14 Godzin, 2 Dni

Lean office - symulacja

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • ​Szkolenie ma na celu nie tylko zapoznanie uczestników z koncepcją metodologii Lean Management i narzędzi, które można wykorzystać do usprawnienia i zwiększenia efektywności procesów w przedsiębiorstwach lub działach usługowych/administracyjnych/biurowych. Główny nacisk przy realizacji tego szkolenia kładziony jest na przekazanie uczestnikom umiejętności wykorzystania narzędzi Lean w praktyce w taki sposób, by realizowane przez nich później zmiany nie były odizolowane, ale wpisywały się w cele i strategię biznesu. Dlatego oprócz przedstawienia koncepcji i narzędzi Lean (np. mapowanie strumienia wartości, 5S, diagramu Ishikawy etc.), prezentacji przykładów, dyskusji, ćwiczeń i symulacji uczestnicy szkolenia omawiają, jak dobrać narzędzia i przeprowadzić zmianę.

 • 1. Metodologia Lean- wprowadzenie do koncepcji, wyzwania dla zastosowania w przedsiębiorstwach/działach usługowych/administracyjnych + przykłady rezultatów efektywnego wykorzystania.

  2. Klient i strategia biznesu- potrzeba zdefiniowanie klienta, jego oczekiwań oraz strategii i celów biznesu w odniesieniu do istniejących procesów i potrzeb zmian w danej jednostce/dziale firmy (w oparciu o książkę 'The Goal', E.M. Goldratt).

  3. TIMWOOD – typy marnotrawstwa/nieefektywności w odniesieniu do działania przedsiębiorstw/działów usługowych i administracyjnych.

  4. Wybrane narzędzia- wprowadzenie + usystematyzowanie pod kątem diagnozowania problemu, planowania usprawnień i wdrażania zmian:

  a) VSM
  b) VM
  c) 5S
  d) 5W1H
  e) 8D
  f) Kanban
  g) Kaizen
  h) Diagram Ishikawy
  i) GEMBA & Waste Walk
  j) diagram spaghetti
  k) system czasu takt, FIFO l) system pull vs. push

  5. Wybrane narzędzia w praktyce:

  a) stworzenie VSM dla wybranego przez klienta procesu 'as is' (stan obecny) lub opracowanego wcześniej studium przypadku,
  b) stworzenie VSM 'to be' (przyszły stan),
  c) symulacja 5S przy biurku lub symulacja 5S w Outlooku (lub innym narzędziu do zarządzania pocztą służbową).

  6. Potrzeba zmiany a skuteczne wykorzystanie narzędzi Lean:

  a) jak dostosować wybór narzędzi Lean tak, aby efekty zmian/usprawnień były spójne z ogólnymi celami, strategią i potrzebami firmy,
  b) jak skutecznie zarządzić zmianą (w oparciu o książkę 'Our iceberg is melting', J. Kotter lub metodę 8D).


  Ćwiczenia:

  I) indywidualne - typy marnotrawstwa/nieefektywności w firmach/działach usługowych/administracyjnych (analiza przypadku i rozpoznanie typów marnotrawstwa)

  II) w grupach- rozpoznanie narzędzi Lean na podstawie przedstawionych przykładów

  III) symulacje: VSM część I - stworzenie mapy strumienia wartości dla istniejącego procesu (wybranego przez klienta lub opracowanego przez trenera) VSM część II- analiza, burza mózgów i stworzenie mapy strumienia wartości dla usprawnionego procesu role play & analiza przydatności wykorzystania techniki 5S przy biurku (lub innym stanowisku pracy) lub w Outlooku (lub innym narzędziu do zarządzania pocztą służbową)

 • certyfikat TQMsoft

 • otwarta lub zamknięta (na życzenie Klienta)

 • - Kadra zarządzająca (wyższego i niższego szczebla)- Pracownicy odpowiedzialni za usprawnianie procesów biurowych, administracyjnych i przepływu informacji- Pracownicy szeregowi biura lub kluczowych działów administracyjnych firmy

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trenerzy TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce