16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Poznań Termin pewny 1 190,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 190,00 PLN + VAT
6 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą o finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacyjnego usytuowania oraz sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami publicznymi dla ustawowych celów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także podległe jednostki finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania I specyfiki.

 • 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.
  - Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
  - Omówienie głównych elementów warsztatów.

  2. SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ.
  - Podstawowe definicje i pojęcia.
  - Cele i funkcje kontroli zarządczej.
  - Kontrola zarządcza w odniesieniu do struktury jednostki, podział ról i odpowiedzialności (kierownik jednostki, kierownicy działów, pracownicy).
  - Kontrola a audyt wewnętrzny/zewnętrzny.

  3. BUDOWANIE CELÓW - CZYLI JAK DEFINIOWAĆ CELE I ZADANIA.
  - Zasady wyznaczania celów (w tym zasada SMART).
  - Kaskadowanie celów, przechodzenie od celów ogólnych do celów szczegółowych.
  - Wyznaczanie celów dla całej organizacji (wspólnych dla wszystkich komórek organizacyjnych).
  - Prawidłowe wyznaczanie mierników realizacji celów.
  - Sposób monitorowania i sprawozdania z realizacji celów.
  - Ocena realizacji celów.

  4. ZAPEWNIENIE SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ W PRAKTYCE.
  - Zasady skutecznego delegowania działań.
  - Model przywództwa sytuacyjnego, jako element skutecznej komunikacji wyznaczanych zadań.
  - Monitorowanie osiągniętych rezultatów i wdrażanie działań korygujących.

  5. PRZYGOTOWANIE KIEROWNIKA I PRACOWNIKÓW DO ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE.
  - Myślenie zadaniowe i planowanie podporządkowane rezultatom.
  - Określenie obszarów odpowiedzialności.
  - Określenie i wybór wskaźników oceny działania.
  - Rola kierownika w realizacji systemu zarządzania przez cele.
  - Rola pracownika w realizacji systemu zarządzania przez cele.

  6. BENCHMARKING SYSTEMÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ.
  - Systemy zarządzania przez cele w administracji publicznej a w korporacjach.
  - Główne różnice i podobieństwa we wdrażaniu systemów kontroli zarządczej w zależności od sektora.
  - Bariery i błędy przy wdrażaniu zarządzania przez cele - czego się strzec.

  7. ŁAD ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ.
  - Przegląd brytyjskich metodyk budowania ładu zarządzania organizacją:
  - Metodyka zarządzania wartością organizacji – MoV (ang. Management of Value).
  - Metodyka zarządzania ryzykiem – M_o_R (ang. Management of Risk).
  - Metodyka zarządzania portfelem (ang. Management of Portfolios).
  - Metodyka zarządzania programami (ang. Management Successful Programmes).
  - Metodyka zarządzania projektami – PRINCE2.

  8. PRZEGLĄD STANDARDÓW AUDYTU, KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
  - Przykłady międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem:
  - Standard FERMA (Federation of European Risk Management Associations).
  - Standard zarządzania ryzykiem organizacyjnym COSO II (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).
  - Standard ISO 31000.

  9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZGODNIE Z METODYKĄ M_o_R.
  . Definicja ryzyka.
  . Metodyka zarządzania ryzykiem.
  . Identyfikacja obszarów występowania ryzyka.
  . Identyfikacja ryzyka na poziomie strategicznym i operacyjnym.
  . Hierarchizacja ryzyka.
  . Analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka.
  . Reakcje na zidentyfikowane ryzyko a planowanie metod minimalizowania i zapobiegania ryzyku.
  . Monitorowanie realizacji działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk.

  10. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO KLUCZOWY ELEMENT KONTROLI ZARZĄDCZEJ W UJĘCIU OPERACYJNYM I ZARZĄDCZYM.
  . Identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
  . Techniki i metody identyfikacji ryzyka:
  - Brainstorming - burza mózgów.
  - Technika delficka.
  - Porównania analogii.
  - Metoda Crawforda.
  - Analiza drzew decyzyjnych.
  - Metody scenariuszowe.
  - Lista zagrożeń.
  - Mapa zakłóceń.
  . Funkcje i budowa skutecznego Rejestru Ryzyka.

  11. RYZYKA W ZARZĄDZANIU I KONTROLI.
  . Czynniki ryzyka w kontroli.
  . Kontrola menedżerska.
  . Ryzyka menedżerskie.

  12. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH I WNIOSKI KOŃCOWE.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1190 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)
  Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie wdrażania systemu kontroli zarządczej w danej jednostce. Grupą docelową jest więc zarówno kierownictwo jak I główni księgowi, audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w instytucji.

 • 6500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

 • 1 190,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Ceniony konsultant, trener, audytor finansów publicznych (CGAP). Posiada 15 lat doświadczenia zawodowego, w tym 10 lat doświadczenia w zakresie opracowywania i prowadzenia szkoleń dedykowanych kierownictwu jednostek sektora publicznego. Konsultant w jednostkach sektora finansów publicznych:wdrażanie i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej lub jej wybranych elementó, wdrażanie i ocena funkcjonowania procedur identyfikacji i zarządzania ryzykiem, doradztwo bieżące i strategiczne: regulamin organizacyjny i opisy stanowisk pracy, realizacja procedur o udzielenie zamówień publicznych, wdrożenie mechanizmów kontroli wewnętrznej, opracowanie dokumentów strategicznych, opracowanie kodeksów etyki. Wiedza zawodowa oraz kwalifikacje zdobyte na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, poparte studiami podyplomowymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz licznymi kursami doskonalącymi. Główne obszary szkoleń:kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem oraz warsztaty z zakresu audytu wewnętrznego.

Szkolenia o podobnej tematyce