0 Godzin, 1 Dni

KONFERENCJA: RADY PRACOWNIKÓW

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy procesu legislacyjnego i wybitni eksperci z tej dziedziny dostarczą Państwu wiedzy na temat: - nowych praw pracowniczych do informacji o sytuacji przedsiębiorstwa,

  - nowych obowiązków pracodawcy w zakresie udzielania informacji i tworzenia rzedstawicielstwa pracowniczego w zakładzie pracy,

  - nowych wyzwań dla pracodawcy w zakresie budowania relacji ze związkami zawodowymi w zakładzie pracy,

  - nowego przedstawicielstwa pracowników – RADY PRACOWNIKÓW – która musi zostać powołana niezwłocznie, u każdego pracodawcy zatrudniającego powyżej 100 pracowników.

 • PROGRAM KONFERECJI:
  1. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY USTAWY I TRYB WYŁANIANIA RAD PRACOWNIKÓW – dr Jacek Męcina - ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, były wiceminister Gospodarki i Pracy, doradca ds. prawa pracy w firmie LABORLEX, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.
  I. Do jakich firm stosuje się przepisy ustawy?
  II. Co jest przedmiotem informacji i konsultacji?
  III. Tryb wyłaniania rad w firmach nieuzwiązkowionych.
  IV. Tryb wyłaniania rad w firmach uzwiązkowionych.
  V. Zasady wyłaniania reprezentacji i możliwość kształtowania warunków funkcjonowania w drodze porozumienia.

  2. ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI – dr Jacek Męcina
  I. Zakres informacji przekazywanych przez pracodawcę.
  II. Określenie terminu oraz częstotliwości przekazywania informacji.
  III. Wskazanie formy przekazywania informacji. IV. Uprawnienia członków Rady w zakresie procesu informowania.
  V. Poziom reprezentacji pracodawcy.
  VI. Poufność przekazywanych informacji.
  3. PRZEPROWADZANIE KONSULTACJI – dr Jacek Męcina
  I. Zasady ogólne prowadzania konsultacji.
  II. Tryb przedstawiania opinii przez Radę.
  III. Określenie możliwych form przeprowadzania konsultacji.
  IV. Określenie terminu przeprowadzania konsultacji.
  V. Określenie poziomu organizacyjnego, na którym odbywają się konsultacje.
  VI. Tryb przekazywania stanowiska przez pracodawcę.
  VII. Procedura negocjacji porozumienia.
  VIII. Uprawnienia rady pracowników a inne przepisy prawa pracy (np. art. 231 Kp, Zwolnienia grupowe)

  4. TRYB ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH – Marcin Kucharski, doradca ds. prawa pracy w firmie LABORLEX, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.
  I. Wskazanie trybu i osób uprawnionych do rozstrzygania kwestii spornych.
  II. Wskazanie formy rozstrzygania kwestii spornych.
  III. Procedury przeciwdziałania sporom.


  5.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI RADY – Marcin Kucharski
  I. Kto ponosi koszty funkcjonowania Rady?
  II. Określenie zasad ponoszenia kosztów – procesu informacji i konsultacji, szkolenia, niezbędnych materiałów, przejazdów, pomocy eksperckiej.
  III. Szczegółowe określenie kosztów funkcjonowania Rady (koszty udostępnienia maszyn i urządzeń biurowych; koszty udostępnienia narządzi teleinformatycznych przez Radę etc.)
  IV. Zasady ewentualnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy członków Rady.


  6. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE INFORMOWANIA I PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z PRACOWNIKAMI W PRAWIE EUROPEJSKIM – dr Krzysztof Walczak ekspert w kancelarii Orłowski Patulski, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami
  I. Znaczenie dyrektyw europejskich dotyczących informacji i konsultacji pracowników dla pracodawców polskich.
  II. Ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dyrektywa 2002/14/WE z 11 marca 2002 r.).
  III. Zbliżenie ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczącego zwolnień grupowych (Dyrektywa 98/59/WE z 20 lipca 1998 r., Dyrektywa 2001/23/WE z 12 marca 2001 r.).
  IV. Ustanowienia europejskich rad zakładowych oraz procedury informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (Ustawa z 22 września 1994 r.).

 • tak

 • KONFERENCJA

 • 790 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

dr Krzysztof Walczak - ekspert w kancelarii Orłowski Patulski, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami,

Marcin Kucharski - doradca ds. prawa pracy w firmie LABORLEX, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Jacek Męcina - ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, były wiceminister Gospodarki i Pracy, doradca ds. prawa pracy w firmie LABORLEX, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenia o podobnej tematyce