32 Godzin, 4 Dni

Finanse dla niefinansistów poziom I

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - Przekonanie uczestników, że znajomość finansów w firmie jest im potrzebna do podejmowania efektywnych decyzji oraz realizacji ich zadań
  - Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu finansów
  - Zaznajomienie uczestników z rodzajami sprawozdań finansowych
  - Pokażemy jak czytać i interpretować informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych
  - Poznanie najważniejszych metod i narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstwa i analizy jego sytuacji finansowej
  - Zaznajomienie uczestników z obowiązkami sprawozdawczości podmiotów – ich zakresem, terminem i obowiązkiem publikacji
  - Odpowiemy na pytanie, kto odpowiada za sprawozdawczość i rachunkowość w firmie i co grozi za prowadzenie nieprawidłowej polityki rachunkowej
  - Zaznajomienie uczestników szkolenia z wpływem procesów decyzyjnych na sytuację finansową i płynność przedsiębiorstwa
  - Przekazanie uczestnikom wiedzy z analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa - jak ocenić rzeczywistą płynność naszego przedsiębiorstwa?
  - Odpowiemy na pytanie, jak zarządzać płynnością finansową w czasie kryzysu
  - Pokażemy, jak ocenić projekt inwestycyjny i jak go sfinansować
  - Zapoznamy z poziomem ryzyka związanego z różnymi źródłami finansowania
  - Zaznajomi z technikami prognozowania budżetu i kosztów oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  - Pokażemy jak i dlaczego należy zarządzać wartością przedsiębiorstwa

 • I SESJA I DZIEŃ


  1. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych

  - Rodzaje sprawozdań finansowych ; ich cel i główne założenia
  - Znaczenie sprawozdań finansowych w procesie analizy przedsiębiorstwa
  - Sprawozdanie finansowe jako główne źródło informacji o podmiocie
  - Podstawowe cele zarządzania finansami w ujęciu krótkookresowym (płynność) i długookresowym (budowanie wartości dla interesariuszy)
  - Obowiązki sprawozdawcze podmiotów ; zakres, termin, publikacje i rejestracja

  2. Kto odpowiada za rachunkowość i sprawozdawczość podmiotu?

  - Zestawienie bilansu początkowego dla działalności
  - Ujęcie operacji gospodarczych
  - Sporządzenie bilansu końcowego
  - Sporządzenie rachunku zysków i strat
  - Sporządzenie cash flow

  3. Jakie informacje można znaleźć w bilansie?

  - Ogólne informacje o bilansie
  - Konstrukcja bilansu i uszeregowanie poszczególnych składników aktywów i pasywów
  - Formy bilansu dla celów sprawozdawczych i niesprawozdawczych
  - Charakterystyka aktywów i ich wycena
  - Jak interpretować prezentowane wartości?
  - Dlaczego w bilansie nie ma niektórych wartości zasobów?
  - Charakterystyka pasywów jako źródeł finansowania w ujęciu kapitałów własnych i obcych
  - Jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?
  - Prosty przykład powstawania bilansu

  4. Co oprócz wyniku finansowego można wyczytać z rachunku zysków i strat?

  - Przedstawienie ogólnej struktury rachunku zysków i strat
  - Warianty prezentacji rachunku zysków i strat
  - Kategorie przychodów i kosztów – pieniężne i niepieniężne
  - Ewidencja kosztów na potrzeby wariantów rachunku zysków i strat
  - Charakterystyka powstawania przychodów i kosztów na podstawowej działalności gospodarczej
  - Ustalenie wyniku w rachunku zysków i strat – na sprzedaży, operacyjny, gospodarczy, brutto i netto
  - Przedstawienie podstawowych operacji finansowych kształtujących przychody i koszty finansowe
  - Charakterystyka i powstawanie operacji kształtujących pozostałe przychody i koszty operacyjne
  - Analiza kosztu i struktury kapitału – wybór najtańszego źródła finansowania
  - Przykład powstawania rachunku zysków i strat

  I SESJA II DZIEŃ


  1. Dlaczego warto analizować rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)?

  - Ogólne przedstawienie budowy rachunku przepływów pieniężnych
  - Przepływy pieniężne a wyniki finansowe
  - Wpływy i wydatki na działalności operacyjne; ujęcie pośrednie i bezpośrednie
  - Wpływy i wydatki na działalności inwestycyjnej
  - Wpływy i wydatki na działalności finansowej
  - Jak ocenić płynność finansową podmiotu?
  - Pozostałe informacji płynące z rachunku przepływów pieniężnych
  - Przykład powstawania cash flow

  2. Przykład prezentujący powstawanie i powiązania w sprawozdaniu finansowym

  - Zestawienie bilansu początkowego dla działalności
  - Ujęcie operacji gospodarczych
  - Sporządzenie bilansu końcowego
  - Sporządzenie rachunku zysków i strat
  - Sporządzenie cash flow

  3. Analiza wstępna sprawozdania finansowego

  - Analiza pionowa i pozioma bilansu
  - Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat
  - Analiza cash flow

  4. Praktyczne metody oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej

  - Analiza płynności finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym
  - Analiza kapitału obrotowego netto i zapotrzebowania na kapitał
  - Analiza rentowności działalności
  - Analiza czynnikowa rentowności
  - Analiza sprawności działania przy wykorzystani wskaźników cykli i rotacji
  - Analiza zadłużenia
  - Analiza wskaźników rynku kapitałowego

  5. Przykład analizy finansowej sprawozdania finansowego na wybranym przykładzie

  - Kalkulacja wskaźników
  - Interpretacja i wnioskowanie

 • Zaświadczenie IBD Business School

 • wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku.

 • - Kierownicy działów niefinansowych
  - Właściciele firm
  - Osoby zarządzające projektami
  - Osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków finansowych dla całego przedsiębiorstwa

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

dr Arkadiusz Kustra

Beata Bartoszewska

Szkolenia o podobnej tematyce