16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu? 2- dniowe szkolenie - niezbędnik kierownika projektu.

5 900,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Usprawnienie procesu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, zmniejszenie ryzyka zwrotu środków, podniesienie kompetencji zarządczych osób odpowiedzialnych za realizację projektów współfinansowanych z UE.

 • 1. Wniosek aplikacyjny, umowa o dofinansowanie, załączniki do umowy. Najważniejsze informacje dla kierownika projektu.
  1.1 Planowanie realizacji projektu,
  1.2 Tworzenie sieci projektu w oparciu o harmonogram
  1.3 Kamienie milowe projektu
  1.4 Monitoring wskaźników projektu
  2. Przygotowanie zespołu projektowego do realizacji projektu
  2.1 Ustalenie niezbędnych zasobów do realizacji projektu
  2.2 Ustalenie zakresu niezbędnych kompetencji/stanowisk do prawidłowej realizacji projektu
  2.3 Podział zadań między członków zespołu
  2.4 Kierownik projektu jako lider
  3. Kwalifikowalność wydatków
  3.1 Ocena kwalifikowalności wydatków
  3.2 Wydatki niekwalifikowalne
  3.3 Zasada faktycznego poniesienia wydatku
  3.4 Zakup, leasing i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  3.5 Podatek VAT- kiedy kwalifikowalny w całości, kiedy częściowo a kiedy niekwalifikowalny?
  3.6 Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu
  3.7 Uproszczone metody rozliczania wydatków
  3.8 Koszty pośrednie
  4. Zamówienia udzielane w ramach projektu- wybór wykonawców, dostawców, ekspertów
  4.1 Zamówienia o wartości do 20 tys. zł netto
  4.2 Zamówienia o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto
  4.3 Zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł netto- stosowanie zasady konkurencyjności
  4.3.1 Warsztaty z zakresu obsługi bazy konkurencyjności, sporządzania zapytań ofertowych, protokołów zdawczo-odbiorczych
  4.4 Zasada konkurencyjności a PZP
  4.5 Główne nieprawidłowości w udzielaniu zamówień – case study
  5. Kwalifikowalność wydatków związanych z angażowaniem personelu projektu
  5.1 Koszty osobowe- kiedy są kwalifikowalne a kiedy nie? Różnice między projektami współfinansowanymi z EFS a EFRR
  5.2 Stosunek pracy
  5.3 Umowy cywilno-prawne
  5.4 Samozatrudnienie
  5.5 Dokumenty potwierdzające wykonanie prac przez personel projektu- prawidłowe rozliczanie wydatków
  5.6 Główne obostrzenia dotyczące angażowania personelu projektu. W jakich przypadkach zatrudnienie do projektu własnego pracownika będzie uznane za nieprawidłowość i koszt niekwalifikowalny?
  6. Jak dokonywać zmian w projekcie?
  6.1 Zakres możliwych zmian w projekcie
  6.2 Zmiana wartości wskaźników produktu i rezultatu
  6.3 Zmiana wartości budżetu
  6.4 Zmiana harmonogramu.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1190.00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1490 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:
  -główni księgowi,
  -pracownicy administracji publicznej i samorządowej,
  -osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,
  -kierownicy działów finansowo-księgowych,
  -członkowie zespołów projektowych,
  -osoby, które planują aplikować o środki finansowe w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020,
  -osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia problematyką.

 • 5900 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Katarzyna Sapa
Specjalizacja trenerska:

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Doradca, trener i praktyk w zakresie wdrażania innowacji zarówno produktowych (modelowanie biznesowe, komercjalizacja wiedzy i technologii, tworzenie i realizacja projektów B+R dla firm i uczelni wyższych) jak i organizacyjnych (podnoszenie kompetencji pracowniczych, badanie potrzeb szkoleniowych, ocena i motywowanie pracowników, komunikacja w organizacji, CSR). Magister socjologii, ukończone studia MBA na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Prowadzi projekty od powstania pomysłu, przez pozyskanie zewnętrznego finansowania, wdrożenie, rozliczenie, audyt i ewaluację. Jako Project Manager i doradca ds. rozwoju pracowała w wielu firmach w Polsce, również jako członek zarządu w spółkach akcyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami innowacyjnymi o złożonej strukturze i rozproszonym, interdyscyplinarnym zespole. W pracy korzysta z narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń oraz metodyki PCM. W ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 (m.in.: RPO, POPC, POIR, POIŚ, POWER) pomogła swoim Klientom pozyskać ponad 50 mln zł ze środków UE. Od 7 lat szkoli członków i liderów zespołów projektowych odpowiedzialnych za pozyskiwanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

Szkolenia o podobnej tematyce