16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

5 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. W zakresie Prawa Pracy:
  Dzień I szkolenia jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.
  2. W zakresie Naliczania Wynagrodzeń
  Dzień II szkolenia ma na celu zapoznanie Uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń, przekazanie gruntowej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń popartych licznymi praktycznymi przykładami oraz zakresem obowiązków jakie ma obowiązek stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

  Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające z ich współpracy z organizacjami przy doskonaleniu struktur kadrowych.

 • Dzień I

  I. Wiadomości ogólne
  1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy
  2. Źródła prawa pracy,
  3. Podstawowe zasady prawa pracy
  II. Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny, umowa o pracę
  1. Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny
  2. Obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem stosunku pracy
  3. Rodzaje umowy o pracę
  4. Zmiany w przepisach prawa pracy - projekt MPiPS
  5. Rodzaje umowy o pracę według projektu MPiPS
  6. Zmiany dotyczące umowy na czas określony
  7. Stosowanie zmienionych przepisów - przepisy przejściowe
  8. Zawarcie umowy o pracę, treść umowy o pracę, forma umowy o pracę,
  III. Dokumentacja pracownicza
  1. Dokumentowanie podjęcia zatrudnienia
  2. Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych
  3. Badania wstępne - Zasady stosowania zmienionych przepisów
  4. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych
  5. Wgląd do dokumentacji pracowniczej
  6. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej
  IV. Ustanie stosunku pracy:
  1. Sposoby rozwiązania stosunku pracy
  2. Rozwiązanie umów terminowych - według projektu MPiPS
  3. Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – analiza przypadków
  4. Treść i forma oświadczenia woli w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę
  5. Ochrona stosunku pracy
  6. Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym
  7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
  8. Uprawnienia pracownika i pracodawcy w razie wadliwego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia
  9. Wygaśnięcie stosunku pracy
  10. Obowiązki pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy
  11. Świadectwo pracy:
  a) świadectwo pracy po upływie 24 miesięcy od zatrudnienia terminowego
  b) świadectwo pracy na żądanie pracownika,
  c) treść świadectwa pracy.:
  V. Zmiana warunków umowy o pracę
  1. Wypowiedzenie zmieniające,
  2. Porozumienie zmieniające,
  3. Czasowe powierzenie pracy na innym stanowisku
  VI. Czas pracy – zasady ogólne
  1. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
  2. Normy czasu pracy
  3. Wymiar czasu pracy w 2015 roku
  a) wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych
  b) obniżenie etatu a wymiar czasu pracy
  c) rozwiązanie stosunku pracy a wymiar czasu pracy
  4. Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
  5. Systemy czasu pracy
  6. Okresy rozliczeniowe
  a) Procedura wydłużenia okresu rozliczeniowego
  b) Wydłużenie okresu rozliczeniowego a rozliczenie czasu pracy
  7. Ruchomy czas pracy
  a) Wprowadzanie ruchomego czasu pracy
  b) Porozumienie w sprawie wprowadzenia ruchomego czasu pracy
  8. Nowe obowiązki w zakresie sporządzania harmonogramów czasu pracy
  9. Zakres stosowania przerywanego systemu czasu pracy
  10. Czas pracy kadry kierowniczej
  11. Praca w godzinach nadliczbowych
  a) Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
  b) Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
  c) Limity pracy w godzinach nadliczbowych
  d) Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy w systemie równoważnym
  e) Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy
  f) Zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
  g) Niepełny wymiar etatu a praca w godzinach nadliczbowych
  12. Odpracowywanie wyjść prywatnych
  13. Praca w porze nocnej
  14. Dopuszczalność pracy w niedzielę i święta
  15. Praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i jej rekompensowanie
  16. Praca w niedzielę i święta i jej rekompensowanie
  18. Praca w dniu harmonogramowo wolnym od pracy i jej rekompensowanie.
  VII. Urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia od pracy
  1. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
  a) Pierwszy urlop wypoczynkowy
  b) Urlop wypoczynkowy w kolejnych latach zatrudnienia
  2. Okresy wliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego
  3. Urlop w dodatkowym miejscu pracy
  4. Wymiar urlopu wypoczynkowego
  5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
  a) Udzielanie urlopu w różnych systemach czasu pracy
  b) Termin udzielenia urlopu
  c) Planowanie urlopów
  d) Urlop w okresie wypowiedzenia
  e) Urlop na żądanie
  f) Niewykorzystanie urlopu w roku kalendarzowym
  g) Prawo do urlopu po świadczeniu rehabilitacyjnym
  h) Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym
  i) Urlop proporcjonalny
  - Podstawowe zasady udzielenia urlopu proporcjonalnego,
  - Powrót do pracy po przerwie
  6. Urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
  7. Przesunięcie urlopu i odwołanie pracownika z urlopu
  8. Odmowa udzielenia urlopu
  9. Urlop wypoczynkowy pracowników młodocianych
  10. Dodatkowe urlopy wypoczynkowe
  a) Pracownicy niepełnosprawni
  b) Pracownicy socjalni
  11. Urlop dla pracowników podnoszących kwalifikacje
  12. Inne zwolnienia z pracy
  13. Urlop bezpłatny
  14. Przedawnienie prawa do urlopów
  VIII. Urlopy rodzicielskie po zmianach
  1. Podstawowy urlop macierzyński
  2. Uprawnienia osób korzystających z urlopu macierzyńskiego
  3. Dodatkowy urlop macierzyński
  4. Łączenie urlopu dodatkowego z wykonywaniem pracy
  5. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i dodatkowy urlop na warunkach macierzyńskiego
  6. Urlop rodzicielski
  7. Dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski udzielany na jeden wniosek
  8. Możliwość rezygnacji z urlopów lub ich części
  9. Urlop ojcowski
  10. Urlop wypoczynkowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego (rodzicielskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego)
  11. Urlop wychowawczy i obniżenie wymiaru czasu pracy – dwa odrębne uprawnienia


  Dzień II

  I . Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2015 r.
  II. Minimalne wynagrodzenie za pracę
  1. składniki zaliczane do minimalnego wynagrodzenia,
  III. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
  1. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby pracownika
  2. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku innej nieobecności
  3. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku zatrudnienia w trakcie miesiąca
  4. wynagrodzenie w przypadku zmiany etatu w trakcie miesiąca
  5. zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
  6. zmiana sposobu naliczania wynagrodzenia w trakcie miesiąca
  IV. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  1. składniki wynagrodzenia uwzględniane i nie uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
  2. zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc
  3. wpływ zmiany wynagrodzenia na podstawę wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
  4. długotrwała nieobecność pracownika a podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop
  5. urlop wykorzystywany na przełomie miesięcy a wynagrodzenie za urlop
  6. przykłady praktyczne
  V. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  1. współczynnik do obliczenia ekwiwalentu w 2015 roku
  2. zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc
  3. zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc
  4. podstawa w przypadku nieprzepracowania pełnych trzech miesięcy
  5. wpływ zmiany wynagrodzenia na podstawę wynagrodzenia za ekwiwalentu za urlop
  VI. Obliczanie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy
  1. nieobecności w pracy opłacane przez pracodawcę np. wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego
  2. nieobecności w pracy opłacane przez właściwe organy
  VII. Odprawy i odszkodowania przysługujące ze stosunku pracy – przykłady praktyczne
  1. odprawa emerytalno-rentowa
  2. odprawa pośmiertna
  3. odprawa z związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
  4. odszkodowanie wypłacone pracownikowi,
  VIII. Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikom na podstawie pragmatyk służbowych
  1. Dodatki do wynagrodzenia: dodatek za wieloletnią pracę, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny
  2. Nagroda jubileuszowa (okresy uprawniające do nagrody jubileuszowej, składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę nagrody jubileuszowej, przykłady praktyczne)
  3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (prawo do wynagrodzenia rocznego, co oznacza przepracowanie okresu 6 miesięcy, składniki wynagrodzenia uwzględniane przy obliczeniu wynagrodzenia rocznego)
  4. Premie regulaminowe, premie uznaniowe, nagrody
  IX. Podstawowe zasady ustalania podstawy zasiłków
  1. okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana,
  2. podstawa wymiaru w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia
  3. umowa o pracę zawarta w trakcie miesiąca a choroba w miesiącu następnym
  4. składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru
  5. składniki wynagrodzenia pomniejszane proporcjonalnie, kwotowo i procentowo
  6. uzupełnienie wynagrodzenia w przypadku przekroczenia górnego pułapu składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
  7. zaprzestanie wypłaty składników wynagrodzenia
  8. składniki wynagrodzenia niezależne od oceny pracy pracownika
  9. uwzględnianie w podstawie składników kwartalnych i rocznych
  10. nowa podstawa wymiaru zasiłku
  11. wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru – analiza przypadków
  12. Zmiana wymiaru etatu w trakcie 4 kwartałów
  13. Zmiana wymiaru etatu w kolejnym roku kalendarzowym
  14. Składniki wypłacone zaliczkowo w podstawie wymiaru
  X. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - z uwzględnieniem zwolnień z opłacania składek
  XI. Podstawowe zasady obowiązujące przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, koszty uzyskania przychodów
  1. spóźnione złożenie przez pracownika PIT-2,
  2. zaprzestanie stosowania ulgi w trakcie roku kalendarzowego,
  3. kup i ulga gdy wynagrodzenie wypłacane jest kilka razy w miesiącu
  4. wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy a kup i ulga
  5. wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego a kup i ulga
  6. kup i ulga gdy pracownik zawarł kilka umów o pracę,
  7. opodatkowanie świadczeń w naturze.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1190 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1490 zł netto (+23% Vat)
  Kraków: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1470 zł netto (+23% Vat)
  Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1470 zł netto (+23% Vat)

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).

  Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań


  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.


  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:
  specjalistom ds. kadr i płac
  osobom przygotowującym się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym
  pracownikom działów kadr w instucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach
  właścicielom firm
  sekretarkom, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe
  wszystkim osobom zainteresowanym problematyką obejmującą warsztaty.

 • 5500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Łukasz Czarnecki

Szkolenia o podobnej tematyce