Kodeks postępowania administracyjnego

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma charakter autorski i została przygotowana przez „praktyka dla praktyków”, przy założeniu jego otwartego charakteru, ponieważ jest ono dedykowane dla szerokiego kręgu osób, których aktywność zawodowa związana jest z szeroko pojętą administracją publiczną (rządową i samorządową) i które na co dzień prowadzą lub uczestniczą w prowadzeniu postępowań administracyjnych.
  Cel szkolenia i korzyści dla uczestników:

  uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a. przy uwzględnieniu ich gruntownej i brzemiennej w skutkach nowelizacji, której planowane wejście w życie ma nastąpić z dn. 1 czerwca 2017 r.
  wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów k.p.a. oraz propozycja ich prawidłowej i bezpiecznej wykładni;
  przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
  wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi w trakcie prowadzenia postępowań sądowo-administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a oraz p.p.s.a.

 • Podstawy i ramy prawne postępowania administracyjnego

  Kodeks postępowania administracyjnego
  ustawa nowelizująca k.p.a. zakres zmian, data obowiązywania (01.06.2017 r.), przepisy przejściowe.
  Zakres „regulacji k.p.a. w ujęciu praktycznym

  zakres „pozytywny” k.p.a.
  rozszerzenie zakresu regulacji k.p.a.
  zakres „negatywny” regulacji k.p.a. (wyłączenia)
  Zasady ogólne postępowania administracyjnego w ujęciu praktycznym

  dotychczasowe zasady ogólne postępowania administracyjnego:
  zasada praworządności, legalizmu
  zasada prawdy obiektywnej
  zasada udzielania informacji
  zasada wysłuchania stron, czynnego udziału
  zasada wyjaśniania, przekonywania
  zasada szybkości i ekonomiki postępowania
  zasada pisemności
  zasada polubownego załatwiania spraw
  zasada dwuinstancyjności
  zasada trwałości decyzji administracyjnych
  „nowe” zasady ogólne postępowania administracyjnego
  zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.”
  zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania – art. 8 k.p.a.
  zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.
  zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 8a k.p.a.
  zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.
  nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności
  nowa definicja decyzji prawomocnej.
  Organ administracji publicznej w ujęciu praktycznym

  pojęcie organu administracji publicznej
  właściwość miejscowa, rzeczowa, instancyjna
  organy wyższego stopnia
  spory o właściwość
  Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej oraz organu administracji publicznej w ujęciu praktycznym

  przesłanki i tryb wyłączenia pracownika organu
  przesłanki i tryb wyłączenia organu
  Strona postępowania administracyjnego

  kto może być stroną postępowania administracyjnego (definicja strony)?
  prawa i obowiązki strony postępowania administracyjnego – praktyczny przewodnik
  organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym – obserwacje praktyczne
  pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym
  pełnomocnictwo – najczęstsze błędy i problemy praktyczne
  przedstawiciel w postępowaniu administracyjnym
  Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania

  zmiany w art.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniek.p.a.
  „nowe” zdefiniowanie pojęcia bezczynności i przewlekłości.
  ponaglenie jako „nowy” środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości.
  procedura rozpoznania ponaglenia.
  obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.
  Doręczenia w k.p.a. w ujęciu praktycznym

  „tradycyjne” sposoby doręczania – forma i tryb
  doręczenie drogą elektroniczną – forma i tryb
  instytucja tzw. doręczenia zastępczego
  publiczne obwieszczenie
  Wezwania w k.p.a. w ujęciu praktycznym (cel, treść, adresaci, forma i tryb)

  Terminy w kpa

  warunki zachowania terminu w kpa
  przywrócenie terminu
  tryb wnoszenia i rozpatrywania wniosku o przywrócenie terminu
  doprecyzowanie zasad liczenia terminów oraz koniec wątpliwości co do statusu „sobót”
  Wszczęcie postępowania w ujęciu praktycznym

  wszczęcie z urzędu
  wszczęcie na wniosek
  odmowa wszczęcia postępowania
  forma wszczęcia postępowania
  tryb uzupełniania braków formalnych podania
  Udostępnianie akt – najczęstsze błędy i problemy praktyczne

  Postępowanie dowodowe w ujęciu praktycznym

  otwarty katalog środków dowodowych (m.in. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny)
  przeprowadzanie poszczególnych dowodów w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)
  inicjatywa dowodowa i ciężar dowodzenia
  możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie
  wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.);
  nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.);
  reguły dowodzenia i zasada swobodnej oceny dowodów
  Zawieszenie postępowania w ujęciu praktycyzm (przesłanki, forma, tryb)

  Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 i 106a k.p.a.)

  Decyzja administracyjna w ujęciu praktycznym z pespektywy organu I instancji

  konstrukcja prawna i skutki prawne jej wydania
  forma decyzji
  elementy decyzji administracyjnej (osnowa i uzasadnienie)
  konstrukcja osnowy (rozstrzygnięcia) decyzji
  konstrukcja uzasadnienia decyzji
  pouczenia w decyzji (w tym o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu)
  rygor natychmiastowej wykonalności
  najczęstsze błędy i problemy praktyczne w konstruowaniu decyzji
  koszty postępowania
  Postanowienia w ujęciu praktycznym (forma, elementy składowe i tryb wydawania)

  Mediacja w postępowaniu administracyjnym –

  charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji
  dobrowolność mediacji
  prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią
  zasada poufności przebiegu mediacji
  czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
  koszty mediacji
  Nowa konstrukcja ugody administracyjnej

  rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” (art. 114 k.p.a.)
  prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody
  forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw
  treści ugody


  Tryb „milczącego załatwienie sprawy”

  konstrukcja prawna oraz cel instytucji milczącego załatwienia sprawy
  przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do zastosowania
  milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
  termin milczącego załatwienia sprawy
  możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
  zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy
  elementy zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy (art. 122f § 3 k.p.a.)
  Administracyjne postępowanie uproszczone (art. 163b-163g k.p.a.) – kilka uwag praktycznych

  założenia konstrukcyjne i specyfika postępowania uproszczonego
  termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym
  powrót do postępowania zwykłego
  ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego
  ograniczenia w zakresie zaskarżalności postanowień
  ograniczenia w zakresie uzasadnienia decyzji
  Odwołanie – z praktycznej perspektywy organu I instancji

  forma, treść i termin wniesienia odwołania
  prawo do zrzeczenia się odwołania
  postępowanie w trybie autokontroli
  rozstrzygnięcia organu odwoławczego
  zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
  wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
  sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
  Zażalenie w ujęciu praktycznym (forma, elementy, tryb)

  Wznowienie postępowania w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

  Uchylenie decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

  Zmiana decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

  Stwierdzenie nieważności decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

  Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma i tryb)

  Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):

  definicja administracyjnej kary pieniężnej;
  zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia;
  dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
  odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
  terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i jej ściągalności;
  odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej;
  udzielenie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.
  Wydawanie zaświadczeń w ujęciu praktycznym

  pojęcie zaświadczenia
  treść i forma zaświadczenia
  tryb wydawania zaświadczeń

 • szkolenie będzie zawierała elementy wykładowe z zakresu praktycznego zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a., której planowane wejście w życie ma nastąpić z dn. 1 czerwca 2017 r.;
  praktyczne warsztaty z zakresu zastosowania przepisów postępowania administracyjnego po nowelizacji k.p.a., która wejdzie w życie z dn. 1 czerwca 2017 r.;
  szkolenie ilustrowane praktycznymi przykładami „z życia” (casy study);
  analiza przydatnego orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  prezentacja przez trenera jego doświadczeń zawodowych oraz proponowanych rozwiązań prawnych i dobrych praktyk.

 • Osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej
  Pracownicy organów administracji rządowej
  Pracownicy organów administracji samorządowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----