0 Godzin, 0 Dni

Kierowanie zespołem i rozwiązywanie konfliktów

700,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Pracownicy to najbardziej cenny, a zarazem najbardziej wrażliwy zasób firmy. Dobrze zarządzani, pracujący w zintegrowanych zespołach kształtują kulturę organizacji i są kluczem do sukcesu firmy.  Stworzenie prężnego, zaangażowanego zespołu wiąże się z nabyciem wiedzy o dynamice grupy i zasadach przyjmowania określonych ról w sytuacjach zadaniowych. Niezbędne jest również nabycie umiejętności motywowania pracowników, tworzenia przyjaznej atmosfery i silnych więzi, delegowania uprawnień oraz stosowania technik pracy grupowej a także radzenia sobie z pojawiającymi się konfliktami i trudnymi sytuacjami.

  PRZEZNACZENIE

  Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, menedżerów oraz liderów grup zadaniowych.

  KORZYŚCI

  Uzyskanie umiejętności:

  - określenia własnego stylu kierowania

  - oceny zdolności i aspiracji pracowników w celu odpowiedniego przydzielania im zadań

  - motywowania pracowników

  - okazywania uznania oraz zwracania uwagi na błędy i niedociągnięcia

  - ustalania norm grupowych oraz zasad współpracy i wymiany informacji

  - wdrażania nowoczesnych technik pracy grupowej

  - zlokalizowania źródła konfliktu i stosowania właściwych sposobów interwencji

 • 1. Funkcje dobrego lidera:
  - wytyczanie celów
  - organizowanie pracy
  - komunikacja
  - motywowanie
  - rozwijanie potencjałów pracowników
  - analiza i ocena pracy współpracowników
  - style kierowania zespołem
  2. Konflikt w zespole
  - istota konfliktu w zespole
  - współczesne poglądy na konflikty w organizacjach
  - przyczyny konfliktów w firmach
  - pozytywne i negatywne skutki konfliktów w firmach
  - procedura postępowania w sytuacji istniejącego konfliktu –sposoby interwencji
  - zmiany perspektyw jako podstawa wypracowania najlepszych rozwiązań
  - techniki integrowania zespołu w ostrych konfliktach oraz po konflikcie

 • 1. Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników

  2. Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia

  3. Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe

  4. Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę

  5. Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów

  6. Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników

 • 700 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Psychologowie i praktycy z wieloletnim doświadczeniem w działach sprzedaży

Szkolenia o podobnej tematyce