0 Godzin, 1 Dni

FMEA Failure Mode and Effect Analysis (Analiza ryzyk)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Opis warsztatu:

  W realnym świecie nie istnieje coś takiego jak bezproblemowe funkcjonowanie firmy. Na skutek nieustających, dynamicznych zmian otoczenia biznesowego, przed każdą firmą wcześniej czy później staje widmo problemów bądź sytuacji kryzysowej. Nieuchronność zjawisk kryzysowych, z jednej strony rodzi potrzebę odpowiednio wczesnego wykrywania zagrożeń funkcjonowania organizacji, z drugiej zaś – stanowi inspirację do poszukiwania nowych koncepcji i metod zarządzania, które mogłyby uchronić organizację przed kryzysem, odsunąć w czasie jego pojawienie się bądź ułatwić przezwyciężenie.

  Zjawiska kryzysowe w firmie, mimo wielu pozytywnych skutków, jakie mogą przynieść, są w gruncie rzeczy niekorzystne. Należy im zatem, w miarę możliwości, zapobiegać, a gdy, mimo usilnych prób ich zażegnania, wystąpią – przezwyciężać. I jedno i drugie nie jest właściwie możliwe bez uprzedniego zidentyfikowania i rozpoznania przyczyn, które doprowadziły do takiego stanu. Ogół przyczyn zjawisk kryzysowych w firmie można podzielić na zewnętrzne (płynące z otoczenia firmy) oraz wewnętrzne (powstałe wewnątrz firmy). Ich eliminowanie bądź przeciwdziałanie w większości przypadków leży w pełni w gestii przedsiębiorstwa.

  Najskuteczniejszym narzędziem w zakresie przewidywania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym jest FMEA (ang. Failure Mode and Effect Analysis), czyli analiza przyczyn problemów i błędów prowadzona w celu zidentyfikowania potencjalnych ryzyk i zagrożeń w funkcjonowaniu poszczególnych obszarów firmy (procesów i produktów), służąc tym samym minimalizacji strat spowodowanych niską jakością produktów i usług. FMEA została opracowana w latach sześćdziesiątych XX wieku dla potrzeb amerykańskiego programu kosmicznego Apollo. Sukces, jaki metoda odniosła w NASA spowodował szybką jej popularyzację szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym czy lotniczym.

  FMEA jest analityczną techniką stosowaną przede wszystkim przez zespoły projektujące wyrób/proces, jako sposób na zabezpieczenie się w jak największym stopniu, w fazie projektowania, przed wystąpieniem potencjalnych błędów i związanych z nimi przyczyn. Pozwala na ustalenie związków pomiędzy przyczynami i skutkami wad, a także na kreatywne szukanie rozwiązań i optymalnych działań prewencyjnych.

  Wyróżniamy dwa rodzaje analizy FMEA: dla konstrukcji (produktu) i procesu. Pierwsza z nich stosowana jest celem osiągnięcia wymaganej jakości wyrobu oraz zweryfikowania jej już na etapie konstruowania. FMEA procesu to analiza możliwych czynników mogących spowodować zakłócenia lub nawet uniemożliwiać realizację planowanego procesu.

  FMEA to zestrukturyzowana analiza oceny wielkości i krytyczności potencjalnych błędów oraz identyfikacji źródeł ich powstawania. Kolejny etap to ocena powiązań pomiędzy poszczególnymi przyczynami szkód, a ryzykami mogącymi spowodować określone straty. Znając zależności pomiędzy przyczynami szkód, a poszczególnymi ryzykami nie można nie pominąć analizy rzeczywistych efektów ich zaistnienia (nie każdy błąd oznacza katastroficzne straty, tak finansowe jak i w postrzeganiu firmy przez Klientów). Tak więc będzie to w rzeczywistości ocena ostatecznego wpływu realizacji ryzyk na organizację. Następnie każdy potencjalny błąd jest analizowany pod kątem identyfikacji najbardziej efektywnych działań zapobiegających jego wystąpieniu bądź minimalizacji skutków.

  Analiza FMEA pomaga, w procesie projektowania, w redukcji ryzyka błędu poprzez:

  - pomoc w obiektywnej ocenie wymagań i możliwości projektowych,

  - pomoc w projektowaniu zgodnym z wymogami produkcji i montażu,

  - dostarczenie dodatkowych informacji, pomocnych w dokładnym planowaniu i projektowaniu programu testów i badań,

  - opracowanie listy rankingowej potencjalnych rodzajów błędów, według ich wpływu na Klienta, w ten sposób powstaje system priorytetów dla programu projektowania kontroli i badań.

  Powodzenie analizy FMEA zależy od wielu czynników, które można podzielić na czynniki organizacyjne (zapewnienie zasobów, planowanie, zaangażowanie, świadomość potrzeb, skuteczne wdrażanie wniosków) i czynniki związane z poziomem kwalifikacji (umiejętność stosowania FMEA, zdolność pracy grupowej, kwalifikacje lidera zespołu). Umiejętność stosowania FMEA to także umiejętność pracy z rozbudowanym formularzem. Warsztaty FMEA przybliżają najważniejsze funkcje narzędzia. Podczas warsztatu, pracując na wybranym produkcie lub procesie w Firmie, uczestnicy poznają wszystkie założenia do prezentowanego narzędzia, sposób użycia, późniejszej analizy i monitoring efektów oraz sposoby pracy z grupą. Całość wiedzy jest ugruntowana poprzez ćwiczenie – poprowadzenie FMEA dla procesów wybranych w Firmie.  Program warsztatu (pakiet usług) i liczba godzin:

  Warsztat procesowy - 9 godzin (1 dzień)

  Konsultacje szkoleniowe na koniec dnia - 1 godzina  Więcej szczegółów na stronie:

  WWW.Leansixsigma.pl

 • Agenda warsztatu:
  - Wprowadzenie do metodologii Six Sigma
  - Zasada doboru procesów / produktów
  - Identyfikacja uczestników spotkania FMEA
  - Podstawowe rodzaje analiz ryzyka i sposób doboru
  - Analiza RMP - Risk Mitigation Plan
  - Analiza FMEA – ogólne założenia
  - Analiza FMEA – RPN
  - Analiza FMEA – priorytetyzacja
  - Analiza FMEA – rekomendacje
  - Analiza FMEA – monitoring i re-rank
  - Mistake proofing
  - Trudne przypadki i popełniane błędy
  - Warsztat – identyfikacja ryzyk, przyczyn i skutków
  - Warsztat – obliczanie RPN i priorytetyzacja
  - Warsztat – definiowanie rekomendacji i action planu
  - Konsultacje

  Rezultaty warsztatu FMEA:
  - Analiza ryzyk (FMEA) dla wybranego procesu lub produktu Klienta
  - Lista rekomendacji zmian i usprawnień w analizowanym procesie lub produkcie wraz z analizą Mistake proofing

 • Metodologia Lean Six Sigma jest filozofią zarządzania znaną na świecie od około 20 lat opisywaną jako: pełne skupienie wszystkich działań na Kliencie i stały wzrost zdolności spełniania potrzeb Klientów, a w efekcie redukcja kosztów własnych. Lean Six Sigma to także przekształcenie firmy w biznes zarządzany w oparciu o dane, innowacyjność i pełne zaangażowanie pracowników. Metodologia Lean Six Sigma znana jest dzięki koncernowi General Electric z legendarnym Jackiem Welchem oraz koncernowi Toyota Motor Manufacturing. Six Sigma dzięki swojemu statystycznemu podejściu do procesów, koncentracji na Kliencie i jego wymaganiach oraz Lean dzięki odchudzaniu procesów poprzez eliminację strat i kosztów, wsparte umiejętnościami z zakresu Project Management tworzą najsilniejsze narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Stosowana przez wiele międzynarodowych koncernów (m.in. GE, Motorola, ABB, 3M, Glaxo SmithKline, AlliedSignal, Bank of America, Citigroup, Boeing, Canon, Dell, Honda, IBM, Nokia, Sony, Tenneco, Timex) jest źródłem oszczędności milionów dolarów przy jednoczesnym wzroście zadowolenia Klienta, stając się tym samym podstawą działania firmy w zakresie zarządzania jakością. Działając głównie w oparciu o projekty i inicjatywy usprawniające jest idealnym narzędziem do zwiększenia zaangażowania pracowników w zmiany i maksymalnego wykorzystania potencjału ludzkiego.

  Metodologia LEAN powstała na podstawie wieloletnich doświadczeń związanych z przebudową procesów produkcyjnych w koncernie Toyota (Toyota Production System). Umożliwia ona redukcję kosztów przy jednoczesnym wzroście produktywności i wydolności procesów. Dzięki Lean istnieje możliwość, aby robić coraz więcej wykorzystując coraz mniej zasobów (ludzi, maszyn, miejsca) i jednocześnie zbliżać się do osiągnięcia celu jakim jest dostarczenie Klientom dokładnie tego czego chcą, w czasie który oczekują.

  O ile Six Sigma skupia się na redukcji defektów w procesie, o tyle Lean koncentruje się na ograniczaniu czasu i kosztu procesu. Stanowi idealne dopełnienie metodologii Six Sigma, tworząc najsilniejsze narzędzie na drodze do doskonałości operacyjnej. Opiera się w znacznej mierze na narzędziach i metodach poprawy jakości, takich jak Produkcja dokładnie na czas (Just-In-Time), Ciągła zmiana (Kaizen), Automatyzacja (Jidoka) i Zarządzanie dostawami (Heijunka). Techniki te przyczyniły się do rozwoju „szczupłego wytwarzania“ (Lean manufacturing).

  Lean to sposób myślenia ukierunkowany na zapewnianie niezakłóconego przepływu produktu przez procesy powiększające wartość, to także kultura firmy, w której wszyscy stale dążą do poprawy. Obecnie Lean to zestaw narzędzi rozwijanych głównie w przemyśle, służący zwiększeniu produktywności i wyeliminowaniu zbędnych czynności z procesu (strat), co prowadzi do skracania i upraszczania procesów, a co za tym idzie obniżania kosztów.

  Firma Lean Six Sigma Solutions, wykorzystując praktyczną wiedzę zdobytą w międzynarodowych koncernach oraz wieloletnie doświadczenia z implementacji programu Lean Six Sigma w Polsce i Stanach Zjednoczonych oferuje całą paletę warsztatów obejmujących wszystkie elementy metodologii na różnym poziomie zaawansowania. Warsztaty poprzedzone są wypracowaniem wraz z Państwa Firmą wizji optymalnego wykorzystania wszystkich możliwości, jakie niesie z sobą metodologia. Podczas warsztatów uczestnicy pod okiem doświadczonych trenerów pracują nad usprawnieniami w procesach Państwa Firmy i rozwiązaniem rzeczywistych problemów. Każdy warsztat kończy się wdrożeniem zdobytej wiedzy w firmie przy uwzględnieniu jej specyfiki. Opieka konsultanta po szkoleniu i wdrożeniu pozwala zaimplementować metodologię Lean Six Sigma w optymalny sposób, eliminując wszystkie napotkane problemy oraz zbudować indywidualną strategię rozwoju programu zarządzania jakością w przyszłości.

 • Kierownicy i pracownicy procesowi, inżynierowie i analitycy procesów, project managerzy, Green Belci, Black Belci, pełnomocnicy ds. jakości, osoby odpowiedzialne za wdrożenie programu jakości.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Certyfikowany Master Black Belt programu Six Sigma i certyfikowany Lean Leader odpowiedzialny za wdrożenie programu w wielu branżach.

Szkolenia o podobnej tematyce