7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY jak przeciwdziałać, uświadamiać i reagować - aspekty prawne i psychologiczne - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Specyfice mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy, w tym konsekwencjach dla pracownika i organizacji.
  Aspektach psychologicznych, społecznych i prawnych związanych z tymi zjawiskami.
  Sposobach przeciwdziałania sytuacjom mobbingu i dyskryminacji w firmie.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w środowisku pracy.
  Budowania przyjaznego środowiska pracy i wysokiej kultury organizacyjnej.
  Rozpoznawania mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Budowaniem relacji interpersonalnych.
  Komunikacją interpersonalną.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie planu szkolenia.

  10:00 – 11:00 Moduły I-II

  Moduł I. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

  Definicja mobbingu.
  Kryteria mobbingu.
  Aspekty prawne związane z mobbingiem, w tym konsekwencje mobbingu.
  Mobbing, a inne naruszenia praw pracowniczych .
  Moduł II. Aspekty psychologiczne w kontekście mobbingu.

  Czynniki odpowiedzialne za mobbing (po stronie sprawcy, osoby lobbowanej, organizacji).
  Diagnoza przekonań związanych z powstawaniem mobbingu, jak również niewłaściwą interpretacją mobbingu.
  Praca nad zmianą przekonań.
  11:00 – 11:15 Przerwa

  11:15 – 13:00 Moduł III. Profilaktyka antymobbingowa: wartości, asertywna komunikacja i informacja zwrotna

  Komunikat JA: asertywne wyrażanie wprost swoich odczuć, ich przyczyn i oczekiwań zmiany.
  Perspektywa TY i MY: poznawanie perspektywy partnerów komunikacyjnych.
  Zasady i sposoby udzielania asertywnej informacji zwrotnej.
  13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

  13:40 – 15:10 Moduł IV. Profilaktyka antymobbingowa: wypracowanie rozwiązań w wybranych tematach

  Wypracowanie rozwiązań w wybranym przez uczestników temacie / tematach z wykorzystaniem efektu synergii i strategii kreatywnego rozwiązywania sytuacji problemowych.
  15:10 – 15:20 Przerwa

  15:20 – 16:10 Moduł V. Profilaktyka antymobbingowa ACTION PLAN (mająca na celu efektywną implementację wypracowanych rozwiązań oraz rozwój własny uczestników).

  Wypracowanie planu działań do wdrożenia po warsztacie
  Wypracowanie indywidualnych zadań rozwojowych.
  16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Osoby pracujące w działach personalnych, odpowiedzialne ze planowanie i realizację polityki szkoleniowej oraz kadrowej.
  Kadra zarządzająca, pragnąca zatrzymać w firmie ludzi z wysokim poziomem kompetencji i umiejętności.
  Osoby chcące przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.
  Osoby zainteresowane tematyką dyskryminacji i mobbingu.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Marzena Mieczkowska

Ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, opisu stanowisk pracy, oceny pracowników, audytów personalnych oraz szkoleń z zakresu rozwoju potencjału pracowników, badania satysfakcji pracowników, systemów komunikacji wewnętrznej, projektów outplacementowych, zarządzania wiedzą, kultury organizacyjnej firmy, systemów motywacyjnych. Dotychczas realizowana kariera zawodowa zaowocowała ekspercką wiedzą z zakresu zarówno twardego jak i miękkiego HR, umiejętnością biznesowego podejścia do zagadnień HR w kontekście rozwoju firmy oraz umiejętnością współpracy z różnymi grupami społeczno – zawodowymi w kilku branżach. Jest finalistką ogólnopolskiego konkursu “Dyrektor Personalny roku 2001”. Uczestniczyła w programie: „TALENTY” – Talents Fokus. Ma na koncie takie działania jak: tworzenie strategii personalnej firm, systemu komunikacji, opracowanie i wdrożenie systemu ocen. Współtworzyła kulturę organizacyjną firm, była współodpowiedzialna za procesy integracji pięciu firm i restrukturyzację.

Szkolenia o podobnej tematyce