16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów wprowadzenia zmian w polityce (zasadach) rachunkowości dla projektów finansowanych ze środków UE.

 • |Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

  1. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla operacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  2. Regulacje wewnętrzne jednostek sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości
  • polityka rachunkowości
  • dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa)
  • plan kont
  3. Podstawowe zasady wyodrębnionej rachunkowości i zasady ewidencji operacji księgowych dla projektów finansowanych ze środków UE.
  • podstawowe zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości
  • metody ewidencji przychodów uzyskanych z dotacji
  • zasady ewidencji kosztów pochodzących z dotacji
  • kwalifikowanie środków trwałych i odpisy amortyzacyjne
  4. Dostosowanie polityki rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych oraz u innych beneficjentów realizujących projekty finansowane z UE do wymagań wyodrębnionej ewidencji.
  • wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie
  • wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
  • wyodrębniona ewidencja rozrachunków
  5. Stosowanie odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji finansowanych ze środków UE.
  6. Prowadzenie odrębnej księgowości w podmiotach prowadzących pełną księgowość
  i w podmiotach nie prowadzących pełnej rachunkowości.
  7. Dowody księgowe – sposób opisywania i niezbędne elementy.
  8. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
  i kodu księgowego.
  9. Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego
  • kontrole projektów na miejscu
  • kontrole na zakończenie realizacji projektu
  10. Sankcje pokontrolne za stwierdzone nieprawidłowości w ewidencji księgowej.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.
  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz pracownicy innych merytorycznych komórek, którzy czynnie uczestniczą w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE.

Katarzyna Poterucha
Specjalizacja trenerska:

Ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie „Rachunkowość” i „Rachunkowość zarządcza i controlling”, certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową). Doświadczenie z zakresu edukacji innych rozpoczęła pracą w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku jako Wykładowca przedmiotu „Bankowość”. Była również uczestnikiem komisji egzaminacyjnych. Kolejne umiejętności trenerskie zdobyła prowadząc szkolenia wewnętrzne z zakresu finansów dla kadry Działu Księgowości i Działu Finansowego w WSK PZL-Świdnik S.A. Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów. Uczestniczyła również w cyklu szkoleń dot. doskonalenia strategicznych kompetencji kadry zarządzającej rozwijając swoje umiejętności interpersonalne. Aktualnie prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla jednostek sektora finansów publicznych (m.in. „Środki trwałe na gruncie polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego”, „Inwentaryzacja roczna”, „Dostosowanie polityki rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE”, „Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE”, „Poprawność sporządzania dokumentów rozliczających operacje zw. z dofinansowaniem ze środków UE”, „Sprawozdawczość finansowa”). Od marca 2017 pracuje w Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości w Rzeszowie w projekcie wspierania ekonomii społecznej na Podkarpaciu w charakterze Trenera i Doradcy Kluczowego z obszaru finansowo-księgowego. Jest osobą rzetelną, solidną, ambitną, stawiającą na ciągły rozwój i doskonalenie swoich kompetencji oraz ceniącą i lubiącą pracę z innymi.

Szkolenia o podobnej tematyce