Kodeks postępowania administracyjnego

Kraków Trwa nabór 1 090,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma charakter autorski i została przygotowana przez „praktyka dla praktyków”, przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją publiczną (rządową i samorządową) i które na co dzień prowadzą lub uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych.
  Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

  uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a. przy uwzględnieniu ich gruntownej i brzemiennej w skutkach nowelizacji, której planowane wejście w życie ma nastąpić z dn. 1 czerwca 2017 r.
  wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów k.p.a. oraz propozycja ich prawidłowej i bezpiecznej wykładni;
  przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
  wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi w trakcie prowadzenia postępowań sądowo-administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a oraz p.p.s.a.

 • 1 DZIEŃ

  Ustawa nowelizująca k.p.a. – zakres zmian, data obowiązywania (01.06.2017 r.), przepisy przejściowe.
  Nowy katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego:
  dotychczasowe zasady ogólne;
  zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.”;
  zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania – art. 8 k.p.a.;
  zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.;
  zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 8a k.p.a.;
  zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.;
  nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności;
  nowa definicja decyzji prawomocnej.
  Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania:
  zmiany w art. 36–38 k.p.a.
  zdefiniowane pojęcia bezczynności i przewlekłości.
  ponaglenie jako nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości.
  procedura rozpoznania ponaglenia.
  obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.
  Inne istotne zmiany w ramach postępowania administracyjnego w trybie zwykłym:
  tryb doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi;
  nowe regulacje dotyczące trybu zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej;
  doprecyzowanie zasad liczenia terminów oraz koniec wątpliwości co do statusu „sobót”;
  zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
  możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie;
  wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.);
  usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 i 106a k.p.a.);
  nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.);
  zmiany w zakresie elementów składowych decyzji administracyjnej;
  pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu;
  Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
  charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji;
  dobrowolność mediacji;
  prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią;
  zasada poufności przebiegu mediacji;
  czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;
  koszty mediacji.
  Nowa konstrukcja ugody administracyjnej:
  rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” (art. 114 k.p.a.);
  prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw;
  treści ugody.

  2 DZIEŃ

  Tryb „milczącego załatwienie sprawy”:
  konstrukcja prawna oraz cel instytucji milczącego załatwienia sprawy;
  przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do zastosowania;
  milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda;
  termin milczącego załatwienia sprawy;
  możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy;
  zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.

  Administracyjne postępowanie uproszczone:
  założenia konstrukcyjne i specyfika postępowania uproszczonego;
  termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym;
  powrót do postępowania zwykłego;
  ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego;
  ograniczenia w zakresie zaskarżalności postanowień;
  ograniczenia w zakresie uzasadnienia decyzji.

  Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego:
  fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
  oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania;
  zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
  wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
  sprzeciw od decyzji kasatoryjnej.

  Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):
  definicja administracyjnej kary pieniężnej;
  zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia;
  dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
  odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
  terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i jej ściągalności;
  odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej;
  udzielenie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.
  Europejska współpraca administracyjna.
  Najważniejsze zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym:
  zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego (art. 53 § 6 p.p.s.a.);
  usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 p.p.s.a.);
  sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne, termin wniesienia oraz tryb jego rozpoznania;
  mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe z zakresu praktycznego zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a., której planowane wejście w życie ma nastąpić z dn. 1 czerwca 2017 r.;
  praktyczne warsztaty z zakresu zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a., która wejdzie w życie z dn. 1 czerwca 2017 r.;
  szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study);
  analiza przydatnego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych oraz proponowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk.

 • Osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej
  Pracownicy organów administracji rządowej
  Pracownicy organów administracji samorządowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 1 090,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie