16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Warszawa Termin pewny 1 190,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 190,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 190,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 190,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 190,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 190,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 190,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. W zakresie Prawa Pracy:
  Dzień I szkolenia jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.
  2. W zakresie Naliczania Wynagrodzeń
  Dzień II szkolenia ma na celu zapoznanie Uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń, przekazanie gruntowej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń popartych licznymi praktycznymi przykładami oraz zakresem obowiązków jakie ma obowiązek stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

  Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające z ich współpracy z organizacjami przy doskonaleniu struktur kadrowych.

 • |Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

  Dzień pierwszy: Prawo pracy
  1. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników
  a) Zmiany dotyczące zasad prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji w sprawach pracowniczych - od 1 stycznia 2019r
  -dokumentacja pracownicza w wersji papierowej czy elektronicznej;
  -zasady obowiązujące w przypadku zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną i z elektronicznej na papierową;
  -sposób i tryb doręczania informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej,
  -dokumentacja dotycząca czasu pracy;
  -dokumenty składane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;
  -okres przechowania dokumentacji pracowniczej;
  -dokumentacja pracownicza w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z pracownikiem
  -informacje o dokumentacji dołączane do świadectwa pracy;
  -zniszczenie dokumentacji pracowniczej;
  -wydanie kopii dokumentacji pracowniczej pracownikowi lub członkom jego rodziny.
  b) Akta osobowe - Nowe rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
  -szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej;
  -doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji,
  -wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
  -odpowiedź na pytanie czy istnieje obowiązek dostosowania dotychczasowej dokumentacji do wprowadzonych zmian,
  c) Dane jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie - od 1 stycznia 2019r
  -zmiany wprowadzane przepisami ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244);
  -zmiany wprowadzane przepisami ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1608)
  d) Oświadczenia i zgody jakich pracodawca żąda od pracowników
  e) Treść umowy o pracę i informacji dodatkowej
  f) Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego i świadczenia jakie przysługują pracownikowi z tego tytułu
  4. Zmiany wprowadzone do przepisów Kodeksu Pracy 2018/2019
  a) Nowe przepisy dotyczące ustanowienia zarządu sukcesyjnego – od 25 listopada 2018r
  -wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na trwałość stosunku pracy po śmierci pracodawcy;
  b. Wykonywanie pracy w formie telepracy na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej – od 06 czerwca 2018r;
  c) Określenie w przepisach Kodeksu pracy zasad stosowania monitoringu – od 25 maja 2018r;
  d) Badania profilaktyczne i szkolenia BHP po zmianach od 1 stycznia 2019r
  6. Rodzaje umów o pracę i zasady zawierania umów terminowych
  a) Możliwość zawarcia drugiej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem;
  b) Umowy na okres próbny i umowy na czas określony trwające w momencie wejścia w życie nowych przepisów – przepisy przejściowe
  c) Nowe zasady limitowania umów na czas określony wprowadzane 22 lutego 2016r.- zasady stosowania limitu 33 miesięcy i 3 umów
  d) Umowy na czas określony zawierane poza limitem 33 miesięcy i 3 umów,
  e) Informowania pracowników o nowych warunkach zatrudnienia
  7. Zmiana treści umowy o pracę
  a) Porozumienie zmieniające czy wypowiedzenie zmieniające – jaką decyzję powinien podjąć pracodawca
  b) Zmiana regulaminu i wypowiedzenie zmieniające
  c) Brak zgody pracownika na nowe warunki zatrudnienia, czas na podjęcie decyzji przez pracownika
  d) Ochrona przed wypowiedzeniem a wypowiedzenie zmieniające
  e) Powierzenie pracownikowi innych obowiązków bez zmiany warunków pracy i płacy
  8. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów o pracę – przykłady praktyczne
  a) okres zatrudnienia wpływający na okres wypowiedzenia;
  b) okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony po zmianie przepisów
  c) dopuszczalne i niedopuszczalne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony;
  d) nieobecność w pracy a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę;
  e) zmiana okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia stron;
  f) wydłużenie okresu wypowiedzenia a zasada uprzywilejowania pracownika
  g) ochrona stosunku pracy a nowy wiek emerytalny,
  h) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i bez winy pracownika;
  i) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – zasady stosowania przepisów
  9. Nowe zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy – zmiany od 2017r.
  a) szczegółowe omówienie zasad wypełniania świadectwa pracy;
  b) uprawnienie rodzicielskie w świadectwie pracy;
  c) urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop wychowawczy w świadectwie pracy
  10. Urlop wypoczynkowy, urlopy związane z rodzicielstwem i inne zwolnienia od pracy
  1. okresy wliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego
  2. wymiar urlopu wypoczynkowego – jaki liczyć i od czego zależy
  3. zasady stosowane przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego
  5. przypadki w jakich pracownikowi przysługuje urlop proporcjonalny
  6. urlop dla pracowników podnoszących kwalifikacje
  7. urlopy okolicznościowe i inne zwolnienia ze stosunku pracy, za które przysługuje wynagrodzenie
  8. urlop macierzyński, zasady udzielania rodzicielskiego w częściach, urlop rodzicielski po przerwie, zasady udzielania urlopu ojcowskiego;
  9. zasiłek opiekuńczy po zmianach wprowadzonych od 2019r

  Dzień drugi: Lista płac
  1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń
  a) ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, FEP i nowa składka na Fundusz Solidarnościowy
  b) nowe obowiązki płatnika składek związane ze zmianą terminu przechowywania akt osobowych – od 1 stycznia 2019 r.
  -zakres danych, które będą wykorzystywane w nowych raportach ZUS RIA i ZUS RPA oraz zmiany wprowadzone w formularzach ZUS ZWUA, ZUS DRA, Informacji rocznej/ miesięcznej dla osoby ubezpieczonej;
  -rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących,
  b) rozliczenie podatku od wynagrodzenia ze stosunku pracy – kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodów, zaliczki na podatek w wysokości 32%
  c) składniki wynagrodzenia i świadczenia zwolnione ze składek, podatku
  2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik nie przepracował całego miesiąca – analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych;
  3. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy– analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych;
  a) podstawa wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu gdy pracownik był nieobecny w pracy w okresie przyjętym do ustalenia podstawy
  b) nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  c) wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i nocne w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
  d) ekwiwalent za urlop wypoczynkowy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  4. Odszkodowania, odprawy obliczane z zastosowaniem zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy – rozwiązywanie zadań praktycznych;
  a) ustalenie wysokości odprawy emerytalnej zasady wypłaty i przyznawania, odprawa emerytów wojskowych a prawo do odprawy emerytalnej, termin wypłaty odprawy emerytalnej,
  b) obliczanie wysokości odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
  c) odszkodowania przysługujące za 1 dzień
  5. Rozliczanie czasu pracy i ustalenie wysokości wynagrodzenia - zasady stosowane przy rozliczaniu czasu pracy;
  6. Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych – analiza przypadków,
  a) ograniczenie stosowana przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i umów cywilnoprawnych;
  b) zbieg potrąceń;
  7. Zasady stosowane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku – rozwiązywanie przykładów praktycznych
  a) składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie zasiłku
  b) składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne lub roczne uwzględniane w podstawie zasiłku w przypadku zmiany wymiaru etatu
  c) zmiana wysokości wynagrodzenia, etatu a podstawa zasiłku,
  d) podstawa zasiłku gdy przychód przekroczył limit podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
  8. Świadczenia pieniężne, inne nieodpłatne świadczenia ponoszone za pracownika a przychód ze stosunku pracy – aktualne orzecznictwo
  9. Pracownicze plany kapitałowe – podstawowe założenia – od 1 stycznia 2019r
  a) podmioty zatrudniające, których dotyczył będzie obowiązek wynikający z przepisów ustawy o PPK;
  b) termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej;
  c) osoby zatrudnione, których nie będzie dotyczył obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK;
  d) uprawnienia uczestnika PKK;
  e) wysokość i terminy wpłat;

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  Adres strony został usunięty
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1190.00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1510 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:
  specjalistom ds. kadr i płac
  osobom przygotowującym się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym
  pracownikom działów kadr w instytucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach
  właścicielom firm
  sekretarkom, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe
  wszystkim osobom zainteresowanym problematyką obejmującą warsztaty.

 • 1 190,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.
Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.

Szkolenia o podobnej tematyce