14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Kompleksowe zarządzanie projektem - narzędzia, metodyka, ludzie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Na rynku można znaleźć wiele szkoleń poświęconych tematyce zarządzania projektami. Niektóre z nich kończą się nawet zdobyciem popularnych certyfikatów. Czym zatem odróżnia się od nich niniejszy program? Uczy autorskiej, pragmatycznej metodyki zarządzania projektami, wypracowanej przez praktykującego project managera, menedżera, trenera i konsultanta w jednej osobie. Ta wyjątkowa metodyka jest twórczą syntezą najbardziej użytecznych elementów znanych i docenianych metodyk takich, jak PMI i PRINCE2, pragmatyki tzw. metodyk „zwinnych” oraz elementów przywództwa i zarządzania zespołem sprofilowanych przez autora do specyfiki zespołu projektowego. Cel szkolenia: doprowadzić uczestników do trzeciego poziomu kompetencji, czyli „samodzielności stosowania wiedzy i umiejętności” z zakresu zarządzania projektami.

 • Zarządzanie projektowe – czy to w ogóle ma sens?
  Gra szkoleniowa „Dom Uzdrowień”.
  Krótka podróż do „źródeł” zarządzania projektami – wskazanie pragmatycznych przesłanek, które doprowadziły do powstania metodycznego zarządzania projektami.
  Organizacje w erze ciągłej zmiany, czyli dlaczego mamy coraz więcej projektów.
  Ćwiczenie „Lubię – nie lubię”.
  Czy powszechnie znane metodyki zarządzania projektami rzeczywiście umożliwiają wykorzystanie potencjalnych zalet podejścia projektowego? Dyskusja nt. najbardziej znanych metodyk. Czym są metodyki profilowane?
  Jakie są najczęstsze przyczyny niepowodzeń projektów? Które z nich występują w Waszej organizacji? (Całość vs. część – jakie zagrożenia wynikają z braku kompletnego planu prac projektowych przed rozpoczęciem realizacji projektu?

  Definiowanie celów projektu
  Gra szkoleniowa „Pierwsza strona”. Omówienie efektów i zjawisk zachodzących w czasie ćwiczenia. Identyfikacja negatywnych zjawisk wynikających z braku „dobrych” celów,
  Sformułowanie wniosków odnośnie znaczenia i tworzenia „dobrych” celów dla efektywnego zarządzania projektem i prac projektowych,
  W jaki sposób cele projektu wpływają na tworzenie planu prac projektowych? Różnica pomiędzy celami a delivarables („osiągnięte” vs. „dostarczone”). Identyfikacja przykładowych deliverables dla aktualnych projektów w organizacji.
  Nawiązanie do narzędzia „Propozycja Projektu”
  Omówienie i wypróbowanie techniki „czterech pytań” do tworzenia celów projektowych zgodnych z rygorami zasady SMART.

  Ryzyka projektowe
  Skutki ignorowania ryzyk dla projektu,
  Identyfikacja przykładowych ryzyk, które dały się zaobserwować w dotychczasowych projektach w organizacji oraz ich skutków.
  Ryzyka typowe i „efemeryczne”. „Efemerydy” projektowe, jako jedno z najpoważniejszych ryzyk projektowych. Jakie „efemerydy” macie w swoich projektach? W jakim stopniu i jak często ulega zmianom?
  Proste i skuteczne metody identyfikacji ryzyk i planowania działań zaradczych (FMEA, MOSQUITO)

  Struktura projektu
  Omówienie ról (ich znaczenia i głównych zadań) w pełnej strukturze zespołu projektowego,
  Analiza otoczenia projektu (interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni, macierz istotności i nastawienia interesariuszy),
  Ograniczenia projektu i ich znaczenie w definiowaniu celów oraz planowaniu prac projektowych,
  Znaczenie faz w projekcie. Stworzenie ogólnego diagramu projektowego.
  Jakie uniwersalne deliverables, powinny się pojawić na zakończenie każdej z faz?
  Kluczowe pojęcia projektowe:
  kamienie milowe w projekcie oraz diament decyzyjny (monitorowanie postępu prac projektowych oraz decyzje strategiczne),
  procesy w projekcie, czyli co się dzieje, kiedy i z jaką intensywnością?
  trójkąt sprzężonych ograniczeń (zasoby/czas/zakres),
  diagram sieciowy i dekompozycja zadań,
  fast tracking, crushing,

  Zaczynamy projekt (ćwiczenia na bazie gry szkoleniowej „Dom Uzdrowień”)
  Od czego zacząć? – czyli Inicjacja projektu. Omówienie narzędzia „Propozycja projektu” i „Karta projektu”(określenie zakresu projektu, analiza zasięgu projektu, identyfikacja Właściciela Projektu, identyfikacja ograniczeń, identyfikacja kluczowych działań oraz szacowanie niezbędnych zasobów, analiza ryzyka, Priorytetyzacja projektu). Profilowanie narzędzi do specyfiki projektów uczestników,
  Powołanie zespołu projektowego
  Czym różni się zespół projektowy od procesowego?
  W jaki sposób dobierać ludzi do zespołu projektowego?
  Tworzenie reguł współpracy w zespole projektowym
  Rozpoczęcie prac projektowych
  Metoda wizualizacji celów projektowych, jako jeden ze sposób zapewnienia spójności rozumienia projektu i jego celów,
  Identyfikacja głównych czynności w projekcie i tworzenie diagramu sieciowego
  Tworzenie ścieżki krytycznej i identyfikacja kamieni milowych projektu
  Dekompozycja czynności na zadania oraz podział zadań w zespole
  Zaplanowanie komunikacji w projekcie oraz zasad monitorowania postępów

  Realizujemy projekt – Specyfika zarządzania zespołem projektowym
  Czy rzeczywiście w projektach „cel uświęca środki”? Identyfikacja ryzyk wynikających z koncentracji szefa zespołu głównie na osiąganiu celów.
  Analiza najważniejszych działań szefa zespołu w oparciu o model Action Centered Leadership (model Adaira).
  Opracowanie sprofilowanego na potrzeby organizacji modelu zarządzania zespołami projektowymi w odniesieniu do trzech kluczowych wymiarów Cel-Zespół-Człowiek.

  Realizujemy projekt – Spotkania projektowe vs. prace indywidualne
  Rodzaje spotkań projektowych (cele, uczestnicy, częstotliwość);
  Dbanie o komunikację w projekcie oraz monitorowanie postępów prac;
  Przykładowe narzędzia wykorzystywane podczas spotkań projektowych.
  Podejmowanie decyzji, jako proces o krytycznym znaczeniu dla powodzenia projektu. Gra zespołowa pozwalająca zaobserwować zjawiska zachodzące podczas rzeczywistego procesu podejmowania decyzji. W jakim stopniu proces ten jest rzeczywiście racjonalny? Najczęstsze przeszkody i błędy. Co zrobić, aby podejmowane decyzje były wysokiej, jakości, zwłaszcza w warunkach niepełnych danych? Zasady tworzenie środowiska niezbędnego do podejmowania decyzji.

  Kończymy projekt
  Jakie jest znaczenie właściwego zakończenia projektu? W jaki sposób należy to robić i o co warto zadbać? Identyfikacja „best practises” i „barriers” na zakończenie projektu oraz przenoszenie ich do organizacyjnej metodyki zarządzania projektami.

  Podsumowanie warsztatu

 • Warsztat ma formułę całkowicie interaktywną – wykorzystuje mix najlepszych praktyk szkoleniowych z naciskiem na ćwiczenia praktyczne – indywidualne i grupowe. Forma wykładowa w praktyce nie istnieje – jest zastąpiona dyskusją na forum.

 • Każdy, kto jest lub może stać się uczestnikiem zespołu projektowego oraz osoby mające ambicję zarządzać projektami.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce