12 Godzin, 2 Dni

GWARANCJA I RĘKOJMIA - REWOLUCYJNE ZMIANY W PRZEPISACH - NOWE REGULACJE OBOWIĄZUJĄCE OD 25 GRUDNIA 2014 Jak przygotować firmę do większej odpowiedzialności w tworzeniu kontraktów, warunków zakupu i sprzedaży towarów oraz usług?

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szanowni Państwo,  wprowadzona w dniu 30 maja 2014r. przez Sejm RP Ustawa o prawach konsumentów, która obowiązuje od 25 grudnia 2014r. nie odnosi się tylko do transakcji na linii sprzedający – konsument, ale wywiera ogromny wpływ na regulacje współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Nowe przepisy w zakresie rękojmi i gwarancji w odniesieniu do Kodeksu Cywilnego mają wręcz rewolucyjny oddźwięk w zakresie zawieranych przez firmy umów sprzedaży, umów dostawy, umów o dzieło, umów o roboty budowlane itp.

  „Niejakiemu przeniesieniu do Kodeksu cywilnego ulegną regulacje dotyczące rękojmi i gwarancji zawarte od 2002 roku w tzw. Ustawie o sprzedaży konsumenckiej (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego – Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), które zastąpią w znacznej części aktualne uregulowania. W praktyce oznacza to, że obowiązujące w firmach procedury, czy zasady dotyczące treści ofert, postępowań reklamacyjnych, montażu i uruchomienia sprzedawanych rzeczy czy napraw gwarancyjnych powinny zostać dostosowane do nowych przepisów”  mec. Monika Drab-Grotowska

  ekspert prowadzący szkolenie  W trakcie szkolenia dowiesz się:  Jak zgodnie z aktualnymi regulacjami dostosować zapisy umowne dotyczące gwarancji i rękojmi?

  Jak prawidłowo tworzyć treści ofert według nowych uregulowań?

  Jakie prawa posiada kupujący zgodnie z nowymi przepisami?

  Jak aktywnie reagować na zgłoszenia reklamacyjne klientów?

  Jaka jest odpowiedzialność sprzedającego wobec nabywcy towarów i usług?

  Co zmieniło się w zakresie postępowania gwarancyjnego oraz reklamacyjnego i jak prawidłowo je przeprowadzać?  Dlaczego warto wziąć udział w zajęciach?  Poznasz praktyczne ujęcie i interpretacje najnowszych zmian prawnych

  Przeanalizujesz najnowsze orzecznictwo w zakresie procesów z tytułu rękojmi i gwarancji

  Poznasz prawidłowe i aktualne sposoby tworzenia zapisów w umowach sprzedaży, dostaw itp.

  Dowiesz się, jak prawidłowo konstruować zapisy umowne dotyczące rękojmi za wady oraz gwarancji jakości

  Poznasz dobre praktyki prowadzenia postepowania reklamacyjnego według nowych przepisów

 • PROGRAM I i II DZIEŃ SZKOLENIA

  ZMIANY W ZAKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI WCHODZĄCE W ŻYCIE 25 GRUDNIA 2014 R. – ANALIZA ZMIAN NA PRZYKŁADACH I PRAKTYCZNE WDROŻENIE NOWYCH REGULACJI

  Jak zadbać w nowych warunkach prawnych o prawidłowe relacje handlowe z kupującymi?

  Nowa definicja pojęcia „wady fizycznej”
  Przeniesienie ciężaru odpowiedzialności za nieprzydatność rzeczy do wskazanego przez kupującego użytku z kupującego na sprzedawcę
  Odpowiedzialność sprzedawcy za nieprzydatność rzeczy do wskazanego przez kupującego użytku
  Case study: W jaki sposób aktywnie reagować na uwagi klienta odnośnie celu zakupu, aby nie narazić się na zarzut, że sprzedany towar jest niezgodny z umową?
  Nieprawidłowy montaż lub uruchomienia jako wada fizyczna
  Modyfikacja uprawnienia kupującego do żądania obniżenie ceny
  Case study: W jakich sytuacjach i w jaki sposób kupujący będzie mógł dokonać jednostronnego obniżenia ceny?
  Modyfikacja uprawnienia sprzedawcy do przeciwdziałania złożonemu przez kupującego oświadczeniu o odstąpieniu od umowy
  Case study: Kiedy sprzedawca będzie mógł doprowadzić do uchylenia oświadczenia o odstąpieniu?
  Wydłużenie oraz przebudowa sposobu liczenia terminów obowiązywania rękojmi
  Całkowita nowość - Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów przez poprzednich sprzedawców
  Zmiana przepisów o gwarancji przy sprzedaży
  Niepotrzebny dokument gwarancyjny. Udzielenie gwarancji w reklamie. Jak zabezpieczyć interes firmy? Wydłużenie termin obowiązywania gwarancji
  Nowy termin na wykonanie obowiązków przez gwaranta

  RĘKOJMIA ZA WADY– PRZYKŁADY RYNKOWE ORAZ WNIOSKI DLA PRAKTYKÓW WYNIKAJĄCE Z ORZECZNICTWA SĄDOWEGO

  Jak prawidłowo postępować w przypadku wad towarów?

  Funkcja rękojmi; odpowiedzialność absolutna
  Wady fizyczne
  Należyta jakość rzeczy sprzedanej
  Braki ilościowe
  Wadliwość rzeczy, a opakowanie

  Wady prawne
  Odpowiedzialność sprzedawcy

  Wada znana kupującemu
  Ciężar dowodu
  Wada jawna i ukryta
  Umowna modyfikacja odpowiedzialności
  Granice modyfikacji

  Zawiadomienie o wadzie - akty staranności
  Uprawnienia kupującego

  Rozróżnienia rodzajów rzeczy sprzedanej
  Wymiana rzeczy wadliwej
  Usunięcie wady
  Odstąpienie od umowy
  Terminy dotyczące kupującego z tytułu wad fizycznych
  Przejście uprawnień z rękojmi
  Odpowiedzialność odszkodowawcza
  Terminy dochodzenia uprawnień
  Zarzut z rękojmi
  Skutki podstępu

  GWARANCJA JAKOŚCI - PRZYKŁADY ORAZ WNIOSKI DLA PRAKTYKÓW WYNIKAJĄCE Z ORZECZNICTWA SĄDOWEGO I NOWYCH PRZEPISÓW

  Jak prowadzić prawidłowy proces i dokumentację gwarancyjną?

  Pojęcie i charakter prawny, gwarancja vs rękojmia
  Przesłanki odpowiedzialności sprzedającego w zakresie gwarancji
  Uprawnienia kupującego z tytułu gwarancji
  Umowy o przejęcie obowiązku wykonywania świadczeń gwarancyjnych
  Naprawienie szkody – postępowanie, procedury
  Tzw. Umowy serwisowe – jak je realizować? Jakie są uprawnienia i obowiązki stron? – przykłady

  PROCEDURA REKLAMACYJNA WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH NOWYCH REGULACJI

  Jak zgodnie z nowymi przepisami organizować obsługę reklamacji?

  Sposoby składania reklamacji
  Treść zgłoszenia reklamacyjnego
  Czas rozpatrywania reklamacji
  Postępowanie w razie nie uznania reklamacji

 • certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. W trakcie zajęć ekspert wraz z uczestnikami będzie analizował najnowsze regulacje ich interpretacje i sposoby praktycznego ich zastosowania. Liczne case study z polskiego rynku będą obrazować dobre i złe praktyki oraz możliwe rozwiązania.

 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy:  Kierowników i pracowników firm odpowiedzialnych za sprzedaż/nabywanie usług lub towarów

  Osoby odpowiedzialne za przygotowanie umów, zapytań, negocjacje warunków handlowych

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

mec. Monika Drab - Grotowska

Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli

Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.

Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

Szkolenia o podobnej tematyce