0 Godzin, 2 Dni

Kierowanie pracą zespołu-warsztat umiejętności interpersonalnych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Korzyści z projektu szkoleniowego

  • Identyfikacja menedżerów z rolą lidera zespołu pracowników.

  • Wzrost efektywności pracy własnej i podległych zespołów, dzięki ukształtowaniu wydajniejszego stylu pracy z zespołem opartego na racjonalnym organizowaniu pracy.

  • Poznanie zasad efektywnej komunikacji w zespole i z zespołem.

  • Rozwój umiejętności udzielania współpracownikom informacji zwrotnych

  • Ćwiczenie się w stosowaniu metody coachingu w pracy z zespołem pracowników.

  • Przyswojenie technik zarządzania personelem w zespole.

  • Integracja działań zespołowych z nastawieniem na wysoką jakość pracy.

  • Poznanie metod rozwiązywania konfliktów w zespole pracowników.

  • Zrozumienie roli czynników motywacyjnych w pracy zespołu.

  • Wytworzenie pozytywnych powiązań komunikacyjnych w grupie.

 • PROGRAM SZKOLENIA

  Kierowanie pracą zespołu
  warsztat umiejętności interpersonalnych

  DZIEŃ PIERWSZY pozwoli:
  • Poznać prawidłowości komunikowania się w organizacji biznesowej
  • Opanować stosowanie różnych funkcji komunikacji kierowniczej
  • Rozwinąć indywidualne umiejętności kierowania zespołem
  • Przyswoić praktycznie techniki zarządzania personelem w zespole pracowników
  Podstawy prawidłowej komunikacji w organizacji biznesowej
   Elementy wiedzy o komunikacji interpersonalnej. Poziomy komunikacji oraz meta-komunikacja. Bariery i ułatwienia komunikacji w grupie.
   Wyjaśnienie sposobów funkcjonowania komunikacji i dróg przepływu informacji
   Wykorzystanie wiedzy psychologicznej o oddziaływaniu na pracowników przez mowę ciała, operowanie głosem, relacje przestrzenne, tworzenie odpowiedniej atmosfery, itd.
  Stosowanie różnych funkcji komunikacji kierowniczej w zespole
   Zasady efektywnej współpracy z grupą: słuchanie, ustalanie priorytetów, koordynacja współpracy w zespole.
   Wykorzystanie różnych funkcji komunikacji kierowniczej w organizacji:
   Informowanie
   Instruowanie i zarządzanie
   Wpływanie i przekonywanie (perswazja)
   Integrowanie i utrzymywanie więzi
   Zasady wspierania pracowników poprzez coaching menedżera.
   Rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnych
  Praktyka kierowania zespołem pracowników
   Rola kierownika jako lidera w kształtowaniu relacji wewnątrz zespołu pracowników
   Analiza przykładowych efektywnych zespołów roboczych (case study).
   Grupa czy zespół – model kierowania a relacje wewnątrzgrupowe
   Mini-burza mózgów nt. „Co czyni zespół pracowników wydajnym i efektywnym?”, a następnie kierowana dyskusja na ten sam temat.
  Wykorzystanie technik zarządzania personelem w zespole pracowników
   Funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w pracy szefa zespołu pracowników.
   Planowanie i kierowanie ścieżkami kariery pracowników.
   Menadżer jako coach: rozwijanie indywidualnych umiejętności pracowników poprzez modelowanie zachowań menadżera.
  Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia
  Sesja informacji zwrotnych – wymiana doświadczeń, wnioski, konkluzje.

  DZIEŃ DRUGI pozwoli:
  • Przećwiczyć praktyczne stosowanie stylów kierowania we współpracy z zespołem
  • Zapoznać się z modelem podnoszenia umiejętności planowania i organizacji pracy
  • Rozwinąć umiejętność radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi w zespole
  • Poznać metody motywowania pracowników
  Style kierowania w praktyce zarządzania zespołem
   Model zarządzania sytuacyjnego (Hersey– Blanchard). Kierowanie zespołem jako wypadkowa rodzaju zadania i dojrzałości jego uczestników.
   Kształtowanie umiejętności wyboru odpowiedniego do sytuacji stylu kierowania.
   Rozpoznawanie własnego, preferowanego stylu kierowania.
   Wdrożenie modelu zarządzania sytuacyjnego do własnej pracy w roli menedżera.
  Model podnoszenia umiejętności planowania i organizacji pracy
   Model optymalizacji efektów pracy (cykl Deminga/Kolba)
   Uczenie się na własnym doświadczeniu – optymalizacja wykorzystania indywidualnego stylu działania.
   Zasady skutecznego działania a indywidualne preferencje: metoda coachingu pracowników w kształtowaniu indywidualnej strategii skutecznego działania.
  Radzenie sobie z barierami komunikacyjnymi w zespole pracowników
   Konflikty w organizacji jako przykład barier komunikacyjnych.
   Praktyczne techniki rozwiązania konfliktów w zespole.
   Metoda 4 kroków (Daniel Dana) w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych
   Ćwiczenia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w kontaktach z pracownikami.
  Metody motywowania pracowników
   Cele i środki motywowania pracowników.
   Analiza przykładowych przypadków obniżenia efektywności pracy spowodowanych niewłaściwym motywowaniem pracowników.
   Praktyczne przykłady motywowania pracowników poprzez spotkanie zespołu.
  Podsumowanie drugiego dnia szkolenia
  Sesja informacji zwrotnych: wymiana doświadczeń, wnioski, konkluzje.

 • dyplom Effect Group

 • Szkolenie ma formę praktycznego warsztatu umiejętności interpersonalnych. Sesja szkoleniowa zawiera krótkie wprowadzenie teoretyczne wspierane konkretnymi przykładami z autentycznych sytuacji występujących w organizacji wraz z praktycznymi ćwiczeniami opartymi na metodach symulacyjnych, studiach przypadków i analizie sekwencji zachowań uczestników przy użyciu kamery video. Każda sesja kończy się udzielaniem istotnych informacji zwrotnych na temat ćwiczonej aktualnie umiejętności.

 • Grupa około 10-12 osób, kadra kierownicza średniego szczebla.

 • 1500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener effect group

Szkolenia o podobnej tematyce