16 Godzin, 2 Dni

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej.

  Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

  Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

 • 1.
  Zagadnienia podstawowe. Źródła prawa i zakres obowiązywania Kpa.
  Pojęcie sprawy administracyjnej.
  Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.
  Ogólne zasady postępowania administracyjnego z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.
  Pojęcie „interesu” w Kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić na różnych etapach postępowania i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych.
  Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
  Przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym.
  Konsekwencje naruszeń zasad ogólnych postępowania.

  2.
  Zagadnienia ogólne postępowania.
  Strona postępowania administracyjnego.
  Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu.
  Badanie istnienia interesu prawnego przed wszczęciem postępowania administracyjnego i na różnych jego etapach.
  Konsekwencje braku lub utraty przymiotu strony. Linia orzecznictwa.
  Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu po nowelizacji.
  Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń.
  Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.
  Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian.
  Charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania.
  Konsekwencje nowelizacji i elektronizacja postępowania.
  Liczenie terminów – problemy praktyczne na przykładach.
  Błędy i sposoby ich naprawienia.

  3.
  Postępowanie przed organem I instancji.
  Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania z uwzględnieniem ostatnich zmian – możliwe zastosowania i problemy praktyczne.
  Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków.
  Braki istotne i nieistotne pism.
  Dowody i dokumentowanie czynności.
  Postanowienia.
  Inicjatywa dowodowa. Kiedy sprawa administracyjna jest wyjaśniona?
  Zawieszenie i umorzenie postępowania po zmianach. Problemy praktyczne.
  Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje.
  Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji.
  Związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje karne.
  Różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami.

  4.
  Akta sprawy – pisemny charakter postępowania.
  Protokoły, adnotacje, notatki urzędowe.
  Podpis i parafka w aktach sprawy.
  Uprawnienia strony i organu.
  Wgląd w akta sprawy po nowelizacji.
  Czynności organu.
  Wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów.
  Uprawnienia stron i innych podmiotów.
  Opłaty za sporządzanie odpisów.

  5.
  Metryka sprawy:
  - regulacje prawne dotyczące metryki;
  - stopień szczegółowości treści prowadzonej metryki sprawy:
  a) metryka w poszczególnych postępowaniach,
  b) osoba prowadząca metrykę,
  c) obowiązek bieżącej aktualizacji metryki,
  d) treść metryki;
  - forma zakładania i prowadzenia metryki sprawy:
  a) sposoby prowadzenia metryki w wersji papierowej,
  b) sposoby prowadzenia metryki w wersji elektronicznej;
  - rodzaje spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki jest wyłączony;
  - praktyczne aspekty prowadzenia metryki.

  6.
  Postępowanie odwoławcze z uwzględnieniem ostatnich zmian. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.
  Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter.
  Decyzje formalne i merytoryczne.
  Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji.
  Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

  7.
  Postępowania nadzwyczajne w Kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia.
  Zmiany uregulowań po nowelizacji.
  Uregulowania wspólne i odmienne poszczególnych trybów.
  Właściwość organów i etapy postępowań. Wskazówki praktyczne. Sposoby unikania uchybień.
  Związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych.

  8.
  Postępowania odrębne uregulowane w Kpa.
  Charakter postępowań odrębnych, rozwiązania wspólne i odmienne.
  Zaświadczenia oraz skargi i wnioski po nowelizacji.

  9.
  Planowane zmiany prawa dotyczące procedury administracyjnej.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w kazdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Inwestycja:
  1250 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener:Specjalizacja trenerska:

Radca prawny. Zajmuje się szeroko rozumianą obsługą prawną urzędów organów rządowej administracji publicznej pierwszej i drugiej instancji. Był odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań administracyjnych na szczeblu organu pierwszej i drugiej instancji (postępowania odwoławcze, nadzwyczajne, nadzór) oraz reprezentację organu w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych. Od trzech lat prowadzi szkolenia dla urzędników administracji publicznej samorządowej i rządowej w zakresie postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i instrukcji kancelaryjnych.

Szkolenia o podobnej tematyce