6 Godzin, 1 Dni

grupa max. 10

Import i Zakupy Wewnątrzwspólnotowe. Zabezpieczenie interesów kupującego w nowych uwarunkowaniach prawnych i zwyczajowych.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Naszym celem jest pokazanie, jak dokonać właściwych zabezpieczeń w umowach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów dla obu partnerów, w sytuacji powstania sporu. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.
  Wiele przedsiębiorstw z powodzeniem działa na rynku globalnym, dokonując zakupów za granicą, zarówno na rynku Unii Europejskiej, jak i z krajów spoza UE . Umowy zawierane z partnerem zagranicznym są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. Należy pamiętać, że konwencje międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawami, regulującymi te kwestie.
  Polska, wstępując do UE uznała ponadto pierwszeństwo prawa UE nad rozwiązaniami krajowymi. Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie. Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów.
  Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (poufność, prawa autorskie), procedury (transport multimodalny, nowe dokumenty, formy rozliczeń, itp.), ale także zwyczaje w tym zakresie (Incoterms, UCP, URDG, itp.).

 • Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
  - zapoznanie z zasadami prowadzenia handlu zagranicznego w zakresie importu, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach,
  - praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,
  - nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy zakupu z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach,
  - uzupełnienie i uporządkowanie podstawowej wiedzy o imporcie, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera

  1. NIEZBĘDNA WIEDZA PRAWNO-ORGANIZACYJNA DOTYCZACA IMPORTU.
  - Jakie należy uwzględnić uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów zakupu od partnera zagranicznego?
  - Jak wybrać prawo właściwego w umowie według nowego Rozporządzenia PE?
  - Gdzie szukać informacji o nowym rynku zagranicznym – kontrahentach, cenach, procedurach importowych?
  - Jak posłużyć się Konwencją CISG w zakupach?

  2. PROCEDURY ETAPU OFERTOWEGO W IMPORCIE.
  - Kiedy umowa została zawarta w formie oferty z partnerami z UE i spoza UE?
  - Zasady posługiwania się zapytaniem ofertowym oraz organizowania przetargów w imporcie?
  - Jak sporządzić zamówienie i przeforsować swoje OWZ, uwzględniając specyfikę różnych rynków?
  - Kto może zawrzeć umowę ze strony partnera zagranicznego i jak to sprawdzić?

  3. WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU (BAZY DOSTAWY I PŁATNOŚCI) PRZEZ IMPORTERA.
  - Jak dobrać bazę dostawy w imporcie wg. Incoterms 2010, zabezpieczając interesy kupującego?
  - Jaka powinna być baza dostawy przy zakupach morskich i dostawach na składy celne?
  - Jakie są uregulowania dotyczące maksymalnego terminu odroczenia płatności w imporcie z UE?
  - Jak powinien negocjować importer, gdy eksporter żąda różnych form zabezpieczenia płatności, w tym gwarancji czy akredytywy?

  4. ZABEZPIECZANIE INTERESÓW IMPORTERA W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH.
  - Jak negocjować ze strony importera kary umowne i procedury dochodzenia reklamacji?
  - Jak zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu jakości na różnych rynkach?
  - Kiedy wykorzystać odpowiedzialność umowną, a kiedy odpowiedzialność z mocy prawa?
  - Dlaczego na niektórych rynkach lepiej wybrać arbitraż niż sąd powszechny?
  - Jak i w których obszarach można zwolnić się od odpowiedzialności kontraktowej będąc importerem?
  - Kiedy, jak, gdzie….? Odpowiedzi na problemy uczestników.

  Analiza przypadków (case study):
  - analiza zapisów w kontraktach i dokumentach w handlu zagranicznym, z punktu widzenia interesów importera,
  - omówienie sytuacji spornych w imporcie na podstawie zdjęć z portów, magazynów, terminali.

  Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

  - Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
  - DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
  - Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.

 • Wykład, warsztaty, studia przypadków.

 • Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Kadry menedżerskiej, pracowników działów: importu i zakupów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt. Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy: - wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, - materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis), - możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu, - zaświadczenie ukończenia szkolenia,

Dr hab. Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach.

Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.

Szkolenia o podobnej tematyce