6 Godzin, 1 Dni

grupa max. 10

HANDEL WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY, EKSPORT, IMPORT.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Umowy zawierane z partnerem zagranicznym, zarówno z UE, jak i spoza UE, są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. Polska, wstępując do UE uznała ponadto pierwszeństwo prawa UE nad rozwiązaniami krajowymi.

  Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie. Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (np. nowe uregulowania w zakresie prawa właściwego), procedury (np. nowe zasady postępowania z akredytywami czy gwarancjami), ale także zwyczaje w tym zakresie (np. nowe bazy dostawy wg. Incoterms).

  Naszym celem jest pokazanie, jak dokonywać eksportu, importu i prowadzić handel wewnątrzwspólnotowy, z uwzględnieniem właściwych zabezpieczeń w umowach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów dla obu partnerów, w sytuacji powstania sporu.

  Ostatnio w Polsce zaczęły między innymi obowiązywać uregulowania wdrażające Dyrektywę UE, dotyczące szczególnie istotnych kwestii przy negocjowaniu i zawieraniu umów handlowych w ramach UE, jakimi są problemy z ustalaniem płatności.

  Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

  - zapoznanie z zasadami prowadzenia eksportu, importu i handlu wewnątrzwspólnotowego, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach,
  - praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,
  - nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach,
  - uporządkowanie wiedzy o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.

 • 1. AKTUALNOŚCI W ZAKRESIE ZMIAN PRAWNYCH I ZWYCZAJOWYCH.
  - Jakie aktualne rozwiązania prawne należy uwzględnić przy zawieraniu umów z partnerem zagranicznym z UE i spoza UE?
  - Jaka jest rola międzynarodowych zwyczajów handlowych, które mają zastosowanie do umów handlowych?
  - Dlaczego czasami należy wyłączyć z umowy postanowienia Konwencji NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)?
  - Kiedy ma zastosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Rzym I)?
  - Jak na negocjowanie terminów płatności w ramach UE wpłynęło wdrożenie Dyrektywy o terminach zapłaty?
  - Które z uregulowań mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a które można zmieniać umową?

  2. WYBÓR PRAWA WŁAŚCIWEGO W KONTRAKTACH Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM.
  - Na czym polegają zasady wyboru prawa właściwego dla umowy według Rozporządzenia Rzym I?
  - Co to jest prawo PECL i PICC?
  - Jakie prawo ma zastosowanie do umowy w sytuacji braku wyraźnego wyboru prawa?
  - Jak powinien prawo negocjować eksporter, a jak importer?
  - Co to znaczy domniemany wybór prawa?

  3. USTALANIE BAZY DOSTAWY W EKSPORCIE I IMPORCIE.
  - Jak ująć bazę dostawy w kontrakcie i dlaczego niezbędna jest jej wykładnia wraz z rokiem edycji?
  - Jakie były najważniejsze zmiany w nowej wersji Incoterms 2010 i jak stosować nowe reguły DAP i DAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych?
  - Czy kontrakty oparte na zlikwidowanej regule DDU są ważne i czy można dokonać na ich podstawie odprawy celnej?
  - Kiedy w umowach mają zastosowanie zwyczaje RAFTD i Combiterms?

  4. PREFERENCJE W ZAKRESIE SPOSOBU ROZLICZEŃ KONTRAKTU.
  - Ile wynosi maksymalny, dopuszczalny termin płatności w UE i jakie są konsekwencje innego uregulowania tej kwestii w umowie?
  - Jakie pojawiły się alternatywy gwarancji bankowych według najnowszych zwyczajów URDG 758 i w praktyce bankowej?
  - Jak rozliczać umowy akredytywą według UCP 600, w tym stanby L/C oraz wykorzystać niekonwencjonalne zabezpieczenia finansowe umów?

  5. ZAWIERANIE UMÓW W FORMIE OFERTY Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI – PRAKTYKA NA RÓŻNYCH RYNKACH.
  - Jak zawierać umowy w formie oferty z partnerem z UE i spoza UE, zgodnie z postanowieniami Konwencji CISG?
  - W którym momencie uważa się za uzgodnione ogólne warunki sprzedaży / zakupu, w różnych systemach prawnych?
  - Jakie postanowienia dotyczące oferty zawiera Konwencja CISG?
  - Ile czasu wiąże oferta w handlu zagranicznym, w zależności od formy, w której została złożona?

  6. NEGOCJOWANIE ZABEZPIECZEŃ W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH PRZEZ EKSPORTERA I IMPORTERA.
  - Jakie są zasady negocjowania klauzul umów jednodokumentowych, zgodnych z koncepcją kontraktów wzorcowych i wykładnią ICC?
  - Jaka jest wykładnia siły wyższej i jak powinno być to ujęte w kontrakcie?
  - Dlaczego kary umowne mogą być niebezpieczne dla kupującego?
  - W jaki sposób sprzedający może zabezpieczyć się przed ryzykiem wysokiej odpowiedzialności z tytułu kar umownych?
  - Kiedy kary umowne nie zabezpieczają właściwie interesów kupującego, w szczególności w sytuacji wysokiej szkody, spowodowanej niedotrzymaniem terminu dostawy?
  - Czy można ustalać kary z partnerami zagranicznymi za opóźnienie czy tylko za zwłokę?
  - Jak formułować klauzule poufności i praw autorskich w odniesieniu do podmiotów zagranicznych?
  - Kiedy można odstąpić od umowy, dokonać zmiany jej postanowień w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków, zwolnić się od odpowiedzialności kontraktowej w ramach eksportu, importu i dostaw wewnątrzwspólnotowych?

  7. PRECYZOWANIE W UMOWIE ODPOWIEDZIALONOŚCI Z TYTUŁU JAKOŚCI TOWARU CZY USŁUGI.
  - W jakich sytuacjach kupujący może dochodzić roszczeń z tytułu jakości przez okres dłuższy niż określony w gwarancji jakości?
  - Co to znaczy niezgodność dostawy z umową i jak do tego odnosi się Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów?
  - Jak można wyłączyć niekorzystne dla eksportera postanowienia Konwencji CISG?
  - Jak uwzględnić w umowach problem odpowiedzialności za produkt niebezpieczny w prawodawstwie UE?

  8. USTALANIE SPOSOBU ROZSTRZYGANIA SPRAW SPORNYCH W OBROCIE Z ZAGRANICĄ.
  - Kiedy warto wynegocjować sąd państwowy a kiedy arbitraż?
  - Dlaczego czasami nie należy wybierać sądu czy arbitrażu we własnym kraju?
  - Jakie postanowienia Konwencji nowojorskiej są kluczowe przy wyborze sądów arbitrażowych?
  - Co to jest tzw. organ kompetentny do rozstrzygania sporów zagranicznych?
  - W jaki sposób zabezpieczać skuteczne dochodzenie roszczeń wobec partnerów z odległych rynków?

  Analiza przypadków (case study):
  - praktyczna analiza konkretnych przypadków i zapisów w umowach z partnerem zagranicznym,
  - analiza dokumentów stosowanych w handlu zagranicznym,
  - omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

  Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
  DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
  Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt.

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z wpisanym programem merytorycznym

 • Wykład, dyskusja, konsultacje po szkoleniu.

  Analiza przypadków (case study):
  - analiza konkretnych przypadków i zapisów w umowach z partnerem zagranicznym,
  - analiza dokumentów stosowanych w handlu zagranicznym,
  - omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

  DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
  NOWOŚĆ! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

 • Szkolenie kierujemy do: kadry menedżerskiej, handlowców, przedstawicieli handlowych, pracowników działów eksportu i importu, zakupów oraz każdego, kto negocjuje i zawiera umowy handlowe.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Dr hab. Wojciech Budzyński. Ekspert, uznany specjalista w zakresie negocjowania, zawierania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym.
Zagadnieniami tymi zajmuje się od wielu lat zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy. Wiedzę praktyczną zdobywał od 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce.
Autor wielu książek o tematyce handlowej wydanych w kraju i za granicą. Ceniony trener-konsultant. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców.

Szkolenia o podobnej tematyce