16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

6 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. W zakresie Prawa Pracy:
  Dzień I szkolenia jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.
  2. W zakresie Naliczania Wynagrodzeń
  Dzień II szkolenia ma na celu zapoznanie Uczestników z zasadami naliczania wynagrodzeń, przekazanie gruntowej wiedzy z zasad rozliczania wynagrodzeń popartych licznymi praktycznymi przykładami oraz zakresem obowiązków jakie ma obowiązek stosować pracodawca jako płatnik podatków, składek ZUS i zasiłków chorobowych.

  Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenerów, wynikające z ich współpracy z organizacjami przy doskonaleniu struktur kadrowych.

 • MODUŁ Zagadnienia prawa pracy
  1. Zawarcie umowy o pracę, rodzaje umowy o pracę

  2. Zmiany w przepisach prawa pracy dotyczące umów terminowych wprowadzane 22 lutego 2016r.
  1) Nawiązanie i cel umowy na okres próbny
  2) Czas trwania umowy na okres próbny
  3) Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w okresie umowy na okres próbny
  4) Możliwość zawarcia drugiej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem
  5) Umowy na okres próbny i umowy na czas określony trwające w momencie wejścia w życie nowych przepisów 6) Nowe zasady limitowania umów na czas określony wprowadzane 22 lutego 2016r.
  7) Umowy na czas określony zawierane poza limitami
  8) Obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy, które umożliwiają zawieranie umów bez limitów
  9) Prace o charakterze dorywczym lub sezonowym, które umożliwiają zawieranie umów bez limitów
  10) Ilość umów na zastępstwo i okres ich trwania

  3. Obowiązki pracodawcy związane z nawiązaniem stosunku pracy:
  1) treść umowy o pracę – nowy wzór umowy o pracę
  2) termin wręczenia umowy o pracę
  3) konsekwencje określenia miejsca pracy jako punktu lub obszaru
  4) pracownik mobilny a termin rozpoczęcia i zakończenia pracy
  5) uzupełnienie treści umowy o pracę po zmianie przepisów
  6) obowiązek przekazania pracownikom informacji w formie pisemnej, ze umowa na czas określony
  przekształciła się w umowę na czas nieokreślony
  7) nowe obowiązki informacyjne wobec PIP
  8) zmiana i uzupełnienie informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia
  9) prowadzenie i przechowywanie akt osobowych
  10) Badania wstępne, okresowe i kontrolne

  4. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów terminowych – zmiana przepisów od 22.02.2016r.,
  1) okresy wypowiedzenia stosowane przy wypowiadaniu umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie nowych przepisów
  2) jak liczyć okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu okresu wypowiedzenia
  3) okresy wypowiedzenia stosowane do umów na zastępstwo
  4) skracanie okresu wypowiedzenia stosowanego do umów na czas określony
  5) informacja o okresie wypowiedzenia w umowie o pracę zawartej na czas określony po zmianie przepisów

  5. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony
  1) dopuszczalne i niedopuszczalne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę – analiza przypadków
  2) czy kary stosowane przez pracodawcę zgodnie z przepisami prawa pracy powinny poprzedzać wypowiedzenie umowy o pracę
  3) naruszenie podstawowych obowiązków a wypowiedzenie umowy o pracę
  4) bieg okresu wypowiedzenia, od jakiej daty liczymy okres wypowiedzenia, w przypadku gdy pismo wysłane zostało pocztą
  5) ustalanie zakładowego stażu pracy
  6) rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  7) nieobecność w pracy a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę
  8) zmiana okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia stron
  9) skrócenie okresu wypowiedzenia

  6. Ochrona stosunku pracy
  1) ochrona przedemerytalna, wyłączenie ochrony przedemerytalnej
  2) ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  3) ochrona w trakcie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

  7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
  1) powody uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – co oznacza ciężkie naruszenie obowiązków pracownika
  2) przyczyny wypowiedzenia dyscyplinarnego – aktualne orzecznictwo
  3) czynności pracodawcy poprzedzające rozwiązanie umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia

  8. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
  1) powody uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
  2) termin na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

  9. Wygaśnięcie stosunku pracy

  10. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia po zmianie przepisów

  11. Zmiana warunków umowy o pracę - co wybrać porozumienie zmieniające czy wypowiedzenie zmieniające, czy dodanie nowych obowiązków zawsze musi oznaczać zmianę warunków umowy o pracę, czasowe powierzenie innych obowiązków

  12. Zasady rozliczania czasu pracy w 2016r.
  1) Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
  2) Wymiar czasu pracy w 2016 roku- wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych, obniżenie etatu a wymiar czasu pracy, rozwiązanie stosunku pracy a wymiar czasu pracy, wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego,
  3) Okresy odpoczynku i ich wpływ na planowanie czasu pracy - kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego, równoważenie naruszonego odpoczynku dobowego (stanowiska MPiPS i GIP), skrócenie odpoczynku tygodniowego, dni w jakich przypada odpoczynek tygodniowy, odpoczynek po podróży służbowe,
  4) Okresy rozliczeniowe- możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego, procedura wydłużenia okresu rozliczeniowego, wydłużenie okresu rozliczeniowego a rozliczenie czasu pracy
  5) Praca w godzinach nadliczbowych - naruszenie doby pracowniczej, kilka stosunków pracy a praca w godzinach nadliczbowych, przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy, zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych, niepełny wymiar etatu a praca w godzinach nadliczbowych,
  6) Odpracowywanie wyjść prywatnych
  7) Praca w porze nocnej
  8) Dopuszczalność pracy w niedzielę i święta
  9) Praca w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i jej rekompensowanie

  13. Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy
  1) Zasady i możliwości podziału urlopu rodzicielskiego na części – analiza przypadków
  2) Urlop rodzicielski wykorzystywany po przerwie jednorazowo czy w dwóch częściach, a jeśli w dwóch to czy przypadających bezpośrednio jedna po drugiej
  3) Czy urlop rodzicielski może być poprzedzony urlopem wypoczynkowym
  4) Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze etatu
  5) Zmiana miejsca pracy pracownika, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze etatu
  6) Zasady wydłużania urlopu rodzicielskiego
  7) możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego a wyrównanie zasiłku macierzyńskiego
  8) Zmiany w urlopie ojcowskim
  9) Zmiany w urlopie wychowawczym
  10)zasady łączenia urlopu wychowawczego z pracą
  11) łączenie urlopu wychowawczego z pracą a składki zus
  12) zamiast urlopu wychowawczego praca w obniżonym wymiarze etatu
  13) Zmiany dotyczące dni wolnych na opiekę nad dzieckiem

  MODUŁ WYNAGRODZENIA
  1. Podstawy prawne ustalania wynagrodzenia za pracę, terminy, dokumentowanie i tryb wypłaty wynagrodzenia za pracę

  2. Minimalne wynagrodzenie za pracę
  1) zrównanie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników w pierwszym roku pracy z pracownikami, którzy mają dłuższy staż zatrudnienia
  2) Składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia płacy minimalnej – zmiany od 2017r.
  3) Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia
  4) Umowy zlecenia a minimalna stawka godzinowa - od 2017r

  3. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – analiza trudnych przypadków
  1) wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby pracownika przypadającej w dni robocze
  2) wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego,
  3) wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku zatrudnienia w trakcie miesiąca
  4) wynagrodzenie w przypadku zmiany etatu w trakcie miesiąca
  5) zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
  6)zmiana sposobu naliczania wynagrodzenia w trakcie miesiąca

  4. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – rozwiązywanie przykładów praktycznych
  1) Składniki uwzględniane w podstawie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop
  2) Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie wynagrodzenia za urlop
  3) Wynagrodzenie za urlop po dłuższej nieobecności w pracy
  4) Zmiana wysokości wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop
  5) Wynagrodzenie za urlop w przypadku wypłaty wynagrodzenia do 10-go dnia następnego miesiąca
  6) Wynagrodzenie za urlop w przypadku łączenia pracy z wykorzystaniem urlopów związanych z rodzicielstwem

  5. Zasady stosowane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – rozwiązywanie przykładów praktycznych
  1) Ekwiwalent gdy w miesiącach przyjmowanych do podstawy pracownik był nieobecny w pracy
  2) Ekwiwalent za urlop po dłuższej nieobecności w pracy
  3) Zmiana wysokości wynagrodzenia w ostatnim miesiącu zatrudnienia

  6. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy- rozwiązywanie przykładów praktycznych (wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego, wynagrodzenie za dni opieki nad dzieckiem)

  7. Zasady stosowane przy obliczaniu odpraw i odszkodowań przysługujących ze stosunku pracy – przykłady praktyczne.

  8. Wybrane zasady stosowane przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia za czas choroby oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego przysługujących w razie choroby i macierzyństwa:
  1) Zasiłek w pierwszym miesiącu zatrudnienia
  2) Uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłku
  3) Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych
  4) Wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłku,
  5) Zmiana etatu a składnik miesięczny, kwartalny, roczny
  6) Podstawa wymiaru po przerwie w pobieraniu zasiłków
  7) Podstawa wymiaru zasiłku w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek
  8) Zasiłek macierzyński w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
  9) Zasady stosowane przy podwyższeniu zasiłku macierzyńskiego

  9. Zasady stosowane przy rekompensowaniu pracy w godzinach nadliczbowych
  1) Jak ustalić normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki z tytułu przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej
  2) Rozliczenie wynagrodzenia w przypadku udzielenia czasu wolnego (z wnioskiem i bez wniosku pracownika) w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych

  10. Zasady dokonywania potraceń obowiązkowych i dobrowolnych
  1) odliczenia kwot wypłaconych w poprzednim terminie płatności
  2) potrącenia obligatoryjne, potrącenia dobrowolne,
  3) składniki wynagrodzenia podlegające ochronie
  4) granice potrąceń w przypadku potrąceń należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych, kwota wolna od potrąceń i jej pomniejszanie
  5) potrącenia gdy w ciągu miesiąca kilka razy wypłacano wynagrodzenie
  6) potrącenia z zasiłków
  7) potrącenia z umów cywilnoprawnych

  11. Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych
  1) Korekta listy płac gdy zwolnienie lekarskie dostarczone zostało po wypłacie wynagrodzenia za pracę
  2) Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe
  3) Niedopłata składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1190 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1530 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:
  specjalistom ds. kadr i płac
  osobom przygotowującym się do pracy w dziale kadr, w dziale personalnym
  pracownikom działów kadr w instucjach publicznych, prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach
  właścicielom firm
  sekretarkom, które osobiście prowadzą sprawy kadrowe
  wszystkim osobom zainteresowanym problematyką obejmującą warsztaty.

 • 6000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.
Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.

Szkolenia o podobnej tematyce