7 Godzin

Finanse dla menadżerów

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania analizy finansowej spółek oraz oceny ich kondycji finansowej. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat sposobu czytania i rozumienia sprawozdań finansowych oraz oceny na ich podstawie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw.

 • Moduł I
  9:00 – 10:30 Analiza finansowa – wprowadzenie
  • zasady rachunkowości
  • rodzaje sprawozdań finansowych i obowiązki sprawozdawcze
  • zastosowania analizy finansowej
  Analiza bilansu i rachunku zysków i strat
  • treść i konstrukcja bilansu
  • analiza struktury i dynamiki bilansu
  • treść i konstrukcja rachunku zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny)
  • analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat
  • związki pomiędzy sprawozdaniami
  • studium przypadku
  10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

  Moduł II
  10:45 – 12:15 Analiza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych (cash flow) i zestawienia zmian w kapitale własnym
  • znaczenie i zawartość sprawozdania z przepływów środków pieniężnych
  • znaczenie i zawartość zestawienia zmian w kapitale własnym
  • całościowe studium przypadku – praktyczne rozumienie sprawozdań finansowych
  12:15 – 12:45 Przerwa na lunch

  Moduł III
  12:45 – 14:15 Analiza wskaźnikowa
  • zakres i zasady analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych;
  • wskaźniki struktury
  • wskaźniki płynności
  • wskaźniki zadłużenia
  • wskaźniki rentowności
  • wskaźniki sprawności zarządzania
  • Piramida Du Ponta
  • Próg rentowności
  • przydatność analizy wskaźnikowej
  • częste błędy w analizie wskaźnikowej
  • źródła danych
  14:15 – 14:30 Przerwa kawowa

  Moduł IV
  14:30 – 16:00 Praktyczne zastosowanie analizy finansowej
  • zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
  • identyfikacja niebezpieczeństwa bankructwa
  • zastosowanie analizy finansowej w nadzorze właścicielskim
  • elementy „kreatywnej księgowości”
  • zdolność do finansowania działalności
  • dźwignia finansowa
  • przykłady praktyczne
  Podsumowanie
  • cechy poprawnej analizy finansowej

 • Certyfikat uczestnictwa

 • • prezentacja
  • dyskusja grupowa
  • analiza studiów przypadku

 • • analitycy finansowi
  • inwestorzy
  • właściciele przedsiębiorstw
  • kadra zarządzająca przedsiębiorstw

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Program, format i długość szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy, biorąc pod uwagę charakter i działalności firmy.

Marcin Lewandowski

Dr Marcin Lewandowski uczestniczył w projektach związanych z opracowywaniem strategii rozwojowej spółek, analizami strategicznymi i prywatyzacją, dezinwestycjami i sprzedażą spółek, analiza przedsięwzięć inwestycyjnych, analizami typu due diligence i wycenami wartości dla celów przejęć (firmy w sektorze budowlanym) oraz restrukturyzacją grup kapitałowych. Dr Marcin Lewandowski od 1994 do 2001 roku był wykładowca Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1997 roku za pracę: Fuzje i przejęcia, jako metody wzrostu przedsiębiorstw. Odbył staże naukowe w Belgii oraz Stanach Zjednoczonych (Georgia State University). Jest współautorem książek na temat fuzji i przejęć przedsiębiorstw, w tym "Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych " (WIG-Press, Warszawa 2001) oraz kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych na temat fuzji i przejęć przedsiębiorstw, rynków kapitałowych, zarządzania wartością oraz nadzoru właścicielskiego

Szkolenia o podobnej tematyce