40 Godzin, 5 Dni

Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  1.Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy z zakresu zarządzania projektami oraz roli i zadań kierownika projektu.

  2.Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w pracy jako członkowie zespołów projektowych.

  3.Zachęcenie uczestników do wykorzystania nabytych umiejętności i poznanych technik w pracy codziennej.  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami skutecznego zarządzania projektami stanowiącymi najlepszy sprawdzian efektywności wykorzystania zasobów, ograniczeń i osiągnięcia zakładanych rezultatów. Wiodącym celem warsztatów jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod i technik w zakresie planowania i kontrolowania projektów, zarządzania zmianą oraz ryzykiem przy wykorzystaniu praktycznych i sprawdzonych narzędzi. Bezpośrednie ich odniesienie do cyklu życia projektu i studiów przypadków umożliwi ich łatwą adaptacje we własnej organizacji m.in. poprzez analizę uwarunkowań organizacyjnych, finansowych i wykorzystaniu potencjału zespołu projektowego. Warsztat szkoleniowy ma charakter autorski i został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć projektowych.  Trener będzie omawiał zintegrowane podejście do zarządzania projektem czerpiąc inspirację z takich metodyk jak: PMBoK, PRINCE2, AGILE, SCRUM m.in. przy wykorzystaniu: techniki analizy ścieżki krytycznej, techniki opartej na produktach, analizy powiązań logicznych między działaniami, zdarzeniami lub decyzjami. W ramach programu omówione zostaną główne ograniczenia, których nieuwzględnienie podczas realizacji własnych przedsięwzięć może skutkować brakiem realizacji celów organizacji i osiągnięcia oczekiwanych korzyści.  Dzięki prezentacji i inspirującym ćwiczeniom dotyczącym tworzenia spójnej struktury projektowej uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności poprzez: właściwe formułowanie wymagań dla projektu, tworzenie struktury podziału pracy, struktury podziału produktów. Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych przedsięwzięć i skupieniu się na realizacji złożonych projektów.

 • Program szkolenia:
  TEN INTERDYSCYPLINARNY WARSZTAT BĘDZIE NIEZWYKLE CENNYM DOŚWIADCZENIEM PRAKTYCZNYM DAJĄCYM MOŻLIWOŚĆ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI, DZIĘKI KTÓRYM MOŻNA OPTYMALNIE WYKORZYSTAĆ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NAJCENNIEJSZYCH ZASOBÓW W REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH CZYLI LUDZI.

  DZIEŃ 1 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

  MODUŁ I – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
  1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
  -Prezentacja trenera,
  -Prezentacja uczestników szkolenia,
  -Omówienie zakresu i harmonogramu szkolenia.
  2. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.
  -Co to są projekty, programy, portfele? – definiowanie głównych pojęć.
  -Dlaczego należy stosować metodyki zarządzania projektami?
  -Dlaczego projekty się nie udają? – czyli czerpanie z doświadczeń.
  -Dlaczego projekty się udają? - przegląd zastosowanych metod w praktyce.
  -Cykl życia projektu, a cykl życia produktu – model procesowy.
  -Analiza środowiska i udziałowców – kluczowi interesariusze projektu i ich wymagania.
  -Główne czynniki wpływające na rezultaty projektu.
  3. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM I KOMUNIKACJĄ.
  -Plan komunikacji – główne zasady jego opracowania.
  -Struktura Organizacyjna Projektu i przegląd głównych ról:
  o Zespół zarządzania projektem.
  o Role i obowiązki zespołu projektowego.
  o Komitet sterujący: Przewodniczący, Główny Dostawca, Główny Użytkownik.
  o Kierownik Projektu
  o Kierownik zespołu wykonawczego i Zespół wykonawczy.
  o Nadzór i Wsparcie.
  o Projekt w środowisku Klient-Dostawca.
  -Macierz obowiązków.
  -Identyfikacja zakresu informacyjnego dla interesariuszy projektu.
  4. FAZA 1 - POMYSŁ NA PROJEKT.
  -Identyfikacja potrzeb i określenie możliwości organizacji.
  -Opracowanie koncepcji projektu.
  -Ocena opłacalności finansowej koncepcji projektu.
  -Identyfikacja interesariuszy projektu oraz ocena ich nastawienia i wpływu na projekt.
  -Wymagania projektu – główne zasady formułowania wymagań.
  -Zainicjowanie projektu.
  5. FAZA 2 - PLANOWANIE PROJEKTU.
  -Cel fazy planowania projektu.
  -Struktura podziału pracy (WBS):
  o Tworzenie struktury podziału pracy.
  o Metoda ścieżki krytycznej.
  o Wykres Gantta.
  o Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie
  o Bilansowanie zasobów.
  -Definiowanie produktów projektu:
  o Zarządzanie wytwarzaniem produktów projektu.
  o Technika planowania opartego na produktach.
  o Struktura podziału produktów projektu.
  o Diagram następstwa produktów.
  -Szacowanie budżetu i czasu realizacji – przegląd głównych technik i poziomów dokładności.
  -Planowanie harmonogramu.
  -Diagramy sieciowe – metoda ścieżki krytycznej [studium przypadku.
  - Macierz kompromisów projektowych.
  -Intensywność wykorzystania i bilansowanie zasobów.
  -Planowanie zarządzania ryzykiem.
  -Planowanie zamówień.
  -Planowanie jakości.
  6. PODSUMOWANIE I DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

  DZIEŃ 2 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

  MODUŁ I – ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
  7. PRZEGLĄD ZREALIZOWANYCH ZAGADNIEŃ W I DNIU WARSZTATÓW.
  8. FAZA 3 - PROJEKTOWANIE.
  -Czynności wykonywane w fazie projektowania.
  -Specyfikacja techniczna projektu – czyli co mamy wykonać?
  -Przegląd technik projektowania.
  -Formy realizacji zakresu:
  o Budowa.
  o Zakup.
  o Zlecenie na zewnątrz.
  o Modele współpracy z kontrahentami.
  9. FAZA 4 – SKUTECZNA REALIZACJA PROJEKTU.
  -Plany bazowe i ich wykorzystanie przez zespół projektowy.
  -Zarządzanie zmianami i ich wpływ na kryteria sukcesu.
  -Zarządzanie ryzykiem – wykorzystanie szans i eliminacja zagrożeń.
  o Identyfikacja czynników ryzyko.
  o Reakcje na ryzyko.
  o Identyfikacja ryzyka i planowanie działań zapobiegawczych.
  -Sprawozdawczość wykonania – monitoring realizacji projektu.
  -Audyt, ocena i monitorowanie wykonania zakresu projektu.
  -Metoda wartości wypracowanej (ang. Earned Value).
  -Ratowanie zagrożonych projektów w praktyce.
  -Zarządzanie zagadnieniami i zmianami w projekcie.
  10. FAZA 5 - ROZLICZENIE I ZAMKNIECIE PROJEKTU.
  -Weryfikacja zakresu i akceptacja (odbiór) przez zamawiającego.
  -Zamknięcie administracyjne i zamknięcie kontraktów.
  -Przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów.
  -Rozliczanie projektu i przedstawienie osiągniętych rezultatów głównym interesariuszom projektu.
  11. PODSUMOWANIE II DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

  DZIEŃ 3 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

  MODUŁ II – ZARZĄDZANIE HARMONOGRAMEM I KONTROLĄ BUDŻETU PROJEKTU.
  12. TECHNIKI SZACOWANIA CZASU TRWANIA PROJEKTU.
  -Szacowanie ram czasowych projektu.
  -Narzędzia wspierające harmonogramowanie projektu:
  o Struktura podziału pracy (ang. Work Breakdown Structure).
  o Diagram sieciowy.
  o Wyznaczenie ścieżki krytycznej – elementy na które należy zwrócić szczególną uwagę.
  o Technika PERT.
  o Konstruowanie wykresu Gantta.
  o Wyznaczanie kamieni milowych.
  o Technika delficka.
  -Co to jest plan bazowy? – czyli do czego będziemy porównywać realizację.
  -Kontrolowanie harmonogramu realizacji.
  -Ocena i prognozowanie projektu.
  -Zarządzanie zmianami w projekcie – klucz do zarządzania integralnością.
  13. ESTYMACJA BUDŻETU PROJEKTOWEGO.
  -Podstawowe pojęcia finansowe:
  o Rodzaje kosztów.
  o Próg rentowności.
  o Uzasadnienie ekonomiczne realizacji projektu.
  o Podstawowe wskaźniki rentowności.
  -Metody szacowanie kosztów projektowych.
  -Sprawozdawczość finansowa w projektach.
  14. PODSUMOWANIE III DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

  DZIEŃ 4 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

  MODUŁ III – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA PROJEKCIE.
  15. WPROWADZENIE DO ZARZADZANIA RYZYKIEM.
  -Podstawowe definicje dotyczące ryzyka.
  -Korzyści z zarządzania ryzykiem.
  -Odpowiedzialność Kierownika Projektu w procesie zarządzania ryzykiem.
  - Typy ryzyk.
  -Cechy zdarzeń ryzyka.
  16. PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.
  -Planowanie zarządzania ryzykiem.
  -Identyfikacja ryzyka:
  o Zasady identyfikacji ryzyka.
  o Narzędzia wspierające w identyfikacji ryzyk.
  -Analiza ryzyka:
  o Zasady analizy ryzyk.
  -Priorytetyzacja ryzyk.
  -Reakcje na ryzyko:
  o Reakcje na zagrożenie.
  o Reakcje na sznase.
  -Monitorowanie i kontrola ryzyk.
  -Ocena ryzyk.
  17. PRZEGLĄD NARZĘDZI I TECHNIK DO ANALIZY RYZYKA.
  -Metodyka zarządzania ryzykiem M_o_R (ang. Management of Risk).
  -Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyk.
  o Technika RBS.
  o Technika PERT.
  o Drzewa produktów.
  o Drzewa decyzyjne.
  o Metoda Delficka.
  o Burza Mózgów.
  o Symulacja Monte Carlo.
  o Metody priorytetyzacja i wizualizacji ryzyk.
  -Rejestr Ryzyka – narzędzie integrujące.
  18. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W PROJEKCIE.
  -Procedury oceny potrzeb projektu.
  -Określenie kryteriów kontroli zmian.
  -Wybór narzędzi i technik zapewniających realizację oczekiwań klientów.
  -Główne kryteria sukcesu.
  19. PODSUMOWANIE IV DNIA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

  DZIEŃ 5 – WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

  MODUŁ IV – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ NA PROJEKCIE.
  20. ZASADY PLANOWANIA JAKOŚCI W PROJEKCIE.
  -Czym jest planowanie jakości?
  -Planowanie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
  -Wymagania jakościowe w projekcie:
  o Źródła wymagań.
  o Powszechnie występujące właściwości wymagań jakościowych.
  o Hierarchizacja wymagań jakościowych w projekcie.
  - Metoda rozwinięcia funkcji jakości.
  -Rezultaty planowania jakości.
  21.TECHNIKI ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W PROJEKCIE.
  -Zapewnianie jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
  -Określanie działań zapewniania jakości.
  -Badanie potencjału zapewniania jakości.
  -Audyty i przeglądy jakości.
  -Zapewnianie jakości i kontrola zmian.
  22.NADZÓR I KONTROLA JAKOŚCI W PROJEKCIE.
  -Relacje pomiędzy nadzorem projektu a nadzorem jakości.
  -Główne aspekty planowania, zapewniania i kontroli jakości.
  -Kontrola jakości – materiały wejściowe, narzędzia i techniki.
  -Podstawowe narzędzia kontroli jakości w projektach i procesach dostarczania wartości:
  o Arkusze kontrolne.
  o Histogramy.
  o Diagramy Pareto.
  o Schematy blokowe.
  o Diagramy przyczynowo-skutkowe.
  o Diagramy rozproszenia.
  o Karty kontrolne.
  -Działania kontroli jakości a plan zarządzania jakością w projekcie.
  -Rezultaty kontroli jakości.

  PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 5 dni (40h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego, trzeciego, czwartego i piątego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w kazdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Inwestycja:
  2850 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

  Cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długipis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

  Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

  Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania.

  Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

 • Program szkolenia przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć kompleksową wiedzę w zakresie skutecznego organizowania i zarządzania projektami. Głównymi adresatami są więc specjaliści oraz kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla zarządzania.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener:

Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie zarządzania projektami, przedsiębiorca, trener biznesu i konsultant z kilkuletnim doświadczeniem menedżerskim. Specjalizuje się w opracowywaniu i realizacji długofalowych strategii rozwoju z wykorzystaniem narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń oraz w ich realizacji w oparciu o zarządzanie projektami (motodyka PCM oraz łańcucha krytycznego). Szkoli w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania projektami. Aktualnie zajmuj stanowisko Dyrektora Departamentu Inwestycji w Agencji Rozwoju Innowacji Sp. z o.o. oraz zarządza dwoma innymi firmami.Trener:

Specjalizacja trenerska:

Doświadczony menedżer, konsultant biznesowy, trener, PR-owiec, ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie zarządzania projektami. Jedyny w Polsce trener uczestniczący w programie ABC Projekt – europejskim projekcie dotyczącym compliance w medycynie i farmacji. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Zajmuję się szkoleniami zespołów projektowych, restrukturyzacją organizacji, zwiększaniem efektywności i aktywności biznesowych. Jako manager i konsultant przeprowadził restrukturyzację i rozbudowę prywatnego centrum medycznego i szpitala w Warszawie przy zachowaniu ciągłości działań. Inspirował do intensywnej pracy interdyscyplinarne zespoły projektowe przyczyniając się do wzrostu efektywności procesów biznesowych.

Autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce biznesowej, finansowej i gospodarczej w „Gazecie Wyborczej”, Przeglądzie Przemysłowo – Gospodarczym”, „Przeglądzie Targowym”, „Personelu i Zarządzanie”.

Firmy, dla których prowadził szkolenia: Agora SA, Autotraper, Cefarm Łódź, Cormay, Daimler Chrysler, Domar SA, ECE Projektmanagement Polska, GE, Geant, Gedeon Richter, Glenmark Pharmaceuticals SA, Grenke Leasing, Hortex, Interserwis, Ivoclar Vivadent, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Medicines SA, Mikomax, Mitsubishi, Nissan, Petecki Sp zo.o., PGF, Polfa Grodzisk, Polfa Pabianice, Schering Plough, Wólczanka SA, Wydziały Ruchu Drogowego Policji.

Szkolenia o podobnej tematyce