14 Godzin, 2 Dni

FIDIC dla zaawansowanych, czyli jak korzystać z procedury z polskim prawem i zwyczajami praktyki na budowie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Przedstawione podczas tego szkolenia, techniki i narzędzia będą miały zastosowanie w zarządzaniu na każdym etapie cyklu życia projektu infrastrukturalnego, w ramach ustalonych uwarunkowań organizacyjnych i finansowych oraz przy optymalnym wykorzystaniu potencjału instytucji zamawiającej lub firmy realizującej zamówienie.

  * Jak przygotować projekt z bezwzględną precyzją?

  * Jak zweryfikować, czy mamy przygotowane, dobre i realne studium wykonalności, pełniące w czasie realizacji inwestycji rolę dokumentu wspomagającego proces decyzyjny?

  * Jak dobrać wykwalifikowaną kadrę, doświadczoną w realizacji tego typu przedsięwzięć?

  * Dlaczego tak ważne jest możliwie jak najwcześniejsze przygotowywanie materiałów służących do realizacji projektu, czyli projektów technicznych, programów funkcjonalno-użytkowych, uregulowanego stanu prawnego gruntów, decyzji i uchwał np. w zakresie zwolnienia wykonawcy z opłat za zajęcia pasów drogowych itp.?

  * Na bazie, jakich standardów zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu wdrażania inwestycji za poprzez odpowiedni przepływ informacji?  To tylko przykładowe pytania, na które odpowie to szkolenie.  * Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom obeznanym z podstawami procedury FIDIC poszerzonej wiedzy w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC w powiązaniu z szerokim kompendium wiedzy dotyczącej zarządzania projektami i umiejętnościami negocjacyjnymi oraz regulacjami unijnymi.

  * Szkolenie ma na celu profesjonalnie przygotować uczestników procesu inwestycyjnego (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi z praktycznym uwzględnieniem norm prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz reguł tzw. dobrej praktyki inwestycyjnej.

  * Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi wg Warunków Kontraktowych FIDIC, zastosowania metod i technik zarządzania projektami oraz wskazówek, określających skuteczne techniki wynegocjowania optymalnych rozwiązań prowadzących do zawarcia kontraktu. Połączenie wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych, stanowiące wprowadzenie w zagadnienia proceduralne wszystkich uczestników kontraktu inwestycyjnego. Uporządkowanie zasadniczych i szczegółowych wymogów projektu poprzez analizę krok po kroku każdego etapu, łącznie z końcowym rozliczeniem.

  * Uczestnikami szkolenia powinny być osoby, które znają podstawy procedury FIDIC ( Czerwona, Żółta książka), a także te, które uczestniczyły w realizacji takich kontraktów.  UWAGA : Osoby, które nie opanowały podstaw FIDIC, mogą wziąć udział w szkoleniu na własne ryzyko.

  Korzyści dla uczestników  * Poznanie i zdobycie umiejętności w zakresie wykorzystania procedur FIDIC w praktyce przygotowania, realizacji i rozliczania projektów budowlanych, podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami oraz sygnalnych prawidłowości w dziedzinie skutecznych negocjacji.

  * Pozyskanie szerokiego spektrum wiedzy, dotyczącej błędów i przyczyn porażek w projektach budowlanych, w kontekście unormowań prawnych i organizacyjnych procesów inwestycji budowlanej.

  * Przećwiczenie na studiach przypadków stosowanych w praktyce rozwiązań dotyczących: fazy przedinwestycyjnej, organizacji placu budowy, form kosztorysowania, zmian w fazie realizacyjnej oraz form i trybu rozliczeń końcowych.  FIDIC w trzech wymiarach - czyli jak:  * Przygotować prekwalifikację, procedurę przetargową i umowę.

  * Określić optymalny zakres uprawnień Inżyniera Kontraktu.

  * Zbudować i wdrożyć sprawny system monitorowania i rozliczenia kontraktu.  Wskazana powyżej problematyka zostanie omówiona i przećwiczona w formie rozbudowanych warsztatów w oparciu o studia przypadków. Uzupełnieniem ćwiczeń wdrażających do kontraktów procedury FIDIC, będą zagadnienia dotyczące umiejętności negocjacyjnych oraz tematyka szczegółowych regulacji prawa unijnego w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

 • 1. Wprowadzenie
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Podmioty kontraktu; pozycja w kontrakcie – kryteria wyboru pozycji
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań (wady i zalety) w realizacji projektu – studia przypadków
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Inżynier Kontraktu: uprawnienia, obowiązki w procesie inwestycyjnym – rozwiązania skrajne i optymalne, modelowanie uprawnień
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Zasady i metodyka współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo prawo budowlane
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo prawo cywilne
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo prawo zamówień publicznych

  2. Warunki szczegółowe FIDIC
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Tajniki procedury i jej zagrożenia w zakresie sporządzania dokumentacji ofertowej (przetargowej), w czerwonym, żółtym FIDICu – studia przypadków
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Wymagania w stosunku do SIWZ zgodnie z PZP a rodzaj Warunków Kontraktowych FIDIC
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Przygotowanie analizy wstępnej dla SIWZ – ćwiczenie
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Tworzenie Warunków Kontraktowych FIDIC dla inwestycji infrastrukturalnej – wymogi unijne
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Najpoważniejsze nieprawidłowości i błędy popełnione w kontraktach prowadzonych wg FIDIC
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Zarys ogólny, przyczyny wprowadzenia zmian
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Przegląd dokumentów Kontraktu
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* FIDIC w relacji do Ustawy o PPP i Ustawy o Koncesjach na roboty budowlane i usługi

  3. „Czerwona książka”

  4. „Żółta książka”

  5. „Srebrna książka”

  6. W relacji do metod i technik zarządzania projektami
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Harmonogram realizacyjny projektu - ćwiczenie
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Budżet projektu
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Wymogi synchronizacji budżetu i harmonogramu
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Metodyka monitorowania, raportowania
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Ubezpieczenia kontraktu
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Raporty, oceny, analizy
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Rozliczanie kontraktów – wymogi FIDIC a wymagania prawa unijnego

  7. FIDIC a praktyczne wymogi prawa polskiego
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo prawo budowlane
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo prawo cywilne
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo prawo zamówień publicznych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo akty wykonawcze i wytyczne – czyli „diabeł tkwi w szczegółach”

  8. FIDIC w projektach unijnych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Zakres i reguły stosowania
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Standardy FIDIC w projektach unijnych
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Zakres i reguły stosowania
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Wymogi formalne poszczególnych programów
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Praktyczne aspekty wykorzystania procedur w realizacji projektów unijnych

  9. Błędy, porażki – przyczyny i skutki na tle zasad i technik skutecznych negocjacji
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Typowe błędy w praktyce stosowania FIDIC w poszczególnych fazach
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Faza przygotowania projektu
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Faza realizacji
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Faza rozliczania

  10. Metodyka diagnozowania i naprawy błędów
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Konflikty w procesie realizacji kontraktu i metodyka ich rozwiązywania

  11. Zmiany
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Procedura zmian w fazie realizacji projektu
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Wykorzystanie nowych unormowań prawa zamówień publicznych w tym zakresie oraz metodyki i procedur zarządzania projektami

  12. Negocjacje w procedurze FIDIC Jak powinien się przygotować Inżynier Kontrakt, podejmując negocjacje ze stronami Kontrakt z samorządem, z instytucją pośredniczącą ( fundusze europejskie).
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Instytucja publiczna w pozycji Zamawiającego
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Firma jako Wykonawca
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie* Instytucja jako Inżynier Kontraktu

  13. Pozycjonowanie pełnionych ról w kontrakcie - wnioski praktyczne

  14. Podsumowanie szkolenia. Sesja informacji zwrotnej

  UWAGA: Przedstawione bloki tematyczne szkolenia mogą być w zależności od potrzeb uczestników - poszerzone lub skrócone bądź pominięte.

  Ostateczna agenda w przypadku szkolenia dedykowanego, będzie co do zakresu uzgadniana z Zamawiającym. W/w szkolenie może być przeprowadzone w wersji wyłącznie dla gremiów kierowniczych firm i instytucji. W tym wydaniu, główne akcenty szkolenia zostaną położone na sferę decyzyjną w kontraktach.

 • Dyplom ukończenia szkolenia AVENHANSEN

 • Prezentacja i warsztaty dla zaawansowanych - posiadających przynajmniej podstawową Wiedzę w zakresie stosowania Warunków Kontraktu FIDIC) ") i mających już pewne doświadczenie w realizacji takich kontraktów. Jest to szkolenie od strony praktycznej, prezentujące specyficzne uwarunkowania decydujące o powodzeniu kontraktu oraz przedstawiające, jak korzystać z poszczególnych klauzul w różnych sytuacjach i na kolejnych etapach jego realizacji.  Uczestnicy: Kadra zarządzająca, inżynieryjno-techniczna, służby finansowe, obsługa prawna Tematyka i funkcje tego szkolenia zostały przygotowane, jako praktyczny przegląd szczegółowych rozwiązań w zakresie zarządzania budową, wykorzystywanych w działalności kontraktach infrastrukturalnych dla osób, które opanowały podstawy procedury FIDIC, w tym dla; gremiów kierowniczych i praktyków - realizatorów. Na bazie wiodącego tematu, jakim jest procedura, FIDIC zostaną przedstawione metody i zasady zarządzania kontaktami oraz skuteczne techniki tworzenia organizacyjnych i prawnych warunków realizacji i nadzorowania kontraktów. Dotyczy to relacji: Zamawiający – Inżynier – Wykonawca.  Charakter szkolenia zostanie powiązany cyklem testów określających predyspozycje i preferencje uczestników w odniesieniu do poszczególnych podtematów

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Włodzimierz Gawroński

Włodzimierz Gawroński »

"Tylko taka wiedza jest naprawdę przydatna, która zmienia się w umiejętność skutecznej realizacji zamierzeń."


Trochę historii

Ukończyłem między innymi:
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Magisterskie Studia Menedżerskie - typu MBA
 • Międzynarodowe Studia Doktoranckie - Zarządzanie Kapitałem

Z wykształcenia jestem prawnikiem, finansistą i menedżerem. Specjalizuję się w praktyce i teorii zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem. Karierę zawodową zaczynałem w administracji państwowej, kierowałem firmami produkcyjnymi, realizowałem przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jestem trenerem biznesu.

O sobie

Wyznaję zasadę, że, najlepszą formą zdobywania wiedzy i umiejętności jest praktyka wsparta przygotowaniem teoretycznym a jedynym tego sprawdzianem jest skuteczna realizacja.

Kariera zawodowa W swojej karierze zawodowej zajmowałem się zarówno zarządzaniem, administrowaniem i szkoleniem. Prawnik i ekonomista, długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach prawa europejskiego, zarządzania projektami i ryzykiem.
Posiadam dużą wiedzę i praktykę w zakresie bankowości, którą zdobyłem między innymi, jako:
 • Akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli
 • Ekspert Banku PKO BP
 • Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”
 • W latach 1998- 2001 wiceprezydent Miasta Wałbrzycha, od sierpnia 2000 do stycznia 2001 - pełniący obowiązki prezydenta Miasta
 • Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Promocji Związku Miast Polskich 1998 - 2001
 • Stały przedstawiciel w Departamencie XVI (Generalna Dyrekcja Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Posiadam dużą wiedzę i praktykę w zakresie procedur lobbingowych, którą zdobyłem między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli.
Jestem autorem i współautorem 17 pozytywnie rozpatrzonych projektów kierowanych do funduszy pomocowych Komisji Unii Europejskiej, m.in. : Allan (Strategia Funduszy Regionalnych), Typin (Telematic Young People in Network), Cyber Skills (Cybernetyczne umiejętności);

Szkolenia z FIDIC

Po raz pierwszy zetknąłem się z tymi zagadnieniami w 1997 roku w Brukseli, podczas tygodniowego szkolenia zorganizowanego przez Departament XVI K.E. Byłem wówczas reprezentantem strony polskiej w projekcie "TYPIN" ( Telematic Young People In Network ).
Następnie prowadziłem kolejne dwa szkolenia (w 1998). Praktycznym rezultatem tych szkoleń było zrealizowanie projektów Tor 10 Banku Światowego ( między innymi : Centrum Szklenia MSP, Inkubator Przedsiębiorczości ).
W latach 1998 -2001 jako Wiceprezydent Miasta odpowiedzialny za inwestycje i zamówienia publiczne nadzorowałem kilkanaście dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, z których znaczna część była realizowana w procedurach FIDIC. (Szczególnie te, które dotyczyły Specjalnej Strefy Ekonomicznej ).
W latach 2001 - 2007 jako ekspert Banku PKOBP odpowiedzialny za jednostki samorządowe i projekty europejskie - szkoliłem wielokrotnie pracowników samorządowych i bankowych w zakresie procedur FIDIC w powiązaniu z Prawem Zamówień Publicznych.
Wielokrotnie szkoliłem Grupy Inżyniera (Kontraktu), realizujące inwestycje - ostatnio : Grupę Inżyniera (Kontraktu) "EnergoPomiar Gliwice", Budowa Bloku Łagisza 640 MW.

Przygotowane i przeprowadzone bloki szkoleniowe:

 • Cykl szkoleń w zakresie technik sprzedaży i procedur negocjacyjnych (dla pracowników banków). Produkty: kredyty inwestycyjne, konsorcjalne, hipoteczne, konsumpcyjne, obligacje, obligacje komunalne, akredytywy, produkty leasingowe, usługi rozliczeniowe itd.

 • Szkolenia z zakresu zarządzania projektami, w tym procedury FIDIC.
 • Prowadzenie przez okres trzech lat szkoleń na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
 • Przygotowanie dla bankowców, programów szkoleniowych w zakresie zarządzania ryzykiem projektów, przeprowadzenie 5 pełnych cykli edukacyjnych zakończonych egzaminami.
 • Szkolenia w zakresie praktycznych procedur dotyczących zamówień publicznych (jednostki samorządowe, banki i firmy).
 • Opracowania dotyczące między innymi: Strategii innowacyjnych i Parków Technologicznych wg wymogów „Cordis”.
 • Przygotowanie dydaktyczne i przeprowadzenie 160 - godzinnego szkolenia, zakończonego egzaminem państwowym, dla grupy 26 doradców Banku PKO BP S.A. w zakresie absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie kilkunastu szkoleń w zakresie autoprezentacji i kontaktów z mediami.

 • Udział w charakterze wykładowcy, prezentującego lub moderatora w licznych konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Autor i współautor 6 pozytywnie rozpatrzonych projektów finansowanych z linii Banku Światowego i Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju; między innymi: Inkubatora Przedsiębiorczości, Funduszu Kredytowego dla MSP, Centrum Wiedzy o Biznesie itp.


 • Prezentacja naszego Trenera:

  Doskonała konferencja prasowa

 • @@@SMARTY:TRIM:SCRIPT@@@

  @@@SMARTY:TRIM:SCRIPT@@@


 • Prezentacja naszego Trenera:

  Gwiazdorstwo w firmie

 • @@@SMARTY:TRIM:SCRIPT@@@

  @@@SMARTY:TRIM:SCRIPT@@@


 • Prezentacja naszego Trenera:

  Bezpieczne słowa

 • @@@SMARTY:TRIM:SCRIPT@@@

  @@@SMARTY:TRIM:SCRIPT@@@

Szkolenia zamknięte

Szkolenia o podobnej tematyce