16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych konsultacji.

6 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom wiedzy z zakresu wymaganych prawem lub wynikających z dobrych praktyk zasad dokumentowania przebiegu projektu finansowanego ze środków UE, zasad archiwizacji dokumentacji projektu, zasad ujęcia projektu w ewidencji księgowej beneficjenta oraz przede wszystkim przebiegu audytu i kontroli projektu.
  Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z poniżej przedstawionymi zagadnieniami:
  Podstawy prawne (prawo krajowe i unijne)
  Cele archiwizacji dokumentów
  Działania i procedury w zakresie kontroli i audytu projektów unijnych
  Jakie dokumenty podlegają archiwizacji i okresy ich przechowywania
  Obowiązki i odpowiedzialność pracowników
  Systemy ewidencji zasobów archiwalnych
  Archiwizacja dokumentów księgowych
  Archiwizacja dokumentów kadrowych i osobowych
  Archiwizacja dokumentów merytorycznych i proceduralnych
  Archiwizacja dokumentów elektronicznych.

 • DZIEŃ 1
  1. Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE w latachSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie– wprowadzenie
  § Podstawy prawne
  § Podmioty uprawnione do kontroli
  § Postępowanie w przypadku rozbieżności wyników kontroli
  § Obowiązek kontroli projektu zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie
  2. Organizacja procesu kontroli
  § Cele kontroli
  § Rodzaje kontroli, obszary kontrolowane
  § Funkcje kontroli w procesie realizacji projektu
  § Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego.
  § Zasady przeprowadzania kontroli planowanych i doraźnych
  § Wizyty monitorujące realizację projektu
  § Dokumenty kontroli
  § Rodzaje uchybień (uchybienia drobne i istotne)
  § Informacja pokontrolna oraz zalecenia pokontrolne/rekomendacje
  § Wdrażanie zaleceń pokontrolnych
  3. Kontrola wydatków
  § Kontrola wniosków o płatność
  § Kontrole krzyżowe
  • Kontrole projektów w trakcie realizacji
  § Warsztaty - kontrola kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych oraz weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków

  DZIEŃ 2
  1. Kontrola na zakończenie projektu
  § Podstawowe reguły przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu
  § Metodyka doboru obszarów do kontroli na zakończenie realizacji projektu
  § Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na dokumentach dla wszystkich projektów
  § Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na miejscu realizacji projektu
  § Warsztaty - kontrola zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych wskaźników produktu.
  2. Kontrola trwałości projektu
  § Terminy realizacji kontroli trwałości projektu
  § Weryfikacja możliwych okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu:
  o zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
  o zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
  o istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów
  § Weryfikacja stopnia osiągniecia i utrzymania założonych wskaźników rezultatu
  § Weryfikacja dochodu generowanego przez projektu
  § Weryfikacja podwójnego finansowania projektu (w tym związanego z odzyskaniem podatku VAT)
  § Kontrola sposobu prowadzenia działań promocyjnych
  § Kontrola sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu
  § Warsztaty - Monitorowanie obszarów szczególnego ryzyka na etapie trwałości projektów (odstępstwa wskaźników, przekształcenia własnościowe Beneficjenta, zmiana Operatora, generowanie nieplanowanego dochodu w projekcie, siła wyższa)
  3. Audyt projektu.
  § Omawiane zagadnienia:
  § Podstawy prawne i wytyczne w zakresie audytu projektów UE
  § Obszary badania audytowego oraz kryteria oceny stanu faktycznego.
  § Sprawozdanie z audytu – wartość informacyjna, stwierdzenie nieprawidłowości, zalecenia
  4. Podsumowanie szkolenia:
  § dyskusja końcowa,
  § konsultacje indywidualne

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1250 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1590 zł netto (+23% Vat)

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.


  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  -pracownicy administracji publicznej i samorządowej zaangażowani w proces realizacji poszczególnych projektów unijnych;
  -projektodawcy;
  -beneficjenci pomocy
  -oraz wszystkie osoby dla którychproces kontroli i audytu projektów unijnych wymaga analizy praktycznych zagadnień, niezbędnych w zakresie pełnionych obowiązków.
  Szkolenie polecane jest w szczególności kadrze zarządzającej i pracownikom komórek merytorycznych zajmujących się obsługą projektów UE, w tym również audytorom wewnętrznym. Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych realizujących projekty współfinansowane z UE. Szkolenie polecamy osobom z doświadczeniem przy projektach współfinansowanych z UE.

 • 6000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Bartosz Wolański
Specjalizacja trenerska:
Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego. W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL, POIG, POIIŚ oraz PROW w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Ceniony wykładowca i ekspert w zakresie projektów unijnych. Wybitny ekspert w zakresie Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Szkolenia o podobnej tematyce