0 Godzin, 9 Dni

Kurs Doradcy Finansowego - V edycja

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Doradca finansowy jest profesjonalistą, który pomaga klientom ustalić i zrealizować ich długoterminowe cele finansowe poprzez dobór optymalnych rozwiązań finansowych. Dynamiczny rozwój rynków finansowych, rosnąca zamożność społeczeństwa oraz coraz większa świadomość potrzeb finansowych otwierają przed tym zawodem doskonałe perspektywy. Zwiększające się oczekiwania klientów oraz rosnąca różnorodność i złożoność dostępnych produktów finansowych stwarzają potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji osób profesjonalnie zajmujących się doradztwem finansowym.  Celem kursu jest zapewnienie podstaw profesjonalnego świadczenia usług doradztwa finansowego. W ramach kursu prezentowana jest wiedza o rynkach kapitałowych oraz podstawach procesu planowania finansowego. Uczestnicy kursu nabędą umiejętność pomagania klientom w rozumieniu ich priorytetów finansowych , zapewnianiu bezpieczeństwa finansowego, zaspokojeniu potrzeb inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych oraz optymalnej alokacji ich zasobów finansowych w zależności od indywidualnych uwarunkowań i preferencji.  Wykładowcy prowadzący zajęcia w ramach kursu to grupa doświadczonych praktyków. Większość zajęć prowadzona jest przez doradców lub konsultantów finansowych z wieloletnim doświadczeniem oraz przez pracowników instytucji finansowych zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem produktów finansowych. Osoby prowadzące zajęcia są świetnie zorientowane w ofercie rynkowej i specyfice dostępnych produktów, dzięki czemu prezentowana wiedza jest rzetelna, a omawiane tematy ilustrowane są wieloma praktycznymi przykładami.  W ramach kursu przewidziany jest sprawdzian testowy nabytej wiedzy. Kurs kończy się uzyskaniem certyfiaktu  Dzięki udziałowi w kursie:

   zdobędziesz lub ugruntujesz posiadaną wiedzę na temat rynków oraz instrumentów finansowych

   zapoznasz się z procesem planowania finansowego, zasadami analizowania indywidualnych celów, potrzeb i uwarunkowań klientów, dobierania optymalnych rozwiązań finansowych oraz prezentowania rekomendacji klientowi

   zapoznasz się ze specyfiką planowania finansowego w zakresie inwestycyjnym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz charakterystyką i konstrukcją produktów finansowych w tych obszarach

   rozwiniesz umiejętności sprzedażowe w zakresie oferowania produktów finansowych atu.  Poziom kursu: średniozaawanoswany

  ________________________________________

  Terminy zajęć:

  19, 20, 21, 26, 27, 28 listopada; 3, 4, 5 grudnia 2010 r.  Cena kursu: 3390 zł  Cena obejmuje:

   materiały szkoleniowe i inne materiały przygotowane przez wykładowców

   przerwy kawowe

   lunch

   uczestnictwo w egzaminie

   certyfikat ukończenia kursu wydany przez Dziennik "Rzeczpospolita", Gazetę Giełdy Parkiet oraz Instytut Edukacji Finansowej  Certyfikat wydany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. (Dz.U. z 2006r. nr 31, poz. 216)  ________________________________________

  Kontakt: Paulina Kosowska, (022) 46-30-069, p.kosowska@rp.pl • Wprowadzenie do planowania finansowego
  ________________________________________
  Piotr Szulec - 19 listopada 2010r., godz. 9.30-17.15

  1. Rola doradcy finansowego
   Definicja i cechy doradcy finansowego
   Oczekiwania klienta
   Obszary umiejętności doradcy finansowego
   Kluczowe czynniki sukcesu doradcy finansowego

  2. Charakter relacji między doradcą finansowym a klientem
   Zasada poufności i ochrona interesów klienta
   Zasada "know your customer"
   Zasada prymatu interesów klienta
   Etyka zawodu doradcy finansowego
  3. Proces planowania finansowego
   Analiza
   Koncepcja
   Wdrożenie
   Kontrola

  4. Analiza sytuacji finansowej i życiowej klienta
   Zbieranie informacji o kliencie: Sytuacja życiowa a potrzeby klienta (przykład segmentacji klientów ze względu na wiek, sytuację życiową i potrzeby klienta); Sytuacja finansowa - aktywa i dochód do dyspozycji
   Ustalanie celów finansowych klienta
   Ocena profilu inwestycyjnego

  5. Tworzenie koncepcji rozwiązania finansowego
   Koncepcja "finansów na życie"
   Dobieranie rozwiązań dostosowanych do potrzeb życiowych klienta; szacowanie luki finansowej dla celu emerytalnego
   Forma i elementy składowe rekomendacji finansowych
  6. Wybór rozwiązania finansowego
   Prezentacja rozwiązania finansowego klientowi
   Ocena proponowanych rozwiązań (kryteria - rentowność, ryzyko, płynność, stopień dywersyfikacji, optymalizacja podatkowa, inne)

  7. Kontrola
   Kryteria i narzędzia kontroli
   Bieżące monitorowanie stanu inwestycji przez doradcę finansowego
   Okresowy przegląd sytuacji finansowej i portfela produktów klienta

  8. Analiza potrzeb finansowych - studia przypadków, ćwiczenia warsztatowe


  Podstawowe klasy aktywów i instrumentów finansowych
  ________________________________________
  Emil Szweda - 20 listopada 2010r., godz. 9.30-17.15


  1. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
   Obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu
   Skarbowe instrumenty dłużne
   Pozostałe instrumenty dłużne
   Zysk i ryzyko w przypadku inwestowania w obligacje
   Wpływ zmian stóp procentowych na dochody z obligacji
   Fundusze papierów dłużnych - wady i zalety
   Źródła informacji o obligacjach

  2. Akcje
   Charakterystyka inwestowania w akcje
   Znaczenie rynku pierwotnego i wtórnego
   Stopy zwrotu i ryzyko akcji
   Metody oceny i doboru spółek - dane finansowe, indeksy, wskaźniki
   Analizowanie informacji w prasie i Internecie
   Koszty transakcyjne
   Prawa poboru i prawa do akcji
   Techniki inwestowania w akcje
   Inwestowanie w akcje za pośrednictwem funduszy

  3. Instrumenty pochodne
   Rodzaje instrumentów pochodnych
   Podstawowe cechy instrumentów pochodnych
   Kontrakty terminowe
   Opcje
   Metody inwestowania w instrumenty pochodne
   Ryzyko instrumentów pochodnych

  4. Aktywa alternatywne
   Nieruchomości
   Surowce
   Waluty

  Matematyka finansowa
  ________________________________________
  Radosław Matys - 21 listopada 2010r., godz. 9.30-17.15


  1. Definicja stopy zwrotu
   Obliczanie stopy zwrotu z akcji, obligacji
   Wpływ kosztów transakcyjnych na wysokość stopy zwrotu
   Realna a nominalna stopa zwrotu
   Ocena wyników funduszy inwestycyjnych (stopa zwrotu skorygowana o ryzyko)

  2. Efektywne stopy procentowe i znaczenie procentu składanego  3. Stałe i zmienne stopy procentowe


  4. Wartość pieniądza w czasie
   Wartość bieżąca
   Wartość przyszła
   Renta roczna zwykła i rosnąca
   Renta wieczysta zwykła i rosnąca

  5. Najważniejsze rodzaje i miary ryzyka
   Ryzyko rynkowe oraz ryzyko płynności w przypadku akcji i produktów inwestycyjnych
   Ryzyko stopy procentowej w przypadku kredytów, instrumentów dłużnych oraz produktów inwestycyjnych opartych na tych instrumentach
   Ryzyko kredytowe w przypadku instrumentów dłużnych oraz produktów inwestycyjnych opartych na tych instrumentach
   Ryzyko walutowe w kredytach oraz inwestycjach zagranicznych
   Ryzyko inflacji
   Pomiar ryzyka inwestycyjnego
   Metody kontrolowania oraz redukcji ryzyka

  6. Przykłady zastosowań matematyki finansowej
   Zasady doboru parametrów do symulacji (stopy zwrotu, okresu, wysokość rat/składek)
   Obliczanie stóp zwrotu akcji, obligacji, jednostek funduszu inwestycyjnego
   Symulacja zobowiązań kredytowych (raty stałe i malejące, zmienna i stała stopa procentowa)
   Symulacja wyniku inwestycyjnego w przypadku inwestycji systematycznych i jednorazowych
   Symulacja wykorzystania kapitału w okresie emerytalnym

  Podstawy funkcjonowania rynków finansowych
  ________________________________________
  dr Maciej Krzak - 26 listopada 2010r., godz. 13.30-19.15

  1. Czynniki makroekonomiczne oddziałujące na rynki finansowe
   Efektywność rynków finansowych
   Długoterminowe trendy socjoekonomiczne
   Znaczenie polityki fiskalnej i monetarnej
   Pieniądz i inflacja
   Stopy procentowe
   Bilans płatniczy
   Cykle gospodarcze
   Kluczowe wskaźniki gospodarcze

  2. Czynniki niefundamentalne kształtujące ceny aktywów - psychologia rynków finansowych
   Bąble spekulacyjne
   Analiza techniczna
   Nieracjonalni inwestorzy
   Zachowanie inwestorów w ryzykownych sytuacjach
   Rola rosnącej liczby małych inwestorów
   Kryzysy finansowe

  3. Znaczenie i struktura rynków finansowych
   Rola rynków finansowych: - Rynek pieniężny; - Rynek kapitałowy; - Rynek walutowy; - rynek instrumentów pochodnych
   Instytucje finansowe: - Banki; - Fundusze inwestycyjne; - Ubezpieczyciele; - Giełda i biura maklerskie; - Fundusze emerytalne; - Inni pośrednicy finansowi
   Znaczenie nadzoru finansowego

  Doradztwo kredytowe
  ________________________________________
  Daniel Smętek - 27 listopada 2010r., godz. 9.30-13.00

  1. Rodzaje kredytów - hipoteczne, gotówkowe, kredyty z dopłatami
  2. Oprocentowanie kredytu - marża i stopa procentowa
  3. Jakie opłaty pobiera bank za przyznanie kredytu
  4. Co to jest LTV?
  5. Wkład własny czy bez wkładu własnego?
  6. W jakich walutach można wziąć kredyt?
  7. Wcześniejsza spłata kredytu
  8. Raty równe i malejące
  9. Zapisy w umowach
  10. Zdolność kredytowa
  11. Co to jest spread?
  12. Jak długo bank analizuje wniosek kredytowy?
  13. Przewalutowanie
  14. Dokumenty wymagane przez bank
  15. Szybsza spłata kredytu
  16. Praktyczne aspekty współpracy między firmą doradztwa kredytowego a bankiem  Zagadnienia prawne w doradztwie finansowym
  ________________________________________
  Łukasz Górecki - 27 listopada 2010r., godz. 13.30-17.15  1. Podstawowe pojęcia prawa cywilnego
   Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych: podmioty prawa - osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne; zdolność prawna; zdolność do czynności prawnej i jej ograniczenia
   Czynności prawne i ich forma
   Podstawowe zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego: Stosunki majątkowe między małżonkami; Stosunki majątkowe między rodzicami a dziećmi
   Podstawowe pojęcia prawa spadkowego: Pojęcie spadku; Dziedziczenie ustawowe; Rozrządzenia na wypadek śmierci; Formy uposażenia przewidziane w przepisach szczególnych

  2. Formy działalności gospodarczej
   Samodzielna działalność gospodarcza
   Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe)

  3. Podstawy prawne funkcjonowania rynku kapitałowego oraz sprawowanego nadzoru

  4. Papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe - zagadnienia prawne
   Podstawowe pojęcia: Papiery wartościowe; Instrumenty finansowe; Maklerskie instrumenty finansowe
   Papiery wartościowe: Pojęcie papieru wartościowego; Klasyfikacja; Sposoby przenoszenia praw
   Akcje, prawa akcji, prawa poboru, kwity depozytowe
   Obligacje i inne papiery dłużne
   Certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
   Prawa pochodne
   Skarbowe i bankowe papiery wartościowe
   Weksle i czeki
   Inne instrumenty finansowe

  5. Obszary regulacji w sektorze finansowym
   Regulacje dotyczące rynku kapitałowego i podmioty działające na ich podstawie: - Domy maklerskie, w tym podmioty typu asset management; - Banki prowadzące działalność maklerską; - Banki powiernicze; - Maklerzy i doradcy inwestycyjni; - Emitenci papierów wartościowych; - Podmioty prowadzące rynek regulowany (GPW, CETO); - Alternatywne systemy obrotu
   Fundusze inwestycyjne: Zagadnienia ogólne; - Podstawowy podział funduszy: otwarte, specjalistyczne otwarte, zamknięte; - Szczególne konstrukcje funduszy: z różnymi kategoriami jednostek, parasolowe; - Formy dystrybucji funduszy inwestycyjnych
   Regulacje prawne funkcjonowania IKE oraz programów emerytalnych
   Regulacje prawne funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych
   Regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń
   Regulacje prawne dotyczące kredytów i pożyczek
   Zapobieganie "praniu brudnych pieniędzy"
   Ochrona danych osobowych

  6. Prawa klientów
   Uprawnienia na gruncie prawa cywilnego
   Uprawnienia wynikające z regulacji obowiązujących na rynku finansowym

  7. Status prawny doradcy finansowego
   Status doradcy w świetle przepisów prawnych w Polsce i Europie
   Certyfikacja międzynarodowa

  Podstawy i praktyczne aspekty ubezpieczeń
  ________________________________________
  Adam Gawryła - 28 listopada 2010r., godz. 9.30-17.15

  1. Ubezpieczenia na życie
   Idea ubezpieczeń na życie
   Ubezpieczenia na życie w Polsce i na świecie; Krótki przegląd polskiego rynku, najważniejsi gracze, zmiany
   Główne rodzaje ubezpieczeń na życie i ich przykłady: Ubezpieczenia ochronne; Ubezpieczenia typu "endowment"; Ubezpieczenia inwestycyjne; Ubezpieczenia zdrowotne; Ubezpieczenia rozszerzające ochronę (ridery); Ubezpieczenia indywidualne vs grupowe; Co czeka nas w przyszłości?
   Podstawy aktuarialne ubezpieczeń na życie: Rezerwy; Stopa techniczna; Udział w zyskach; Tablice trwania życia
   Najważniejsze cechy ubezpieczeń na życie, które warto znać - na podstawie przykładów: Zawieszenie opłacania składek; Ubezpieczenie bezskładkowe; Indeksacja składki i sumy ubezpieczenia; Udział w zyskach (bonusy, premie etc.); Wykup polisy (częściowy lub całkowity); Przedłużenie umowy ubezpieczenia; Wypłata świadczenia; Ogólne warunki ubezpieczenia (wyłączenia, zakres ochrony etc.)
   Ubezpieczenia na życie przez Internet: Sytuacja na świecie i w Polsce; Szanse i zagrożenia
   5 rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przed zakupem polisy na życie
   5 największych błędów przy zakupie ubezpieczenia na życie

  2. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
   Idea ubezpieczeń majątkowych i osobowych
   Główne ubezpieczenia i ich przykłady

  3. Planowanie w zakresie ochrony ubezpieczeniowej (ubezpieczenia na życie, osobowe i majątkowe)
   Właściwy wybór ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb
   Określanie potrzeb inwestycyjnych
   Czynniki wpływające na dobór lokat
   Zasady alokacji zasobów finansowych: bezpieczeństwo i ryzyko


  Inwestowanie w produkty strukturyzowane
  ________________________________________
  Maciej Kossowski, Michał Kowalski - 3 grudnia 2010r., godz. 9.15-11.15

  1. Produkty strukturyzowane - geneza powstania, zasady konstrukcji
  2. Rynek produktów strukturyzowanych na świecie ( w tym przykłady mis-sellingu)
  3. Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce - specyfika, formy prawne produktów, przykładowe produkty dostepne na rynku
  4. Opcje - podstawowe rodzaje, zasady wyceny, wybrane opcje egzotyczne
  5. Formuła wypłaty jako serce lokaty strukturyzowanej - przykładowe formuły wypłaty, "triki" stosowane przez instytucje finansowe
  6. Mity dotyczące lokat strukturyzowanych
  7. Studium przypadku - produkt strukturyzowany a fundusz inwestycyjny


  Zasady planowania emerytalnego
  ________________________________________
  Maciej Rogala - 3 grudnia 2010r., godz. 11.30-17.15

  1. Systemy emerytalne w Polsce
   Rodzaje planów emerytalnych
   Zasady opodatkowania planów emerytalnych
   Reforma emerytalna w kontekście rozpoznanych rodzajów planów emerytalnych
   OFE vs. FIO
   Prognozowana wysokość świadczeń
   Problem wypłat z II filaru
   Plany emerytalne w III filarze: kwalifikowane i niekwalifikowane
   PPE i IKE - różnice, podobieństwa, powiązania

  2. Zasady planowania emerytalnego
   Ustalenie celu inwestycyjnego
   Obliczanie oczekiwanej stopy zwrotu
   Ustalenie zmiennych
   Dobór optymalnych opcji inwestycyjnych
   Zasady monitorowania planu
   Okoliczności zmiany portfela opcji inwestycyjnych

  Fundamenty sprzedaży produktów inwestycyjnych
  ________________________________________
  Maciej Rogala - 4 grudnia 2010r., godz. 9.30-17.15

  1. Pytania w procesie sprzedaży
   Pytania jako narzędzie kontroli
   Analiza funkcji pytań
   Pytania na poszczególnych etapach rozmowy handlowej
   Najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
  2. Sprzedaż korzyści
   Co ja z tego będę miał?
   Gorące potrzeby i zimnie pieniądze
   Korzyści dla uczestników planów emerytalnych
   Korzyści osób skoncentrowanych na bezpieczeństwie finansowym
  3. Sprzedaż w warunkach skrajnych
   Gra emocji
   Dostaję mniej więc ponoszę straty
   Przejmowanie kontroli
   Jesteś doradcą finansowym a nie wróżbitą
   Jak odpowiedzieć na pytanie - Czy hossa będzie trwała?
   Jak odpowiedzieć na pytanie - Czy to już bessa?
   Jak zachować wiarygodność w każdych warunkach
   Wykorzystanie technik sprzedaży, m.in. zasady kontrastu, zasady konsekwencji

  Zasady planowania inwestycyjnego
  ________________________________________
  dr Grzegorz Łętocha - 5 grudnia 2010r., godz. 9.30-17.15

  1. Planowanie w zakresie inwestycji
   Określanie potrzeb inwestycyjnych
   Czynniki wpływające na dobór lokat
   Zasady alokacji zasobów finansowych: bezpieczeństwo i ryzko
  2. Formy inwestowania i oszczędzania
   Tradycyjne lokaty bankowe
   Obligacje
   Lokaty strukturyzowane
   Fundusze inwestycyjne
   Inwestowanie w nieruchomości i inne inwestycje alternatywne
   Fundusze zagraniczne
   Indywidualne rozwiązania w zakresie inwestycji: supermarkety funduszy, fundusze funduszy, polisy typu unit-linked, usługi zarządzania aktywami
   Tworzenie indywidualnego planu inwestowania - dobór lokat
  3. Fundusze inwestycyjne
   Klasyfikacja funduszy wg polityki inwestycyjnej
   Szczególne formy funduszy - fundusze hedgingowe, fundusze strukturyzowane, fundusze indeksowe
   Metody analizowania i doboru funduszy inwestycyjnych
   Stopy zwrotu i podatki
   Sposoby redukcji kosztów i opłat
   Techniki inwestowania w fundusze

  4. Znaczenie podatków w planowaniu finansowym

 • Cena obejmuje certyfikat ukończenia warsztatów

 • Kurs / warsztaty stacjonarne (9 dni)

 • Kurs skierowany jest przede wszystki do:   osób rozpoczynających karierę doradcy finansowego, jak i posiadających już pewną wiedzę i doświadczenie w zakresie oferowania produktów finansowych

   pracowników banków i firm ubezpieczeniowych oraz instytucji finansowych mających bezpośredni kontakt z klientami w zakresie oferowania produktów finansowych

   pracowników firm doradztwa finansowego, pośrednictwa finansowego oraz firm brokerskich, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat planowania finansowego

   osób, które zamierzają podjąć pracę niezależnego doradcy finansowego lub doradcy klienta / doradcy finansowego w instytucjach finansowych • 3390 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Maciej RogalaW latach 1994–2000 pracował w Pioneerze. Od 2000 roku prowadzi samodzielną działalność doradczo-szkoleniową. Ma duże doświadczenie trenerskie: przeszkolił ponad 10 tysięcy sprzedawców funduszy inwestycyjnych i polis ubezpieczeniowych (pracowników biur maklerskich, bankowców, agentów ubezpieczeniowych). Zajmował się tworzeniem produktów finansowych, często bardzo innowacyjnych (jest pomysłodawcą funduszu specjalistycznego wyłącznie dla Telekomunikacji Polskiej). Zna bardzo dobrze przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych i indywidualnych kont emerytalnych (przez sześć lat prowadził wykłady na kursach dla kandydatów na doradców inwestycyjnych organizowanych przez Związek Maklerów i Doradców Inwestycyjnych w Polsce). Jest autorem 3 książek: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste [wydawnictwo Helion, maj 2006], Fundamenty sprzedaży. Jak skutecznie oferować produkty inwestycyjne (EDINEM, 2008) oraz Rozważny inwestor (EDINEM, 2009).

Adam GawryłaAbsolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów), Bournemouth University (MA in Financial Services) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmickiego (Executive MBA). Karierę zawodową rozpoczął w 2000 r. w Banku Handlowym, później w TU Allianz Życie Polska SA gdzie zajmował się rozwojem i wdrażaniem produktów ubezpieczeniowych na życie. Prowadził szereg szkoleń z tematyki ubezpieczeniowej. Od 2005 r. związany jest z Grupą PZU, zatrudniony w PZU Życie SA na stanowisku Product Managera i odpowiedzialny za odświeżenie oferty firmy. Od 2007 r. Senior Produkt Manager w ING Nationale Nederlanden.

Maciej Kossowski

Prezes Zarządu Wealth Solutions. Zaraz po studiach w Szkole Głównej Handlowej związał swoją karierę zawodową z firmą Expander. Początkowo pracował jako dziennikarz w portalu internetowym expander.pl, a później – po zmianie strategii firmy – pełnił funkcje analityka rynków i produktów finansowych zajmując się m.in. reprezentacją Expandera w mediach. Dzięki temu miał okazję dobrze poznać polski rynek finansowy, a w szczególności propozycje polskich instytucji dla klientów indywidualnych. Dla Expandera i na potrzeby mediów przygotowywał rankingi kredytów hipotecznych, funduszy inwestycyjnych, recenzje produktów finansowych i analizy rynku nieruchomości. Po sześciu latach takiej aktywności uznał, że ma wystarczające kompetencje, by działać na własną rękę przygotowując rozwiązania finansowe dla wymagających klientów. Tak powstała firma Wealth Solutions.

Dr Grzegorz ŁętochaLicencjonowany doradca inwestycyjny, nr licencji 154. Karierę zawodową rozpoczął w latach 1996-1999, współpracując z Wydawnictwem Finansowym WIG-Press Sp. z o.o. jako redaktor naukowy i redagując m.in. serię podręczników finansowych we współpracy z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 2000–2007 związany z Grupą PZU, gdzie zajmował m.in. następujące stanowiska: zarządzający funduszami inwestycyjnymi, doradca inwestycyjny w Biurze Rynku Publicznego PZU Asset Management, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w TFI PZU. Obecnie kieruje Departamentem Zarządzania Projektami w BPH TFI. Równocześnie od 2004 r. pełni funkcję Wiceprezesa Związku Maklerów i Doradców. Prowadził szereg kursów i szkoleń, w tym związanych z problematyką zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz wyceną akcji i zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne). Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Dr Maciej KrzakWykładowca Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie oraz ekspert CASE i PKPP Lewiatan. Stały współpracownik pism: „Forbes”, „CEO Mmagazine” i „Gazety Prawnej”. Wcześniej główny ekonomista w kilku bankach w tym Citibanku Handlowego 1999 – 2004 i ING Banku w Warszawie 1994-1996. Były pracownik instytucji zagranicznych w tym ekonomista-konsultant Institute of International Finance w Waszyngtonie (2005) oraz ekonomista w Departamencie Badań nad Zagranicą w Narodowym Banku Austrii w Wiedniu (IX1996 – IX 1999).. Pełnił różne stanowiska w instytucjach naukowych w tym współpracownik Wiedeńskiego Instytutu Badań Porównawczych (WIIW) oraz doktorant i wykładowca Wayne State University w Detroit 1989-94. Doktor ekonomii (SGH) i magister ekonomii Wayne State University. Liczne publikacje naukowe i prasowe zwłaszcza w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Bankowej” i „Nowym Życiu Gospodarczym”. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Biznesu (PSEB) od XI 2004 do marca 2006.

Radosław Matys

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studium doktoranckie w dziedzinie Ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W latach 2003-2004 pracował w PKO/Credit Suisse TFI S.A. – początkowo zajmował się obsługą klientów, a następnie zagadnieniami operacyjnymi funduszy. Od listopada 2004 roku zatrudniony w TFI PZU S.A., gdzie jest odpowiedzialny za rozwój oferty produktowej.

Michał KowalskiWiceprezes Zarządu Wealth Solutions. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Na tej uczelni ukończył także studia podyplomowe na kierunku Inwestycje Kapitałowe. Przez pięć lat pracował w firmie Expander - początkowo jako doradca finansowy w poznańskim oddziale, później jako analityk. Do jego obowiązków należało m.in. szkolenie pracowników, analiza produktów oraz rynków finansowych, tworzenie narzędzi pomocnych w pracy doradcy. W 2007 roku wprowadził do oferty Expandera dwie pierwsze lokaty strukturyzowane: „Expander Gwarancja Stabilna Złotówka" oraz „Expander Top Nieruchomości". Uznał, że w tym segmencie rynku tkwi ogromny potencjał, a polskie instytucje finansowe nie wykorzystują go w pełni. Dlatego postanowił zaangażować się w tworzenie specjalistycznej firmy zajmującej się kreacją i oferowaniem produktów strukturyzowanych.

Emil Szweda

Analityk Open Finance specjalizujący się w inwestycjach na rynkah kapitałowych i nieruchomości. W Open Finance od 2006 roku. Wcześniej przez dziesięć lat dziennikarz ekonomiczny koljeno PAP, dziennikach ekonomicznych "Nowa Europa", "Prawo i Gospodarka", "Parkiet", "Puls Biznesu", a także miesięczniku "Manager Magazin".Liczne publikacjie także w innych tytułach. Autor kilku poradników dotyczących finansów osobistych i inwetowania. Ostatni z nich opracowany na zlecenie Narodowego Banku Polskie (dla nbportal.pl). Łącznnie kilka tysięcy publikacji dotyczących rynków kapitałowych w prasie i mediach elektronicznych. Inwestor giełdowy od 1998 roku.

Piotr SzulecAbsolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Karierę zawodową zaczynał w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie w latach 1997-1999 odpowiadał za kontrolę domów maklerskich, natomiast w latach 2002-2004 odpowiadał za nadzór nad obrotem giełdowym i nadzór nad GPW, KDPW, MTS-CeTO i TGE. W Fortis Bank Posla S.A. w latach 2000-2002 odpowiadał za rozwój produktów bankowych przeznaczonych dla inwestorów giełdowych oraz współpracę z domami maklerskimi. W latach 2004-2007 związany z firmą Xelion Doradcy Finansowi gdzie odpowiadał za wprowadzanie do oferty produktów inwestycyjnych, analizę rynkową oraz tworzenie rozwiązań portfelowych dla zamożnych klientów. Od 2007 roku związany z firmą Partnerzy inwestycyjni, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego, a obecnie jest członkiem rady nadzorczej. Od maja 2009 r. menedżer projektu w AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., odpowiedzialny za planowanie, organizowanie i zarządzanie projektem mającym na celu uruchomienie i funkcjonowanie AXA TFI S.A. w Polsce. Uczestnik wielu kursów i semianriów z zakresu rynku kapitałowego, wieloletni inwestor giełdowy oraz członek CFA Institute.

Daniel SmętekAbsolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku finanse i inwestycje. Od lutego 2005 doradca finansowy w firmie Expander, gdzie zajmuje się planowaniem finansów osobistych swoich klientów. Poprzez szczegółowe rozpoznanie potrzeb i preferencji klienta opracowuje i kontroluje jego strategię finansową. Certyfikacja przez EAFP. Wykładowca na studiach podyplomowych SGH, kierunek doradztwo finansowe.

Łukasz GóreckiOd początku pracy zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Obecnie zatrudniony w PKO Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. W ramach obowiązków służbowych wykonuje bieżącą obsługę prawną spółki oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Doświadczenie dydaktyczne zdobywała jako pracownik naukowy. Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.Szkolenia o podobnej tematyce