12 Godzin, 2 Dni

Gospodarowanie odpadami w 2017 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie obejmuje swym zakresem omówienie:

  1. Prawa Unii Europejskiej, w szczególności dyrektywy o odpadach, rozporządzeń w sprawie utraty statusu odpadów, unijnego rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów, rozporządzenia w sprawie właściwości niebezpiecznych odpadów, rozporządzenia w sprawie klasyfikacji substancji, projektu zmieniającego dyrektywę o odpadach;

  2. Prawa krajowego, w szczególności ustawy o odpadach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku wraz ze zmianami obowiązującymi od 2017 r., ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz znaczącej ilości obowiązujących i projektowanych aktów wykonawczych do ustawy o odpadach, a także obowiązujących orzeczeń organów odwoławczych, WSA oraz NSA.

  Na zajęciach trener przedstawi i omówi najistotniejsze zagadnienia z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa począwszy od kwestii podstawowych, takich jak terminologia stosowana w gospodarowaniu odpadami, poprzez stosowanie prawa w praktyce, praktycznych sposobów wykonywania prawa w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości do zagadnień skierowanych do profesjonalistów, takich jak metody i oceny spełniania warunków ustawowych, niuanse w trakcie kontroli, orzecznictwo sądów w praktyce.

  Omawianie zagadnień będzie prowadzone ze wsparciem interpretacji Ministerstwa Środowiska, orzeczeniami sądów, obowiązujących dokumentów technicznych. Uczestnicy szkolenia mają możliwość bieżącej konsultacji problemów, z którymi zetknęli się lub mają trudności w ich rozwiązaniu w wykonywanej pracy.

  Więcej informacji: http://www.jgt.pl/szkolenia/odpady_2017gos

 • Dzień I,

  1. Podstawowe zagadnienie dotyczące prawa Unii Europejskiej, w tym omówienie dyrektywy odpadach, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz decyzji.

  2. Projektowane zmiany w prawie UE dotyczące gospodarki odpadami.

  3. Omówienie podstawowych pojęć stosowanych w gospodarce odpadami, w tym odpadów oraz pochodnych definicji odpadów, odzysk, unieszkodliwianie, posiadacz odpadów, wytwórca odpadów itp.

  4. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – zagadnienia związane z praktyką oraz wydawaniem decyzji administracyjnych.

  5. Właściwości odpadów powodujące, iż odpady uznaje się za odpady niebezpieczne – rozporządzenie UE.

  6. Nowy katalog odpadów – różnice pomiędzy prawem krajowym a prawem UE.

  7. Omówienie luk prawnych w braku transpozycji prawa UE m.in. zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, poprawne stosowanie załącznika nr III do ustawy.

  8. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów a także znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami – nowe definicje: substancja stwarzająca zagrożenie w kontekście rozporządzeń UE, metal ciężki, metal przejściowy, zestalanie odpadów, stabilizowanie odpadów.

  9. Urządzenie, instalacja, przetwarzanie odpadów poza instalacjami.

  10. Zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji.

  Dzień II,

  1. Zasady korzystania z instrumentu prawnego klasyfikującego część materiałów i substancji jako produkt uboczny.

  2. Utrata statusu odpadów – kryteria określające kiedy odpad przestaje być odpadem, praktyczne stosowanie przepisów prawa UE.

  3. Mechanizm przekazywania odpadów osobom fizycznym w zestawieniu z mechanizmem przygotowania odpadów do ponownego użycia.

  4. Ewidencja i sprawozdawczość odpadów, w tym omówienie dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji wynikające z ustawy o odpadach.

  5. Transport odpadów – nowe rozporządzenie Ministra Środowiska.

  6. Zasady wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… z uwzględnieniem przepisów stosowanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

  7. Nowe zasady gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

  8. Wybrane zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi: prowadzenie RIPOK, PSZOK, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów. Omówienie nowych formularzy sprawozdawczych z odpadów komunalnych przeznaczonych dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, gmin oraz urzędów marszałkowskich. Przykładowe formularze – wypełnianie, ćwiczenia.

  9. Planowany rejestr wprowadzających produkty oraz gospodarujących odpadami, który ma być prowadzony przez marszałków województw.

  10. Podstawowe informacji dotyczące kontroli inspekcji.

  11. Kary.

  12. Pytania, analiza przypadków, dyskusja.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających styczność w ramach wykonywanych obowiązków służbowych z problematyką odpadów, m.in. do osób:
  • sporządzających dokumentacje techniczne,
  • wykonujących zadania organów administracji publicznej,
  • stosujących prawo w praktyce.

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, były wieloletni pracownik administracji publicznej, aktualnie zajmuje się działalnością konsultingową. Autor publikacji, trener na szkoleniach.

Szkolenia o podobnej tematyce