6 Godzin, 1 Dni

Jednostka służby zdrowia jako spółka z o.o. w praktyce

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie opiera się na praktycznych aspektach funkcjonowania spółki

  i rzeczywistych przypadkach występujących w bieżącym działaniu spółek.  Szkolenie uwzględniać będzie:  · specyfikę spółek komunalnych, a wiec spółek z udziałem

  jednostek samorządu terytorialnego;  · specyfikę związaną z przedmiotem działalności spółki;  · specyfikę spółki jednoosobowej;

 • 1.Zasady ustalania składu organów spółki i konsekwencje ich naruszenia
   Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
   Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej
   Skutki wadliwego określenia składu organu
   Kto nie może zasiadać w organach spółki z o.o.
   Zakazy łączenia stanowisk
   Umowa z członkiem organu spółki
   Mandat i kadencja członków organów spółki
   Zasady ustalania chwili wygaśnięcia mandatu
   Skutki wadliwego obliczenia kadencji i mandatu
   Rezygnacja z pełnienia funkcji w organie spółki

  2.Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
   Zasady podejmowania decyzji w spółce z o.o.
   Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
   Pozycja Prezesa Zarząd
   Zasady przeprowadzania posiedzeń Zarządu
   Tryb podejmowania decyzji przez Zarząd
   Kompetencje organu
   Dopuszczalność wydawania poleceń Zarządowi przez Radę Nadzorczą i Wspólników
   Zaskarżanie uchwał Zarządu

  3.Zasady skutecznej reprezentacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
   Kto może reprezentować spółkę?
   Rodzaje i charakter prokury
   Zasady skutecznego udzielania i odwoływania prokury
   Kto i w jaki sposób może skutecznie udzielić pełnomocnictwa?
   Skutki wadliwej reprezentacji
   Odpowiedzialność prokurentów i pełnomocników
   Umowa między spółka a prokurentem/pełnomocnikiem

  4.Nadzór w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
   Prawo wspólnika do informacji i kontroli
   Rola Rady Nadzorczej, a uprawnienia wspólnika
   Kompetencje Rady Nadzorczej
   Rada Nadzorcza w spółce komunalnej
   Zasady wykonywania nadzoru przez Radę Nadzorczą
   Pozycja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
   Zasady przeprowadzania posiedzeń Rady Nadzorczej
   Tryb podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą
   Relacje w stosunku do innych organów spółki
   Zaskarżanie uchwał Rady Nadzorczej

  5.Odpowiedzialność Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
   Wymóg najwyższej staranności i jego konsekwencje
   Rodzaje odpowiedzialności Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
   Zapobieganie odpowiedzialności

  6.Zgromadzenie Wspólników
   Rodzaje Zgromadzeń i konsekwencje tego zróżnicowania
   Kompetencje
   Zasady prawidłowego zwoływania Zgromadzeń Wspólników
   Przebieg obrad Zgromadzenia Wspólników
   Pełnomocnik na Zgromadzeniu Wspólników
   Prawidłowy protokół ze Zgromadzenia
   Zaskarżanie uchwał Zgromadzenia Wspólników
   Specyfika spółki jednoosobowej

  7.Księga udziałów
   Zasady prowadzenia księgi udziałów
   Konsekwencje wadliwego prowadzenia księgi udziałów

  8.Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze spółki
   Rodzaje sprawozdań
   Osoby odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdań
   Terminy składania sprawozdań
   Skutki niezłożenia sprawozdań
   Publikacje sprawozdań
   Obowiązki ujawniania danych w KRS
   Osoby odpowiedzialne za złożenie wniosków do KRS
   Sankcje za niezłożenie wniosków do KRS
   Rodzaje i skutki wpisów
   Zasady i domniemania rządzące rejestrem
   Zasady rejestrowe dot. szpitali

  9.Praktyka dokumentacyjna w spółce z o.o.
   Dokumenty ustrojowe i organizacyjne
   Tekst jednolity umowy spółki
   Regulamin Zarządu – konieczność czy przydatność?
   Regulamin Rady Nadzorczej
   Regulamin Zgromadzenia Wspólników
   Wprowadzanie zmian do aktów korporacyjnych spółki
   Zasady oznaczenia pism i dokumentów spółki
   Porządek korporacyjny

  10.Sprzedaż komercyjna usług opieki zdrowotnej
   Pacjent – konsument
   Umowy z przedsiębiorcami
   Zasady zawierania umów
   Ogólne warunki umów – zasady ich zawierania, zmieniania i rozwiązywania
   Niedozwolone klauzule
   Sankcje za wprowadzanie do umów niedozwolonych klauzul
   Uprawnienia konsumenta – pacjenta
   Dopuszczalne usługi komercyjne

 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 • wykład;

   warsztat,

   dyskusja

 • Kadra kierownicza oraz pracownicy administracyjni jednostek służby zdrowia działających jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Adwokat Katarzyna Stabińska - ekspert w zakresie prawa handlowego, prawa rynków kapitałowych oraz prawa handlowego. Posiada doświadczenie w obsłudze spółek, w tym w doradztwie na rzecz spółek publicznych i grup kapitałowych.

Koordynator prawny przedsiębiorców, w tym grupy kapitałowej będącej jednym z wiodących w kraju podmiotów działających w branży logistycznej.

Doradca przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego, m.in. spółce publicznej będącej liderem producentów i sprzedawców masztów flagowych w Polsce.

Pełnomocnik w procesach związanych z upadłością spółek, doradca prawny przy zawieraniu kontraktów gospodarczych.

Szkolenia o podobnej tematyce