14 Godzin, 2 Dni

Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmianKodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

Katowice Termin pewny 1 050,00 PLN + VAT
Warszawa Trwa nabór 1 050,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 1 050,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z najnowszymi zmianami w dziedzinie prawa pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności pozwalające na swobodne stosowanie aktualnych rozwiązań prawnych w codziennej praktyce.

 • PROGRAM SZKOLENIA
  I DZIEŃ: Kodeks pracy aktualny stan i planowane zmiany  Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej-projekt zmian rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej

  akta osobowe prowadzone w 4 częściach (A B C D)
  możliwość tworzenia części A1, B2, C1 i kolejnych,
  nowe wykazy dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wnioski urlopowe)
  okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów rozporządzenia
  doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
  wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
  obligatoryjne niszczenie dokumentacji pracowniczej-nowy obowiązek
  wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej-papierowa/elektroniczna
  nowe zasady związane z określeniem formy wypłaty wynagrodzenia po 1 stycznia 2019 r.;
  Nowe obowiązki pracodawców w zakresie rozliczania z ZUS

  warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat,
  nowe dokumenty ZUS OSW, ZUS RIA
  zmiana treści druku ZUS ZWUA
  Koniec limitów umów zawartych na czas określony trwających lub zawartych w dniu 22 lutego 2018 r.

  umowy na czas określony objęte limitem 3/33
  skutki naruszenia limitu 3/33
  liczenie terminu 33 miesięcy
  Zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r.

  rozszerzenie prawa koalicji związkowej (zleceniobiorca, samozatrudniony)
  definicja osoby wykonującej pracę zarobkową
  wprowadzenie terminów na przedstawienie przez zarząd związku stanowiska w sprawie rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy działacza związkowego
  nowa definicja pracodawcy
  Potrącenia z umów cywilnoprawnych w 2019

  nowe zasady potrącania- stosowanie przepisów kp
  Zmiany w prawie pracy wymuszone RODO

  praktyczne aspekty wejścia w życie RODO dla działów kadrowo-płacowych,
  monitoring wizyjny
  monitoring poczty elektronicznej
  zbieranie danych osobowych (CV)
  dane biometryczne- warunki korzystania
  przechowywanie dokumentacji osobowej


  II DZIEŃ: Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

  Czas pracy – przepisy prawne

  Czas pracy – podstawowe pojęcia

  pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy
  doba pracownicza a tydzień pracowniczy
  wymiar czasu pracy
  praca zmianowa
  rozkład czasu pracy
  okresy rozliczeniowe
  normy czasu pracy
  Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

  postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę
  wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca
  kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny
  Systemy i rozkłady czasu pracy

  wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
  ruchomy system czasu pracy
  równoważny system czasu pracy
  przerywany system czasu pracy
  zadaniowy system czasu pracy
  indywidualny rozkład czasu pracy
  system skróconego tygodnia pracy
  system pracy weekendowej
  Okresy odpoczynku

  prawo pracownika do odpoczynku
  odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy
  “dyżur” a prawo do odpoczynku
  prawo do odpoczynku po “podróży służbowej”
  Praca w godzinach nadliczbowych

  kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych
  dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
  roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)
  dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
  prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin
  Praca w niedziele i święta

  dopuszczalność pracy w niedziele i święta
  ustalenie godzin pracy w niedziele
  zakaz pracy w placówkach handlowych w święta
  rekompensowanie pracy w niedziele i święta
  ile dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę i święta (stanowisko PIP, MPiPS oraz SN)
  praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)
  Ewidencja czasu pracy

  obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
  obowiązek prowadzenia list obecności
  elektroniczna ewidencja czasu pracy
  skutki braku ewidencji czasu pracy
  ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych
  Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

  kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy
  na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku
  jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram
  jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy
  Czas pracy a:

  wyjścia prywatne,
  szkolenia BHP
  szkolenia-podnoszenie kwalifikacji
  podróż służbowa
  Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

  Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • Metody prowadzenia zajęć:

  Mini wykład

  Wykład z prezentacją

  Pytania i odpowiedzi

  Ćwiczenia, zadania

  Dyskusja

  Rozwiązywanie kazusów

 • Szkolenie skierowane jest do:

  pracowników komórek kadrowych i personalnych

  osób odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityki personalnej

  osób zarządzających zespołami ludzi wszystkich osób zainteresowanych problematyką stosowania przepisów prawa pracy w praktyce funkcjonowania organizacji

 • 1 050,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce