24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 12

LEAN SIX SIGMA - Yellow Belt

Warszawa Termin pewny 1 890,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 890,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Opis i cele szkolenia
  Praktyczna nauka w stosowaniu narzędzi analizy i doskonalenia procesów w podejściu Lean Six Sigma przez operatorów/członków procesów.
  Uczestnicy szkolenia:
  • operatorzy maszyn i urządzeń,
  • członkowie zakładowych zespołów kaizen,
  • członkowie zespołów doskonalenia procesów.

  YELLOW BELTS (Żółte pasy) identyfikują obszary problemowe i dokonują selekcji zagadnień operacyjnych do rozwiązania. Podejmują akcje usprawniające w miejscu funkcjonowania, tj. procesie.
  YELLOW BELTS to członkowie zespołu, którzy uczą się praktycznego stosowania narzędzi w ramach przyjętego modelu rozwiązywania problemów oraz pełnienia ról i brania pełnej odpowiedzialności członka zespołu. Sprawnie posługują się narzędziami będącymi immanentną częścią metodyki DMAIC. Działają w ramach zespołu, w procesie, którego są istotnym zasobem. Systematycznie i efektywnie usuwają przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.
  Przedmiotem szkolenia jest szukanie możliwości wzrostu wydajności i stabilności procesu oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w kulturze Lean Six Sigma. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji członka zespołu Lean Six Sigma, mającego za zadanie realizację zadań zleconych przez GB LSS.
  Szkolenie dla osób, które zaczynają przygodę z Lean Six Sigma lub spotkali się z nią częściowo w praktyce zawodowej, są liderami/członkami procesów.
  Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu implementacji podejścia Lean Six Sigma w organizacji, stworzenia planu osobistego rozwoju kompetencji z w/w obszaru. Szkolenie służy tez wypracowaniu własnego zdania na temat zasadności zastosowani podejścia oraz da możliwość dokonania własnej oceny funkcjonujących procesów w organizacji.
  Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o Certyfikat Lean Six Sigm Yellow Belt. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest opracowanie karty projektowej, w której opisujemy zakres zmiany, definiujemy cel projektu, korzyści oraz koszty projektu, analizujemy proces z wykorzystaniem narzędzia SIPOC, wskazujemy miary jakościowe (efektywność, skuteczność) oraz definiujemy kalendarz planu akcji wraz z wnioskami doskonalącymi.
  Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami, każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje nad własnym projektem, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia, na sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i definiowanie głównych obszarów do poprawy.
  Szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Green Belt Certyfikat lub LSS Black Belt Certyfikat. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznawani są z przebiegiem projektów prowadzonych w innych organizacjach w podejściu DMAIC.

  Korzyści dla uczestników
  • poznanie praktycznego stosowania narzędzi w metodologii Lean Six Sigma,
  • umiejętność ukierunkowanie własnego działania na doskonalenie procesów produkcyjnych lub usługowych,
  • wiedza i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji członka zespołu zmian w środowisku Lean Six Sigma,
  • poznanie najlepszych technik i praktyk Lean six sigma,
  • nabycie umiejętności prowadzenia prac z wykorzystaniem narzędzi w metodzie DMAIC,
  • uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi status GB (Green Belt), BB (Black Belt), MBB (Master Black Belt), CB (Champion Executive Belt),
  • szkolenie pozwoli zaplanować kierunki oraz zasadności wprowadzania zmian w organizacji,
  • szkolenie może stanowić podstawę do rozpoczęcia kursu na poziomie LSS Green Belt lub LSS Black Belt.

 • Sesja 1: dzień 1-3

  1. Wstęp do Six Sigmy:
  • istota podejścia Lean + Six Sigma,
  • fazy metody Six Sigma DMAIC,
  • struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB.

  2. DMAIC: Faza DEFINE:
  • orientacja na klienta, głos klienta - VOC,
  • określenie problemu,
  • SIPOC - VOP,
  • Matryca C&E,
  • straty w procesach COPQ,
  • miary jakościowe VOC <=> VOP,
  • ludzie – procesy - cele,
  • model procesu 7M,
  • problem statystyczny y=f(x)+ε,
  • karta projektowa,
  • lista kontrolna fazy Define.

  3. DMAIC: Faza MEASURE:
  • lista kontrolna fazy Measure,
  • miary jakości: CTQ/CTB,
  • typy miar: dyskretne/ciągłe,
  • plan zbierania danych,
  • wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R,
  • obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk.

  4. Ćwiczenia praktyczne - konsultacja:
  • karta projektu,
  • SIPOC + CTQ/CTB,
  • macierz C&E,
  • analiza związku przyczynowo-skutkowego ISHIKAWA/5Why/5W1H,
  • plan zmiany.

  5. CERTYFIKACJA (opcja) Praktyczne opracowanie karty projektowej (SIPOC+Sigma Level).

  Zapraszamy na kontynuację na poziomie Green Belt.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • ----

 • 1 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce