32 Godzin, 4 Dni

Doradca ds. Bezpieczeństwa ADR

więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie:

  znał podstawowe akty prawne krajowe i międzynarodowe oraz definicje i pojęcia,

  znał zasady podziału oraz klasy towarów niebezpiecznych,

  znał zasady pakowania towarów niebezpiecznych,

  znał oznakowania, posiadał informacje o zagrożeniach, potrafił identyfikować towar,

  posiadał wiedze na temat całkowitych i częściowych wyłączeń rodzajów przewozów oraz niektórych towarów,

  znał dokumentację związaną z przesyłką oraz działaniami ratunkowymi,

  posiadał wiedzę na temat zakresu, procedury oraz organów kontroli,

  posiadał wiedzę na temat zasad odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz szkód spowodowanych w związku z takim transportem ( odpowiedzialność karna, administracyjna, cywilna ),

  znał zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty uznane za niebezpieczne,

  zaliczać towary niebezpieczne do klasy i do grupy pakowania,

  dobrać opakowania na podstawie zagrożenia, w związku z tym będzie znał podział opakowań, oznakowania sztuki przesyłki,

  znał zasady pakowania do jednego opakowania różnych towarów niebezpiecznych,

  klasyfikować odpady oraz inne niebezpieczne materiały dla środowiska,

  posiadł wiedzę na temat materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasa 1),

  znał warunki przewozu materiałów promieniotwórczych (klasa 7),

  znał parametry konstrukcyjne i techniczne pojazdów do przewożenia towarów niebezpiecznych,

  znał zasady rozładunku i załadunku w szczególności zakazy ładowania razem,

  znał dokumenty wymagane w czasie przewozu, potrafił będzie dokonywać analizy danych w nich zawartych,

  znał rodzaje zakres oraz dokumentację związaną ze szkoleniem kierowców,

  znał zasady przewozu w cysternach uwzględniając ładunek oraz rodzaj cysterny,

  posiadł wiadomości na temat ratownictwa technicznego i chemicznego, • 1. Wprowadzenia w system regulacji prawnych.
  2. Podstawy identyfikacji i klasyfikacji towarów niebezpiecznych.
  3. Pakowanie towarów niebezpiecznych.
  4. Oznakowanie sztuk przesyłki.
  5. Wyłączenia w stasowaniu przepisów.
  6. Kontrola przewozów.
  7. Zasady odpowiedzialności za naruszania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz szkody spowodowane w związku z takim przewozem.
  8. Ochrona towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich.
  9. Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.
  10. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.
  11. Dobór opakowań do towarów niebezpiecznych.
  12. Odpady niebezpieczne.
  13. Materiały i przedmioty wybuchowe ( klasa 1 ).
  14. Materiały promieniotwórcze ( klasa 7 ).
  15. Pojazdy używane do przewozu towarów niebezpiecznych.
  16. Załadunek i rozładunek.
  17. Dokumenty wymagane podczas przewozu, w szczególności.
  18. Szkolenie kierowców oraz innych osób związanych z przewozem.
  19. Przewóz w cysternach.
  20. Zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych: ratownictwo techniczne i chemiczne.

 • 1190

 • Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych z wieloletnim doświadczeniem.

Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych z wieloletnim doświadczeniem.

Szkolenia o podobnej tematyce