16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Kierowanie zespołem pracowniczym

Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Zakopane Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Sopot Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Olsztyn Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem. Pokazuje, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać. Omówione zostaną metody skutecznej motywacji i oceny pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak maksymalnie wykorzystywać czas, by zwiększyć efektywność swoją i pracowników.

  Korzyści dla uczestników
  • potwierdzenie lub zaprzeczenie obecnie posiadanym umiejętnosciom kierowniczym,
  • poznanie własnych deficytów wiedzy oraz umiejętności,
  • diagnoza słabych i mocnych stron oraz stojących przed nami szans i zagrożeń,
  • umiejętność jasnego definiowania celów oraz rozumienia konieczności ich jasnego komunikowania,
  • uzmysłowienie roli komunikacji interpersonalnej jako narzędzia w budowaniu relacji.

 • 1. Kreacja celów:
  • cele osobiste,
  • cele firmowe,
  • moduł poświęcony uświadomieniu sobie, jakie cele (osobiste i zawodowe) stoją przed nami w przyszłości. Uczestniczy zgodnie z zasadą, NLP, precyzują cele tak, aby na drodze własnego rozwoju osobistego kierować się do celu, a w chwilach słabości pamiętać, co jest celem nadrzędnym oraz że popełniane błędy są niejednokrotnie częścią procesu, który prowadzi do wyznaczonych celów.

  2. Skuteczna komunikacja jako narzędzie kierowania:
  • narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej,
  • komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji,
  • umiejętność aktywnego słuchania w kierowaniu zespołem,
  • bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania,
  • jedną z podstawowych kompetencji każdego człowieka, a w szczególności niezbędną skutecznemu managerowi, jest umiejętność komunikowania się z ludźmi. Model A. Machrabiana pozwoli na określenie kanałów komunikacji, którymi przekazujemy informacje. wskażemy też, jakie podstawowe błędy popełniamy w kontaktach interpersonalnych.

  3. Psychologiczne aspekty w komunikacji:
  • elementy technik wywierania wpływu w procesie komunikacji,
  • czynniki wpływające na funkcjonowanie zespołu - budowanie relacji,
  • ćwiczenia praktyczne,
  • jako doświadczeni managerowie wiemy, jak często uzyskiwanie przychylności innych dla realizacji naszych wizji, zamierzeń, planów lub nawet prostych poleceń nie jest umiejętnością prostą. W tym module przekażemy Państwu, w jaki sposób wykorzystywać wiedzę o psychologii zachowań człowieka w celu optymalnego zarządzania jego motywacją, do realizacji wspólnych celów.

  4. Motywowanie pracowników:
  • rodzaje motywacji,
  • model Maslowa,
  • model Herzberga,
  • rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników,
  • ćwiczenia praktyczne - rozmowa z pracownikiem,
  • motywacja - czyli nic innego jak kontynuacja tematu manipulacji i oddziaływań psychologicznych. Ta część zajęć to wprowadzenie teorii motywacji oraz analiza, diagnoza i decyzja dotycząca wyboru jednej ze strategii motywacji personelu. Moduł ten będzie miał swoje podsumowanie w drugim dniu szkolenia, przy realizacji case'u.

  5. Metody budowania autorytetu:
  • podstawowe czynniki budujące autorytet,
  • autorytet funkcji, wiedzy i osobowości,
  • co decyduje o tym, że ludzie oceniają mnie jako dobrego lub złego szefa?
  • wskażemy na konkretne kryteria, którymi kierują się ludzie w dokonywaniu ocen i postaw kierowniczych.

  6. Rola i zadania kierownika:
  • diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,
  • podstawowe umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem,
  • czym powinna zajmować się osoba zarządzająca ludźmi a czym w praktyce się zajmuje? Dokonamy refleksji na ten temat, aby zrozumieć istotę kompetencji kierowniczej, która na drodze rozwoju opierać się powinna na diagnozie osobistego potencjału w kierowaniu. Wykorzystamy do tego specjalnie przygotowane testy.

  7. Style zarządzania:
  • test - mój styl zarządzania,
  • diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem,
  • SWOT "osobisty",
  • zrealizowany test na diagnozę potencjału dostarczy nam również informacji dotyczących dominującego stylu zarządzania, jaki uprawiamy w codziennej pracy. Dokonamy analizy czy w wybranych przypadkach wskazany z testu styl ma szansę powodzenia. Zamknięciem tematu diagnozy osobistego potencjału będzie realizacja SWOT'a osobistego, który dostarczy uczestnikom wiele cennych wskazówek i obszarów do własnych przemyśleń.

  8. Analiza poziomu rozwoju pracownika:
  • macierz kompetencji - wytyczanie kierunków rozwoju,
  • klasyfikacja stylu zarządzania na etapach rozwoju pracownika,
  • skuteczny dowódca to taki, który wybierając się na wojnę, zna perfekcyjnie siłę i potencjał swojego "wojska". W naszej codziennej pracy wykorzystanie narzędzia, jakim jest macierz kompetencji pozwoli na dokonanie "przeglądu wojsk" w celu wytyczenia kierunku dalszego ich rozwoju.

  9. Organizacja pracy - zarządzanie sobą i pracownikami w czasie:
  • perspektywa planowania - ustalenie i weryfikacja celów działania,
  • metody ustalania i realizacji priorytetów,
  • analiza zakresu obowiązków,
  • określenie krytycznej ścieżki zakresu obowiązków (reguła PARETO),
  • analiza ABC, zasada Eisenhower'a,
  • ćwiczenia praktyczne,
  • wciąż aktualna zasada PARETO, mówiąca że 20 % działań przynosi 80 % efektów. Motywuje to nas do ciągłego doskonalenia umiejętności wykorzystanie jednego z najcenniejszych zasobów które nam dano - mianowicie czasu. Moduł ten poświęcony będzie jednemu z bardzo istotnych obszarów zarządzania, jakim jest alokacja czasu pracowników w określone zadania. Przekażemy Państwu informację o technikach pozwalających na efektywne organizowanie i priorytetyzowanie zadań.

 • ukończenia szkolenia

 • Szkolenie skierowane jest do osób na stanowiskach kierowniczych, menadżerskich, dyrektorów, liderów zespołów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką zarządzania zespołem.

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce