6 Godzin, 1 Dni

grupa max. 10

JAK UNIKAĆ PUŁAPEK W UMOWACH I FORMUŁOWAĆ NIEZBĘDNE ZABEZPIECZENIA?

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
  - zapoznanie z zasadami analizy kontraktów i umów pod kątem niebezpiecznych sformułowań dla sprzedającego i kupującego,
  - wykształcenie umiejętności prognozowania konsekwencji określonych sformułowań w umowie krajowej i kontrakcie zagranicznym,
  - uzyskanie praktycznych porad dotyczących pułapek i błędów w umowach,
  - nabycie umiejętności zabezpieczania się w umowach przed niebezpieczeństwami wynikającymi z pułapek.

 • -1. JAKIE RYZYKA WIĄŻĄ SIĘ Z UMOWĄ Z PARTNEREM KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM?
  - Jakie ryzyka związane są z umową krajową a jakie z kontraktem zagranicznym?
  - Jak ustalić z góry problemy, które mogą pojawić się na etapie realizowania umowy?
  - Jak zmiana sytuacji rynkowej może wpłynąć na znalezienie się jednej ze stron w trudnej sytuacji lub na brak możliwości realizacji umowy krajowej lub kontraktu?

  2. JAK PARTNERZY MOGĄ W SPOSÓB MANIPULACYJNY STARAĆ SIĘ UJĄĆ NIEKORZYSTNE DLA NAS SFORMUŁOWANIA W UMOWACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH?
  - Jakie są problemy wynikające z nieświadomych błędów w umowie?
  - Jakie są problemy wynikające z braku prognozowania skutków określonych zapisów umownych?
  - Jakie mogą być konsekwencje pominięcia określonych zapisów w umowie?
  - W jaki sposób partnerzy dokonują manipulacyjnych sformułowań w klauzulach zasadniczych?
  - W jaki sposób partnerzy dokonują manipulacyjnych sformułowań w klauzulach ogólnych umowy?

  3. GDZIE SZUKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW W UMOWACH I KONTRAKTACH HANDLOWYCH?
  - Które metody wyszukiwania pułapek są najskuteczniejsze?
  - Dlaczego powinniśmy starać się szukać w umowach tego czego tam nie ma?
  - Jakich konkretnych kwestii dotyczą niebezpieczeństwa polegające na zamieszczeniu niekorzystnych sformułowań w umowie krajowej lub kontrakcie zagranicznym?
  - Jakich konkretnych kwestii dotyczą niebezpieczeństwa polegające na braku koniecznych uregulowań w umowie krajowej lub kontrakcie zagranicznym?

  4. JAK UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW BĘDĄC KUPUJĄCYM LUB IMPORTEREM?
  - Jakie są najczęściej spotykane niebezpieczeństwa w umowie stosowane przez sprzedających i eksporterów?
  - Gdzie w umowie powinien szukać niebezpieczeństw kupujący?
  - W jaki sposób manipulacyjne partner może wykorzystywać ofertę oraz potwierdzenie zamówienia i jak temu zapobiegać?
  - Jak zapobiegać włączaniu niekorzystnych sformułowań w Ogólnych Warunkach Sprzedaży?
  - Jak powinien unikać kupujący zobowiązania w umowie do odpowiedzialności za niedotrzymanie?

  5. JAK UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTW BĘDĄC SPRZEDAJĄCYM LUB EKSPORTEREM?
  - Jakie są najczęściej spotykane niebezpieczeństwa w umowie stosowane przez kupujących i importerów?
  - W jaki sposób manipulacyjne partner może wykorzystywać zapytanie ofertowe oraz zamówienie i jak temu zapobiegać?
  - Jak zapobiegać włączaniu niekorzystnych sformułowań w Ogólnych Warunkach Zakupu?
  - Jak powinien unikać sprzedający zobowiązania w umowie do odpowiedzialności za podmioty trzecie, czy za bark dostawy spowodowany siłą wyższą?

  6. JAK ELIMINOWAĆ NIEZGODNOŚCI W UMOWACH I KONTRAKTACH?
  - Jakie są zasady pierwszeństwa poszczególnych części umowy i jak rozwiązywać niezgodności pomiędzy nimi?
  - Jakie niebezpieczeństwa pojawiają się w załącznikach do umowy?
  - Które z zapisów w jej części zasadniczej mogą aktywować odmienne postanowienia w częściach uzupełniających?
  - Kiedy rozbieżności pomiędzy umową a warunkami ogólnymi na stronie www partnera mogą stanowić niebezpieczeństwo?

  7. JAK ODWOŁAĆ SIĘ DO PRAWA WŁAŚCIWEGO W CELU ELIMINOWANIA NIEBEZPIECZEŃSTW?
  - Kiedy można obronić się przed niekorzystnymi postanowieniami prawno-zwyczajowymi, poprzez właściwe ich wyłączenie w tekście, a kiedy będzie to nieskuteczne?
  - W jaki sposób partner może wesprzeć się w sytuacji spornej systemem uwarunkowań umowy (konwencjami, prawem UE, ustawami, uzansami i zwyczajami)?
  - Które z niebezpieczeństw mogą wynikać z Konwencji CISG i nowojorskiej oraz zwyczajów i uzansów?

  8. JAK RELACJE PARTNERSKIE Z PARTNEREM HANDLOWYM WYKORZYSTAĆ DO ELIMINOWANIA ZAGROŻEŃ W UMOWACH?
  - Na czym powinny polegać relacje partnerskie w biznesie i jak uświadomić to partnerowi?
  - Jakich argumentów użyć wobec partnera w trudnej sytuacji, która wniknęła z niebezpiecznych zapisów w umowie?
  - Jak budować relacje z partnerem w celu rozwiązywania problemów, pojawiających się na etapie realizacji umowy?

  Analiza przypadków (case study):
  - wyszukiwanie pułapek w kontraktach eksportowych i importowych oraz umowach krajowych,
  - praktyczna analiza umów i procedur pod kątem zabezpieczeń przed pułapkami,
  - analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach).

  Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

  Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
  DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt.

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z wpisanym programem merytorycznym

 • Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów.

 • Kadra menedżerska i handlowcy, pracownicy działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów.

 • 490 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach.

Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.””

Szkolenia o podobnej tematyce