14 Godzin, 2 Dni

Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmianKodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

Warszawa Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 990,00 PLN + VAT
Katowice Trwa nabór 990,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 990,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 990,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z najnowszymi zmianami w dziedzinie prawa pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na swobodne stosowanie aktualnych rozwiązań prawnych w codziennej praktyce.

 • I DZIEŃ: Kodeks pracy aktualny stan i planowane zmiany  Zmiany ustawy Kodeks pracy w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy.

  zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny
  na ile miesięcy oraz ile umów o pracę na czas określony można zawrzeć z pracownikiem
  ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony
  skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące
  skutki zawarcia 4 umowy na czas określony
  złagodzenie wymogów prawa pracy (w zakresie tworzenia ZFŚS, ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy), wobec “małych” przedsiębiorców, tj. zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników.
  wprowadzenie wymogu formy pisemnej pod rygorem nieważności dla umowy o współodpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone.
  wydłużenie terminu do wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę z 7/14 do 21dni.
  likwidacja syndromu „pierwszej dniówki”
  Rozwiązanie stosunku pracy

  nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony
  nowe zasady wypowiadania umów na czas określony
  zmienione terminy składania odwołania od rozwiązania umowy o pracę
  zwalnianie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia po nowelizacji przepisów
  Zasady wystawiania świadectw pracy

  terminy wydania świadectwa pracy w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy
  zasady wydawania świadectwa pracy w przypadku nawiązania kolejnego stosunku pracy
  wniosek pracownika i termin wydawania świadectwa pracy
  Uprawnienia pracowników związanych z rodzicielstwem.

  urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski
  urlop wychowawczy
  • zasady udzielania urlopów wychowawczych
  • możliwość rezygnacji z urlopu wychowawczego
  • okres wykorzystania urlopu wychowawczego
  Płaca minimalna dla umów zleceń

  zleceniobiorca a pojęcie „samozatrudniony”
  zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin
  okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów;
  kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje?
  Zmiany w prawie pracy wymuszone RODO

  monitoring wizyjny
  monitoring poczty elektronicznej
  zbieranie danych osobowych (CV)
  przechowywanie dokumentacji osobowej
  Zmiany od 01.01.2019

  dokumenty pracownicze w wersji elektronicznej
  nowe obowiązki wobec ZUS
  nowy projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia akt osobowych


  II DZIEŃ: Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

  Czas pracy – przepisy prawne

  Czas pracy – podstawowe pojęcia

  pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy
  doba pracownicza a tydzień pracowniczy
  wymiar czasu pracy
  praca zmianowa
  rozkład czasu pracy
  okresy rozliczeniowe
  normy czasu pracy
  Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

  postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę
  wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca
  kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny
  Systemy i rozkłady czasu pracy

  wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
  ruchomy system czasu pracy
  równoważny system czasu pracy
  przerywany system czasu pracy
  zadaniowy system czasu pracy
  indywidualny rozkład czasu pracy
  system skróconego tygodnia pracy
  system pracy weekendowej
  Okresy odpoczynku

  prawo pracownika do odpoczynku
  odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy
  “dyżur” a prawo do odpoczynku
  prawo do odpoczynku po “podróży służbowej”
  Praca w godzinach nadliczbowych

  kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych
  dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
  roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)
  dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
  prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin
  Praca w niedziele i święta

  dopuszczalność pracy w niedziele i święta
  ustalenie godzin pracy w niedziele
  zakaz pracy w placówkach handlowych w święta
  rekompensowanie pracy w niedziele i święta
  ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę i święta (stanowisko PIP, MPiPS oraz SN)
  praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)
  Ewidencja czasu pracy

  obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
  obowiązek prowadzenia list obecności
  elektroniczna ewidencja czasu pracy
  skutki braku ewidencji czasu pracy
  ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych
  Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

  kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy
  na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku
  jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram
  jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy
  Czas pracy a:

  wyjścia prywatne,
  szkolenia BHP
  szkolenia-podnoszenie kwalifikacji
  podróż służbowa
  Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

 • Metody prowadzenia zajęć:

  Mini wykład

  Wykład z prezentacją

  Pytania i odpowiedzi

  Ćwiczenia, zadania

  Dyskusja

  Rozwiązywanie kazusów

 • Szkolenie skierowane jest do:

  pracowników komórek kadrowych i personalnych

  osób odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityki personalnej

  osób zarządzających zespołami ludzi wszystkich osób zainteresowanych problematyką stosowania przepisów prawa pracy w praktyce funkcjonowania organizacji

 • 990,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce