uwzględniająca uzyskanie następujących informacji:
  • Z czego składa się system?
  • Co należy sprawdzić i jak udokumentować?
  • Jak sprawdzić mechanizmy uwierzytelniania użytkowników?
  • Jak sprawdzić zabezpieczenia kryptograficzne?
  • Jak sprawdzić aktualność oprogramowania?
  • Jak sprawdzić odnotowania wymagane w § 7 rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych?

  AGENDA

  1. Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych:
  a. Podstawowe komponenty systemu (infrastruktura sieciowa, stacje robocze, aplikacje biurowe, przeglądarki, serwery webowe, serwery pocztowe, serwery plików, serwery baz danych).
  b. Przepływy i agregacje danych (systemy centralne, kanały dostępowe, interfejsy użytkowników, importy i exporty danych, systemy raportujące, hurtownie danych).
  c. Definiowanie systemu jako przetwarzającego dane osobowe.
  2. Analiza ryzyka i zagrożeń dla systemów informatycznych:
  a. Modelowanie zagrożeń dla systemów informatycznych (model STRIDE).
  b. Identyfikacja podatności systemów informatycznych.
  c. Ocena ryzyk dla systemów informatycznych (model DREAD).
  3. Dobór zabezpieczeń dla systemu informatycznego z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka i wymagań rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych – przedstawienie technologii zabezpieczeń:
  a. Mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji działań użytkowników
  b. Zabezpieczenia kryptograficzne
  c. Kontrola ruchu sieciowego
  d. Systemy IPS/IDS, ochrona antyspamowa, antywirusowa
  e. Aktualizacje oprogramowania
  f. Kopie bezpieczeństwa
  g. Awaryjne źródła zasilania
  4. Wykonywanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemów informatycznych:
  a. Przygotowanie planu sprawdzenia – określenie zakresu sprawdzenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych
  b. Weryfikacja zgodności przetwarzania danych osobowych z wymaganiami rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych
  c. Weryfikacja konfiguracji i zabezpieczeń systemu (analiza na przykładzie testowego systemu)
  d. Dokumentowanie czynności w toku sprawdzenia oraz przygotowanie sprawozdania ze sprawdzenia.

 • Szkolenie jest prowadzone w formie wykładów i pokazów realizowanych z wykorzystaniem testowego systemu przetwarzającego dane osobowe.

 • Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych”, które jest skierowane do Administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz innych osób odpowiedzialnych za nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, nie posiadających wiedzy i doświadczenia informatycznego

Szkolenia o podobnej tematyce