24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 12

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych

Wrocław Termin pewny 1 810,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 810,00 PLN + VAT
Zakopane Termin pewny 1 810,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących organizacji funkcjonowania magazynów, wyposażenia technicznego, procesów składowania i manipulacji towarów, metod kompletacji, zarządzanie magazynami oraz kosztów procesów składowania i manipulacji towarów. Całość zadań szkoleniowych jest podporządkowana poprawie funkcjonowania magazynów, poszukiwaniu możliwości składowania i usprawnieniu przepływu towarów w różnych rodzajach magazynów.

  Korzyści dla uczestników
  Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć szereg efektów, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki magazynowej, tj.:
  • opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w magazynach,
  • zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów,
  • określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów,
  • określenie potrzeb wyposażenia technicznego oraz zaprojektowanie wykorzystania poszczególnych urządzeń,
  • kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,
  • podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową,
  • dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia,
  • określenie rodzaju kosztów magazynowania i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa,
  • analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.

 • Dzień I - "Organizacja gospodarki magazynowej i realizacja operacji magazynowych"

  1. Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej:
  • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

  2. Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie:
  • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
  • zakresy obowiązków,
  • odpowiedzialność osób funkcyjnych,
  • obieg informacji,
  • uwarunkowania funkcjonowania.

  3. Poziom i asortyment zapasów:
  • podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ),
  • charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania,
  • dostosowanie wyposażenia technicznego do rodzaju zapasów.

  4. Technologia operacji magazynowych:
  • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
  • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
  • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów.

  5. Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie:
  • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
  • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
  • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

  6. Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej:
  • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
  • dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
  • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
  • realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
  • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych,
  • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

  Dzień II - "Organizacja gospodarki magazynowej i realizacja operacji magazynowych"

  1. Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów:
  • metoda stałych miejsc składowych,
  • metoda wolnych miejsc składowych,
  • metody mieszane,
  • metody kompletacji zapasów.

  2. Metody składowania zapasów:
  • organizacja tradycyjnych metod składowania,
  • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
  • rozmieszczenie zapasów w magazynach.

  3. Wyposażenie techniczne magazynów:
  • certyfikaty urządzeń wyposażenia technicznego magazynów,
  • zasady doboru wyposażenia technicznego.

  4. System wymiarowy opakowań usprawniający międzynarodowy obrót materiałowy:
  • unormowania normatywne dotyczące systemu wymiarowego opakowań,
  • określenie i podział i wykorzystanie jednostek ładunkowych.

  5. Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych:
  • akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej,
  • wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania,
  • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp,
  • obowiązki pracodawcy i pracowników,
  • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

  Dzień III - "Przeprojektowanie magazynów istniejących i projektowanie nowych obiektów"

  1. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych:
  • zasady znakowania ładunków w magazynach,
  • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
  • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN,
  • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach - technika RFID.

  2. Normatywy projektowe (międzynarodowe) wykorzystywane w gospodarce magazynowej:
  • potrzeby przestrzeni składowej,
  • analiza i ocena optymalizacji wykorzystania magazynów,
  • analiza zapotrzebowania na poszczególne rodzaje urządzeń technicznych.

  3. Przeprojektowanie magazynów istniejących:
  • zasady efektywnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz rozmieszczenia towarów w magazynie,
  • zasady przeprojektowania,
  • obliczenie i optymalizacja przestrzeni składowej i innych stref w magazynie,
  • wybór optymalnego wariantu rozwiązania z określeniem potrzeb sprzętowych.

  4. Projektowanie magazynów nowo planowanych:
  • zasady stosowane przy projektowaniu nowych magazynów,
  • optymalizacja wielkości magazynów i rozmieszczenia poszczególnych stref funkcjonalnych,
  • warianty rozwiązań przy projektowaniu nowych magazynów.

  5. Analiza możliwości usprawnień organizacji funkcjonowania magazynów:
  • opracowanie rozwiązań usprawniających działanie w magazynach, wdrożenie opracowanych rozwiązań w magazynach,
  • ocena przyjętych usprawnień.

 • ukończenia szkolenia

 • Szkolenie skierowane jest do kierowniczej kadry przedsiębiorstw oraz pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów).

 • 1 810,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce