16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Kosztorysowanie w procesie budowlanym - 2-dniowe warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane.

7 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • W jaki sposób inwestor powinien przygotować kosztorys budowlany, by uniknąć błędów i problemów w zakresie zawarcia i ewentualnej zmiany umowy o realizację przedsięwzięcia budowlanego, jest pierwszym z dwóch podstawowych celów tego szkolenia. Celem drugim jest analiza kosztorysu inwestorskiego ze strony wykonawcy umowy o roboty budowlane i zasady przygotowania kosztorysu wykonawczego – oferty.

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się - planowaniem, negocjowaniem, przygotowaniem i nadzorem nad wykonywaniem inwestycji budowlanych oraz dla wykonawców realizujących projekt budowlany. W ramach szkolenia zostaną przedstawione najbardziej istotne elementy umów o roboty budowlane, jak też najczęściej spotykane błędy inwestorów z przygotowaniem tzw. inwestorskiej wyceny inwestycji budowlanej, czyli; kosztorysu inwestorskiego a ze strony wykonawców kosztorysu wykonawczego, czyli oferty.

  Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedź, między innymi na następujące pytania:
  Jaki powinien być zakres odpowiedzialności projektantów za przygotowanie przedmiaru, będącego podstawą kosztorysu inwestorskiego i w jakim stopniu zależy to, od rodzaju i skali inwestycji?
  Jaki wybrać rodzaj cennika w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych?
  W jakiego rodzaju inwestycjach skorzystać z usług konsultanta – inżyniera kontraktu w zakresie pełnego przygotowania procesu inwestycyjnego: od koncepcji, formy i zakresu umowy o roboty budowlane oraz kosztorysu inwestorskiego?
  Co konkretnie wynika z obowiązku inwestora – w zakresie opracowania elastycznej i jednocześnie zgodnej PZP umowy o roboty budowlane??
  Jak przygotować SIWZ zawierający najlepszą relację między jakością i ceną?
  Dlaczego tak ważnym zagadnieniem jest szczegółowe wyjaśnienie i wskazanie procedur pozwalających na wybór optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji?
  Czym jest i na czym polega przygotowanie i zastosowanie tzw. „scenariusza kosztów” i jego związek z kosztorysem inwestorskim?
  Na czym polega procedura zmian w umowie o roboty budowlane i w jakich przypadkach, wpłynie to, na zmiany w kosztorysie powykonawczym?

 • Dzień I
  1.Wprowadzenie:

  2.Programowanie inwestycji budowlanej – faza przedinwestycyjna
  Uzasadnienie celowości inwestycji i wariantów jej realizacji – etap wizji inwestycyjnej
  Określenie dotyczące zakresu rzeczowego inwestycji i okresu jej realizacji, – co ma być wykonane i ile potrzeba na to czasu
  Wstępna analiza przewidywanych efektów rzeczowych – zakres planowanych do wykonania robót – czyli zakres kosztorysowania
  Ocena ekonomicznej efektywności – czy to się opłaca?
  Studium Wykonalności – Program funkcjonalno - Użytkowy
  Zakończenie studiów i analiz przedinwestycyjnych oraz podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji.

  3.Umowa o roboty budowlane w kontekście ustalenia podstaw kosztorysowania i wpływu jej zapisów na przebieg kosztorysowania:
  Sposoby zawierania umowy (tryb ofertowy, negocjacyjny, przetarg)
  Rodzaje umów w procesie inwestycyjnym – na bazie, jakich kryteriów wybrać rodzaj umowy - studia przypadków
  Forma umowy i konsekwencje w procesie realizacji studia przypadków – Kc i FIDIC
  Ograniczenie swobody kontraktowania (terminy zapłaty, odpowiedzialność wobec Podwykonawców, ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane)
  Obowiązki i uprawnienia inwestora, jako autora umowy
  Prawna interpretacja ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i planu miejscowego.
  Przygotowania do realizacji inwestycji w tym w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, dotyczących tych inwestycji
  Nowa dokumentacja, jaką należy prowadzić zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 poz. 461

  4.Umowa o prace projektowe:
  Umowa o prace projektowe - zakres obowiązków projektanta - Projekt budowlany; projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacja projektanta w sprawie bioz.
  Dopuszczalna ingerencja w projekt budowlany przez Inwestora- narzędzia - Spory i problemy na linii: projektant – inwestor
  Co zrobić z niepełnym projektem budowlanym, – kto odpowiada za zaniedbania i błędy?

  5.„Kuchnia” przygotowania budowy do realizacji - Kosztorysowanie
  Podstawowe zagadnienia prawne dotyczące sporządzania kosztorysów w tym:
  Zasady sporządzania kosztorysów,
  Podstawy prawne kosztorysowania robot budowlanych:
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego …
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot …
  Polskie Standardy Kosztorysowania.
  Rodzaje kosztorysów (inwestorski, różnicowy, powykonawczy),
  Zasady kalkulacji cen,
  Określanie kodów CPV.
  Przedmiarowanie robot budowlanych i instalacyjnych:
  Zasady przedmiarowania,
  Przykłady przedmiarowania,
  Znaczenie i sposoby wykorzystania założeń i danych wyjściowych.
  Dokumentowanie podstaw cenowych· Wyliczenie ilości robót podstawowych
  Przedmiar robót a specyfikacje techniczne
  Błędy w przedmiarowaniu robót
  Błędy formalne
  Błędy wynikające z niewłaściwej interpretacji zasad przedmiarowania
  Błędy wynikające z niejednoznacznych ustaleń w założeniach lub danych wyjściowych do kosztorysowania bądź ich braku.
  Błędy w obliczaniu ilości robót w pozycjach przedmiarowych.

  Dzień II
  6.Zasady sporządzania kosztorysów (ofertowego, powykonawczego, inwestorskiego)
  Wady Kosztorysów inwestorskich i Przedmiarów robót budowlanych
  Wady kosztorysów ofertowych.
  Niekompletność opracowań.
  Błędy formalne w kosztorysach inwestorskich
  Błędy formalne w kosztorysowaniu ofertowym
  Błędy formalne w kosztorysach powykonawczych
  Błędy formalne w kosztorysach zamiennych
  Błędy obliczeniowe w wycenie robót
  Sposób obliczania ceny za roboty budowlane w kosztorysie ofertowym
  Cena kosztorysowa
  Cena ryczałtowa
  Metoda przedstawienia ceny w ofercie
  Struktura ceny kosztorysowej:
  Kalkulacja stawki robocizny,
  Kalkulacja cen materiałów i kosztów zakupu,
  Kalkulacja cen najmu sprzętu,
  Kalkulacja kosztów pośrednich,
  Kalkulacja zysku,
  Baza normatywna w kosztorysowaniu robot budowlanych.
  Normatywy kosztorysowe (KNR, KNNR, KNP, KJNZMB itp.)
  Baza cenowa w kosztorysowaniu.
  Zasady weryfikacji poprawności sporządzenia kosztorysów.

  7. Prezentacja i analiza błędów, jakie Inwestor popełnia najczęściej w fazie przygotowania kosztorysu i umowy o roboty budowlane.
  Podsumowanie szkolenia.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1250 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1497 zł netto (+23% Vat)

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).

  Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji power-point z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy oraz moderowana dyskusja.

  UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny ( ponad 120 stron) Skrypt- podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień dotyczących praktycznych aspektów kosztorysowania w procesie budowlanym, będący pomocą w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane.

 • Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym (między innymi: osoby sporządzające kosztorysy inwestorskie w ramach zamówień publicznych i projektów unijnych, pracownicy działów inwestycji, działów technicznych i utrzymania infrastruktury, pracownicy działów budowlano-architektonicznych, specjaliści zatrudnieni w przedsiębiorstwach z branży budowlanej, architekci, projektanci).

 • 7500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Specjalizacja trenerska:
Wybitny prawnik i ekonomista, długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach kosztorysowania, prawa budowlanego, prawa europejskiego, analizy Due diligence oraz procedury FIDIC.
Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży budowlanej, zarówno jako konsultant jak tez w roli szkolącego trenera. Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi: Centrum Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorował kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie dotyczące inwestycji budowlanych - szkolił wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie kosztorysowania oraz prawa budowlanego w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych. Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE. i Jednostek samorządowych w zakresie budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA, Międzynarodowe Studia Doktoranckie – Zarządzanie Kapitałem. Z wykształcenia jest prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuje się w praktyce i teorii realizacji projektów inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem.

Szkolenia o podobnej tematyce