12 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

Eksport w Przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji eksportowej

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Umowy zawierane z partnerem zagranicznym, zarówno z UE, jak i spoza UE, są szczególnie ważnym rodzajem umów, ze względu na różnorodność rozwiązań prawnych, zwyczajowych oraz uwarunkowania kulturowe. Polska, wstępując do UE uznała ponadto pierwszeństwo prawa UE nad rozwiązaniami krajowymi. Na handlowca spadł więc obowiązek poruszania się w bardzo skomplikowanym, ulegającym ciągłym zmianom systemie. Brak szerokiej wiedzy na ten temat powoduje liczne błędy na etapie negocjowania i realizacji takich umów, w tym generowanie niepotrzebnych ryzyk i kosztów. Nie można tu polegać na doświadczeniu, bo zmieniają się nie tylko uwarunkowania prawne (np. nowe uregulowania w zakresie prawa właściwego), procedury (np. nowe zasady postępowania z akredytywami czy gwarancjami), ale także zwyczaje w tym zakresie (np. bazy dostawy wg. Incoterms).

  Naszym celem jest pokazanie, jak dokonywać eksportu i dokonywać dostaw wewnątrzwspólnotowych, z uwzględnieniem właściwych zabezpieczeń w umowach, które pozwolą uniknąć niepotrzebnych kosztów dla obu partnerów, w sytuacji powstania sporu. Ostatnio w Polsce zaczęły między innymi obowiązywać uregulowania wdrażające Dyrektywę UE, dotyczące szczególnie istotnych kwestii przy negocjowaniu i zawieraniu umów handlowych w ramach UE, jakimi są problemy z ustalaniem płatności. Oszczędności bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

 • 1. STRATEGIA MARKETINGOWA W EKSPORCIE.
  - Struktura eksportu jako uwarunkowanie działań marketingowych.
  - Segmentacja rynku zagranicznego.
  - Wybór strategii w zakresie produktu, ceny i logistyki marketingowej.
  - Strategia działań promocyjnych za granicą.
  - Strategia kreowania wizerunku przedsiębiorstwa eksportującego.
  - Organizacja i budżetowanie działań marketingowych na rynku zagranicznym.

  2. ANALIZA RYNKÓW EKSPORTOWYCH I WYBÓR METODY WEJŚCIA.
  - Ustalanie sytuacji rynkowej.
  - Metody wejścia na rynek zagraniczny.
  - Badanie zachowań nabywców za granicą.
  - Analiza uwarunkowań prawnych, kulturowych i politycznych.

  3. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W EKSPORCIE.
  - Niepewność i ryzyko w odniesieniu do rynku zagranicznego.
  - Sposoby ograniczania ryzyka eksportowego.
  - Gwarancje bankowe jako forma przeniesienia ryzyka na bank.
  - Ubezpieczenia w działalności eksportowej.
  - Międzynarodowe procedury bezpieczeństwa dostaw.

  4. SPECYFIKA SPORZĄDZANIA OFERTY EKSPORTOWEJ.
  - Prawne aspekty ofert w handlu zagranicznym.
  - Elementy ofert zgodnych z wymaganiami rynków zagranicznych.
  - Kalkulacja ceny ofertowej.
  - Cykl zawierania umów w eksporcie za pomocą oferty.
  - Postępowanie eksportera z zapytaniem i zamówieniem.

  5. ZABEZPIECZANIE INTERESÓW EKSPORTERA W KONTRAKCIE HANDLOWYM.
  - Uwarunkowania prawno-zwyczajowe kontraktów zagranicznych.
  - Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja CISG).
  - Formułowanie klauzul podstawowych w kontrakcie.
  - Posługiwanie się warunkami ogólnymi umów eksportowych.
  - Zasady ustalania kar umownych i postępowania reklamacyjnego.

  6. ETAPY REALIZACJI TRANSAKCJI EKSPORTOWEJ.
  - Cykl transakcji eksportowej i związane z nim czynności.
  - Działania eksportera w zakresie dokumentacji.
  - Kontrola przedwysyłkowa i wysyłka towaru.
  - Załatwianie reklamacji towaru przez eksportera.

  7. WARUNKI DOSTAW W TRANSAKCJACH EKSPORTOWYCH.
  - Uzanse międzynarodowe w zakresie bazy dostawy.
  - Szczegółowa wykładnia uniwersalnych terminów Incoterms®2010.
  - Postanowienia terminów Incoterms®2010 dla transportu morskiego.
  - Nowe zwyczaje Combiterms 2011 dla dostaw kontenerowych.
  - Amerykańskie formuły RAFTD.

  8. DOBÓR FINANSOWYCH ZABEZPIECZEŃ I ROZLICZANIE DOSTAW W EKSPORCIE.
  - Akredytywa dokumentowa jako tradycyjny sposób rozliczeń.
  - Zwyczaje dotyczące akredytyw dokumentowych UCP 600.
  - Zabezpieczenia przed odrzucaniem dokumentów eksportowych przez banki.
  - Bankowe zobowiązanie płatnicze (BPO) jako najnowszy sposób rozliczeń.
  - Rachunek zastrzeżony jako alternatywa akredytywy.
  - Inkaso dokumentowe i jego negocjowanie przez eksportera.
  - Analiza sposobu płatności z punktu widzenia eksportera.

  9. DOKUMENTY W TRANSAKCJACH EKSPORTOWYCH.
  - Faktura handlowa jako jeden z dokumentów podstawowych.
  - Dokumenty przewozowe, składowe i ubezpieczeniowe.
  - Dokumenty kontroli i pochodzenia jako uzupełniające.
  - Kwestie zgodności dokumentacji w zwyczajach UCP 600.

  10. DOCHODZENIE SPRAW SPORNYCH W EKSPORCIE.
  - Arbitraż instytucjonalny i ad hoc.
  - Wzorcowe klauzule arbitrażowe w różnych sądach.
  - Procedury arbitrażowe i sądy ponadnarodowe.
  - Dochodzenie roszczeń przed sądami państwowymi.
  - Porozumienia międzynarodowe o uznawaniu orzeczeń.

  ANALIZA PRZYPADKÓW:
  - praktyczna analiza konkretnych przypadków i zapisów w kontraktach zagranicznych
  - analiza dokumentów stosowanych w eksporcie
  - omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych

  - Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
  - DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
  - Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań na minimum 10 dni przed szkoleniem.

  Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontak.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.

 • Wykład, warsztat, studia przypadków.

 • kadra menedżerskiej, pracownicy działów: handlowych, sprzedaży, eksportu, oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów z partnerami zagranicznymi.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt. Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy: - wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, - materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis), - możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu, - zaświadczenie ukończenia szkolenia,

Dr hab. Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach.

Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”

Szkolenia o podobnej tematyce