24 Godzin, 4 Dni

grupa max. 20

KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem

8 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:
  Celem szkolenia jest kompleksowe i praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi stosowania prawa budowlanego, procedur zamówień publicznych i standardu FIDIC w zakresie oceny przygotowania do realizacji inwestycji budowlanych, uzyskiwania potrzebnych zatwierdzeń i pozwoleń, jako punktu wyjściowego do rozpoczęcia budowy. Kolejnym etapem szczegółowo zaprezentowanym podczas szkolenia, będzie proces realizacyjny, uwzględniający wymagania prawa budowlanego, przepisów o zamówieniach publicznych na roboty budowlane, procedura FIDIC i problematyka odbiorów i rozliczenia końcowego. Uczestnicy szkolenia, zapoznają się, ze specyfika prowadzenia fazy przygotowawczej, wykonawczej oraz fazy zamknięcia i przekazania do eksploatacji budowlanego projektu inwestycyjnego, nauczą się definiować niezbędne zasoby dokumentacyjno – projektowe, konieczne do pracy przy przygotowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie merytoryczne treści szkolenia, będą przekazywane uczestnikom w kontekście ich zawodowych zainteresowań i rozszerzane w przypadku dodatkowych pytań.

  Korzyści dla uczestników:
  Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę na temat formalnoprawnych aspektów przygotowania inwestycji, poprzez zaprezentowanie analizy pojęciowej inwestycji (poznanie zasad przygotowania lub uzyskania, niezbędnych dokumentów, zgód i uzgodnień środowiskowych i innych w procesie inwestycyjnym). Omówione zostaną także i poparte studiami przypadków podstawowe pojęcia prawne, inżynierskie i ekonomiczne –między innymi - decyzja pozwolenie na budowę, plany zagospodarowania, pojęcie zgody urbanistycznej, określania obszaru oddziaływania obiektu budowlanego, pozycji prawnej konserwatora zabytków w procesie budowlanym itd.
  W trakcie szkolenia zostaną przedstawione najczęściej występujące błędy inwestorów i kierowników budowy, na które zwracają uwagę organy nadzoru budowlanego. Wiedza zdobyta na szkoleniu powinna pomóc uniknąć błędów popełnianych na etapie oceny właściwego przygotowania, monitorowania, realizacji i rozliczenia inwestycji.

 • 1. Ustawa Prawo Budowlane
  Zakres stosowania ustawy Prawo Budowlane.
  Podstawowe definicje:, co należy rozumieć poprzez: budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz inne definicje z prawa budowlanego, na czym polegają charakterystyczne cechy obiektów zabytkowych w kontekście prawa budowlanego i innych przepisów.
  Właściwości organów administracji publicznej w budownictwie i lokalizacja inwestycji.
  Tytuł prawy do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
  Prawo własności, użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy.
  Szczegółowe procedury wejścia na tereny prywatne w przypadkach realizacji sieci gazowych
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako prawo miejscowe.
  Podstawowe definicje prawa budowlanego z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej:
  Pojęcie „inwestycji budowlanej”
  Tryby realizacji inwestycji budowlanych (tzw. tryb ogólny i szczególny)
  Proces budowlany w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych
  Proces budowlany w świetle ustawa Prawo budowlane

  2. Etapy procesu budowlanego.
  Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
  Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji – ćwiczenie; wniosek o ustalenie lokalizacji
  Procedura ustalania warunków zabudowy: zawartość wniosku, przebieg postępowania, ustalenia decyzji.
  Obszar oddziaływania obiektu budowlanego - nowe pojęcie z nowelizacji Prawa budowlanego.

  3.Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie:
  Decyzji o pozwoleniu na budowę
  Budowy i robót budowlanych wymagających zgłoszenia,
  Pozwolenia lub zgłoszenia na remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego
  Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji budowlanej: ·Zakres przedmiotowy ustawy. Zakres kontroli wniosku ( formalny, czy merytoryczny?), o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję, w kontekście: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  4. Organy właściwe do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji budowlanej.
  Zasady stosowania innych ustaw: ·Przepisy wyłączające lub zastępujące przepisy Kodeksu Postępowania administracyjnego, ·Odpowiednie stosowanie Przepisów Prawa budowlanego, ·Zasady stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami, Wyłączenie działania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wyłączenie działania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

  5. Ochrona konserwatorska a inwestycja budowlana.
  Uprawnienia konserwatora zabytków.
  Obowiązki inwestora wobec konserwatora zabytków.
  Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego
  Uprawnienia konserwatora zabytków przed w trakcie i na zakończenie procesu inwestycyjnego.
  Dobre praktyki w zakresie, opracowywania dokumentacji projektowej robót, w obiekcie zabytkowym.
  Test psychologiczny: „Twoja sylwetka zawodowa”

  6. Rozpoczęcie robót budowlanych.
  Dokumenty i plany wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych:
  Mapa zasadnicza i podkłady geodezyjne do projektowania
  Dokumentacja geologiczno – techniczna
  Projekt budowlany
  Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - ćwiczenie
  Pozwolenie na budowę,
  Zgłoszenie robót budowlanych,
  Dziennik budowy,
  Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych
  Prawidłowe opracowywanie dokumentacji geodezyjnej - kluczowe dla inwestycji drogowej
  BIOZ i PZJ
  Zasady uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  Ćwiczenie: POZWOLENIE NA BUDOWĘ -

  7. Zgłoszenie a rejestracja budowy na zgłoszenie.
  Zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie – studia przypadków
  Dziennik budowy – przykłady błędów w prowadzeniu dziennika
  Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
  Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – studia przypadków
  Obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego – studia przypadków

  8. Przebieg procesu budowlanego:
  Obowiązki inwestora.
  Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.
  Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie, odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę – studia przypadków
  Odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych: projektanta i kierownika budowy

  9. Zasady dokonywania zmian w projekcie oraz w kontraktach zawartych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą
  Zmiany w projekcie budowlanym w oparciu o Art. 36.a prawa Budowlanego – studia przypadków
  Procedura wnioskowania i akceptacji zmiany - ćwiczenie
  Zasady stosowania stawek i rozliczania robót wykonanych w trybie zmiany

  10. Samowola budowlana i jej konsekwencje – nowa regulacja:
  Samowolne wykonywanie robót budowlanych.
  Konsekwencje istotnego odstąpienia od projektu budowlanego.
  Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami.
  Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania.
  Zmiana sposobu użytkowania bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu.
  Zmiany w zakresie; zasad umorzenia opłaty za samowolę i możliwość rozłożenia na raty.

  11. Odbiory i oddanie obiektu do użytkowania: Formalne wymogi oddania obiektu do użytkowania
  Oddawanie zakończonej inwestycji do użytkowania - właściwość organów,
  Zgłoszenie obiektu do użytkowania a rejestracja zakończenia budowy.
  Wymagane dokumenty - wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

  12. Zasady i metody przygotowania inwentaryzacji powykonawczej, czyli geodezyjnego pomiaru powykonawczego – metoda bezpośrednia i pośrednia
  Pozwolenie na użytkowanie- szczegółowy tryb uzyskania.
  Nielegalne użytkowanie
  Zakończenie budowy. Rozliczenie końcowe budowy – raport finansowy i techniczny
  Test psychologiczny: „Twoja skłonność do ryzyka”

  13. Zamówienia publiczne w zakresie robót budowlanych
  Procedura przygotowania SIWZ i wyłaniania Wykonawcy
  Dialog techniczny – sposoby, zasady i scenariusze
  Zmiany w projekcie i w zakresie robót

  14. FIDIC - zagadnienia wstępne.
  Cel i korzyści stosowania warunków FIDIC.
  Wzory warunków kontraktowych FIDIC – studia przypadków
  Odpowiedzialność Stron Kontraktu.
  Prawa i obowiązki uczestników i stron realizacji inwestycji według FIDIC i prawa polskiego
  Klauzule FIDIC
  Zamawiający, Inżynier Kontraktu, Wykonawca
  Czas, płatności, roszczenia
  Zmiany, ryzyko i spory

  15. Zasady stosowania procedury FIDIC w zamówieniach publicznych.

  16. Regulacje ogólne umów o roboty budowlane.
  Ramowa struktura umowy – najczęściej popełniane błędy
  Harmonogramy, terminy i formy płatności. – na co szczególnie uważać?
  Kary umowne – sposoby taryfikacji kar i ich egzekwowanie
  Rozwiązanie umowy.
  Rękojmia i gwarancja.
  Dochodzenie roszczeń i kwestie procesowe.
  Test psychologiczny: „Twoja podatność na działania manipulacyjne”

  17. Najczęściej popełniane błędy w procesie budowlanym

  18. Dyskusja – podsumowanie szkolenia.

  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Szczegółowa agenda wydarzenia:
  Dzień I :
  Przyjazd do hotelu i zakwaterowanie uczestników (doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00).
  Kolacja.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).

  Dzień II :
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 10.00-18.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień III :
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Czas wolny (basen, sauna, zwiedzanie okolicy).
  Kolacja.

  Dzień IV :
  Śniadanie.
  Udział w szkoleniu w godzinach 09.00-17.00.
  Podczas szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.
  Podsumowanie wydarzenia, wręczenie dyplomów Uczestnikom szkolenia, wyjazd z hotelu.

  Inwestycja:
  1990 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje również:
  3 noclegi w Zakopanem w pokoju 2-osobowym (za dopłatą 350 zł możliwość rezerwacji pokoju 1-osobowego)
  pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu
  możliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez hotel (basen, sauna)
  dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całego Hotelu.
  Dodatkowe informacje dotyczące warunków finansowych:
  1690 zł netto - udział w szkoleniu bez zakwaterowania (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad w każdym dniu szkolenia);
  1990 zł netto - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu);
  2340 zł netto - udział w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym (w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, certyfikat, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji Power-Point z omówieniem kluczowych kwestii problemowych. Udzielane będą odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków. Zostaną przeprowadzone praktyczne warsztaty w wybranych aspektach szkolenia. Uzupełnieniem wskazanych metod będą ćwiczenia indywidualne i grupowe, oraz moderowana dyskusja.
  UWAGA: Uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo obszerny (ponad 100 stronicowy) skrypt – podręcznik zawierający omówienie wszystkich najistotniejszych zagadnień, dotyczących praktycznych aspektów procesu budowlanego, będący pomocą w praktycznym stosowaniu przepisów prawa budowlanego, PZP i FIDIC. Materiały szkoleniowe będą zawierały także zestaw wzorów dokumentów, pism i wniosków, niezbędnych na poszczególnych etapach przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji budowlanej.

 • Grupa docelowa:

  • Pracownicy odpowiedzialni za zamówienia publiczne lub inwestycje w jednostkach administracji samorządowej i administracji rządowej,
  • Kierownictwo jednostek samorządu terytorialnego,
  • Kierownictwo administracji rządowej,
  • Pracownicy firm działających w branży budowlanej oraz wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie inwestycyjnym
  • Wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas warsztatów tematyką.
  Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową i kompleksową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

 • 8000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Włodzimierz Gawroński
Specjalizacja trenerska:
Wybitny prawnik i ekonomista, długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach kosztorysowania, prawa budowlanego, prawa europejskiego, analizy Due diligence oraz procedury FIDIC.
Brał aktywny udział w licznych przedsięwzięciach inwestycyjnych z branży budowlanej, zarówno jako konsultant jak tez w roli szkolącego trenera. Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi: Centrum Szkolenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości). W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorował kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych (szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej). W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie dotyczące inwestycji budowlanych - szkolił wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie kosztorysowania oraz prawa budowlanego w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych. Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE. i Jednostek samorządowych w zakresie budowlanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ukończył między innymi; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA, Międzynarodowe Studia Doktoranckie – Zarządzanie Kapitałem. Z wykształcenia jest prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuje się w praktyce i teorii realizacji projektów inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem.

Szkolenia o podobnej tematyce